Trybunał Sprawiedliwości UE


Opinia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2023

autor/źródło

Fundacja im. Stefana Batorego i Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przeanalizowała efektywność działania wymiaru sprawiedliwości, w tym czas oczekiwania przez strony procesowe na uzyskanie orzeczenia sądu. Od lat ten problem poruszany jest w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w polskich sprawach. ETPCz wielokrotnie stwierdzał naruszenie przez Polskę art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie, w jakim gwarantuje on prawo jednostki […]

typ dokumentu

Raport

opublikowany

2022

autor/źródło

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje, jakoby przyjęta przez Sejm i podpisana przez Andrzeja Dudę ustawa o Sądzie Najwyższym – jego autorstwa – gwarantowała Polsce odzyskanie środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy – zdecydowanie mijają się z prawdą.   Komisja Europejska i Parlament Europejski konsekwentnie stoją na straży praworządności w Polsce. Ich wyrazem są […]

typ dokumentu

Oświadczenie

opublikowany

2022

tagi

, , , ,

Wyrok TSUE w sprawie Getin Noble Bank, C-132/20

typ dokumentu

Wyrok

opublikowany

2022

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wyrok TSUE w sprawie C-132/20; Getin Noble Bank. Komunikat Prasowy

typ dokumentu

Komunikat Prasowy i Wyrok

opublikowany

2022

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Trybunał stwierdził niedopuszczalność wniosku polskiego sądu o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym mającego na celu wyjaśnienie, czy prawo Unii przyznaje mu uprawnienie, którego nie posiada na gruncie prawa polskiego, do ustalenia nieistnienia stosunku służbowego sędziego z powodu wadliwości aktu powołania tego sędziego    

typ dokumentu

Wyrok

opublikowany

2022

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie C‑132/20; Getin Noble Bank

typ dokumentu

Stanowisko

opublikowany

2022

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

odesłanie prejudycjalne – Państwo prawne – Niezależność sądownictwa – Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Pierwszeństwo prawa Unii – Brak uprawnienia sądu krajowego do badania zgodności przepisu prawa krajowego, uznanego za zgodny z konstytucją przez sąd konstytucyjny danego państwa członkowskiego, z przepisami prawa Unii – Postępowanie dyscyplinarne

typ dokumentu

Wyrok

opublikowany

2022

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ANTHONY’EGO MICHAELA COLLINSA przedstawiona w dniu 20 stycznia 2022 r.(1) Sprawa C‑430/21 RS (Skutki wyroków sądu konstytucyjnego) [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Craiova (sąd apelacyjny w Krajowie, Rumunia)] Odesłanie prejudycjalne – Państwo prawne – Zasada niezawisłości sędziowskiej – Artykuł 2 TUE – Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE – Artykuł 47 Karty praw podstawowych […]

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2022

Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie C‑132/20; Getin Noble Bank; przy udziale Rzecznika Praw Obywatelskich

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2021

Opinia rzecznika generalnego TSUE Jewgienija Tanczewa z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie C‑508/19.    

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2021

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Samo istnienie informacji świadczących o systemowych lub ogólnych nieprawidłowościach w zakresie niezawisłości władzy sądowniczej w Polsce lub o pogłębieniu się tych nieprawidłowości nie stanowi podstawy odmowy wykonania przez organy sądowe innych państw członkowskich każdego europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez polski organ sądowy

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2020

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Rzecznik generalny Evgeni Tanchev: polska ustawa wprowadzona w celu wykluczenia możliwości poddania kontroli sądowej oceny kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego przeprowadzanej przez Krajową Radę Sądownictwa narusza prawo Unii

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Advocate General Tanchev: Polish law introduced in order to exclude the possibility for legal review of the National Council of the Judiciary’s assessment of judicial candidates to the Supreme Court violates EU law

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

The existence of evidence of systemic or generalised deficiencies concerning judicial independence in Poland or of an increase in those deficiencies does not in itself justify the judicial authorities of the other Member States refusing to execute any European arrest warrant issued by a Polish judicial authority

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2020

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej


Najnowsze wpisy