Wolności, prawa i obowiązki


RPO zwrócił się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie farmaceutów, którzy odmawiają sprzedaży środków antykoncepcyjnych ze względu na klauzulę sumienia. RPO zwraca uwagę na to, że zarówno Główny Inspektor Farmaceutyczny, jak i Europejski Trybunał Praw Człowieka zajęli stanowisko, zgodnie z którym farmaceuci nie mają prawa odmówić sprzedaży takich środków.

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2017

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dokument dotyczy pisma MSWiA skierowanego do Fundacji Wolni Obywatele RP. MSWiA wezwało fundację do zaprzestania naruszania przepisów prawa, co wywołuje obawy dotyczące możliwości ograniczenia realizowania przez Fundację legalnych działań, takich jak organizowanie zgromadzeń publicznych. RPO poprosił ministra MSWiA o szczegóły sprawy, zwłaszcza o doprecyzowanie zarzutów stawianych fundacji.  

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2017

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

RPO porusza kwestię niezachowania równowagi pomiędzy ochroną środowiska a prawem własności w nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Dokument zawiera postulat, by nadano organom ochrony przyrody uprawnienia do wniesienia – w rozsądnym terminie i w przewidzianych prawem przypadkach – sprzeciwu od zamiaru wycinki.

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2017

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

RPO zwraca się do prezydenta Andrzeja Dudy o weta do ustaw o sądach i o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz argumentuje ich sprzeczność z Konstytucją. Według niego skutkami tych aktów będzie: złamanie niezależności sędziowskiej i niezawisłości sądów, przewlekłość w orzekaniu, wpływ ministra sprawiedliwości na skład sędziowski w dowolnej sprawie.    

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2017

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Opinia RPO bierze pod uwagę głosy organizacji pozarządowych i obywateli, ekspertów oraz standardy dotyczące wolności zrzeszania się (OBWE oraz Komisji Weneckiej Rady Europy). Zwraca uwagę, że: utworzenie instytucji nie wynika z postulatów organizacji pozarządowych, nie są znane programy wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, nie wiadomo, jakimi funduszami (oprócz Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, przejętego z MRPiPS) […]

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2017

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

MKiDN twierdzi w niej, że regulamin nie podlega zaskarżeniu, ponieważ nie był decyzją administracyjną.

typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej

opublikowany

2017

autor/źródło

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dokument dotyczy zakazu demonstracji przez Urząd Miasta st. Warszawy, której cel określony został w zawiadomieniu jako: „modlitwa różańcowa wynagradzająca Maryi Królowej Polski za bluźnierstwa przeciw Bogu, protest przeciw łamaniu Konstytucji przez Teatr Powszechny i deptaniu przez ten teatr prawa zabezpieczenia dowodów przestępstwa”. RPO przypomina o wynikającej z Konstytucji wolności zgromadzeń.        

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2017

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Skarga zarzuca Regulaminowi obchodów 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej naruszenie: prawa obywateli do swobodnego poruszania się po terytorium RP (art. 52 ustęp 1 i 2 Konstytucji RP); prawa obywateli do organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich (art. 57 Konstytucji); prawa obywateli do zaskarżania orzeczeń i decyzji (art. 78 Konstytucji); zasady proporcjonalności (art. 31 ustęp 3 […]

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2017

autor/źródło

Archiwum Osiatyńskiego

Dokument zawiera wskazania RPO, jak zapobiegać torturom na policji. Jego główną sugestią jest dostęp do adwokata od momentu zatrzymania. Wystąpienie zawiera opisy spraw (wraz z ich sygnaturami) i podaje konkretne przykłady tortur.

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2017

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

RPO wnioskuje o sprawdzenie zgodności z Konstytucją zapisu o zakazie zrzeszania się pracowników i prokuratorów IPN. Według niego ten przepis jest niekonstytucyjny ze względu na art. 12 oraz art. 59 Konstytucji.    

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2017

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Wątpliwości RPO dotyczą art. 8a ust. 1 tzw ustawy zaopatrzeniowej. Z jego treści wynika, że minister spraw wewnętrznych i administracji będzie mógł utrzymać świadczenie emerytalne w dotychczasowej wysokości przy spełnieniu niedookreślonych warunków: krótkotrwałej służby przed 31 lipca 1990 r., rzetelnego wykonywania zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r.

opublikowany

2017

RPO zwraca uwagę na niezbędność poprawy uchybień, które ograniczają prawo obywateli do uzyskiwania informacji, m.in. duże opóźnienie w publikowaniu informacji na portalu ekoportal.gov.pl Ministerstwa Środowiska, co uniemożliwia skuteczną interwencję organizacji społecznych zajmujących się ochroną przyrody.  

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2017

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

typ dokumentu

Akty powszechne

opublikowany

2017

autor/źródło

Akty powszechne


Najnowsze wpisy