Równe wybory 2023


Prezentujemy badanie wykorzystania Internetu w kampanii wyborczej i strategiach reklamowych po- szczególnych komitetów wyborczych. Przeanalizowaliśmy dotychczasowe wydatki i osiągnięte zasięgi. Zbadaliśmy też alokację wydatków w podziale na poszczególne platformy i formaty reklamowe oraz zanalizowaliśmy taktyki dotarcia do poszczególnych grup odbiorców (mikrotargetowanie vs. szerokie zasięgi).

opublikowany

2023

Raport podsumowujący wyniki badań ilościowych i jakościowych

typ dokumentu

Raport

opublikowany

2023

autor/źródło

Fundacja im. Stefana Batorego

Jako organizacje działające na rzecz praw człowieka i wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec referendum, które ma być przeprowadzone razem z wyborami parlamentarnymi w dniu 15 października bieżącego roku.           Nasz sprzeciw wynika  z poważnych obaw co do uczciwości, legalności i konsekwencji referendum przeprowadzonego w takich warunkach i okolicznościach. […]

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2023

autor/źródło

Amnesty International

Przedmiotem opinii prawnej jest analiza możliwości przeprowadzenia referendum ogólnopolskie- go wspólnie, to jest w tym samym terminie, z wyborami parlamentarnymi do Sejmu RP i Senatu RP. W pierwszej kolejności należy podnieść, że co do zasady polski ustawodawca dopuszcza taką sytuację. Zgodnie bowiem z art. 90 ust. 1 ustawy o referendum ogólnopolskim1: „W przypadku przeprowadze- nia […]

typ dokumentu

Opinia i Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2023

Najnowsza nowelizacja Kodeksu wyborczego wzbudziła olbrzymie kontrowersje na etapie prac legislacyjnych. Ustawa ma w założeniu wpłynąć na zwiększenie frekwencji w wyborach, ale autorki analizy najistotniejszych zmian w Kodeksie wyborczym i ich skutków – dr hab. Aldona Domańska i Magdalena Wrzalik wskazują, że wiele wprowadzonych rozwiązań może mieć działanie odwrotne.

typ dokumentu

Raport

opublikowany

2023

autor/źródło

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Batorego; Stanowisko Zespołu Ekspertów Wyborczych Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2023

autor/źródło

Fundacja im. Stefana Batorego

„Oddajemy w Państwa ręce społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytu- cyjnym oraz ustawy – przepisy wprowadzające. Oba projekty, będące efektem wielomiesięcznych prac Zespołu Ekspertów Prawnych działającego przy Fun- dacji im. Stefana Batorego, zostały szeroko skonsultowane ze środowiskiem ekspertów i ekspertek oraz praktyków prawa, a także środowiskiem organiza- cji społecznych działających na rzecz przestrzegania praworządności i […]

typ dokumentu

Projekty aktów

opublikowany

2022

autor/źródło

Fundacja im. Stefana Batorego


Najnowsze wpisy