Wyrok TSUE w sprawie C-132/20 Getin Noble BankWyrok-Trybunalu-w-sprawie-Getin-Noble-Bank-C‑13220.pdf

opublikowany

29/03/2022

typ dokumentu

Wyrok

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii EuropejskiejWyrok TSUE w sprawie Getin Noble Bank, C-132/20Odesłanie prejudycjalne – Dopuszczalność – Artykuł 267 TFUE – Pojęcie „sądu” – Artykuł 19 ust. 1 TUE – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Państwo prawne – Skuteczna ochrona sądowa – Zasada niezawisłości sędziowskiej – Sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy – Organ sądowy, którego członek został powołany po raz pierwszy do pełnienia urzędu sędziego przez polityczny organ władzy wykonawczej państwa o niedemokratycznym systemie – Sposób działania Krajowej Rady Sądownictwa (Polska) – Niekonstytucyjność ustawy, na podstawie której Rada ta została ukonstytuowana – Możliwość zakwalifikowania tego organu jako bezstronnego i niezawisłego sądu w rozumieniu prawa Unii w sprawie C‑132/20 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) postanowieniem z dnia 18 grudnia 2019 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 10 marca 2020 r., w postępowaniu:

przeciwko

Getin Noble Bank S.A.,

 

 

przy udziale:

Rzecznika Praw Obywatelskich,

 

 

TRYBUNAŁ (wielka izba),

w składzie: K. Lenaerts, prezes, L. Bay Larsen, wiceprezes, A. Arabadjiev, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, I. Jarukaitis (sprawozdawca), I. Ziemele i J. Passer, prezesi izb, M. Ilešič, T. von Danwitz, A. Kumin i N. Wahl, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Bobek,

sekretarz: M. Aleksejev, kierownik wydziału,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 2 marca 2021 r.,

rozważywszy uwagi, które przedstawili:

–        w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich – M. Taborowski i P. Filipek,

–        w imieniu rządu polskiego – B. Majczyna, A. Dalkowska i S. Żyrek, w charakterze pełnomocników,

–        w imieniu Komisji Europejskiej – K. Herrmann, N. Ruiz García i P.J.O. Van Nuffel, w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r., wydaje następujący wyrok

 


plik

Wyrok-Trybunalu-w-sprawie-Getin-Noble-Bank-C‑13220.pdf

Pobierz

opublikowany

29/03/2022


typ dokumentu

Wyrok


autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii EuropejskiejWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200