Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja


Dokument zawiera również uzasadnienie zawetowania ustawy o KRS z 12 lipca 2017 r.

typ dokumentu

Projekty aktów

opublikowany

2017

autor/źródło

Prezydent

Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej „OKO” skarży w całości postanowienie WSA w Warszawie, wskazując m.in., że sąd nie ustalił należycie stanu prawnego i faktycznego sprawy.

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2017

autor/źródło

Archiwum Osiatyńskiego

Śmierć i wygaszenie mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego

typ dokumentu

Akty wewnętrzne

opublikowany

2017

autor/źródło

Trybunał Konstytucyjny

RPO wyraża swój niepokój ustawą i ostrzega, że istnieje ryzyko nienależytego obsadzenia Sądu Najwyższego, co umożliwi masowe i skuteczne kwestionowanie jego orzeczeń przed organami międzynarodowymi, w tym Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Będzie to także naruszenie: art. 179 Konstytucji RP, Karty Praw Podstawowych UE, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, przez co nie będzie spełniał […]

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2017

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

RPO zwraca się do prezydenta Andrzeja Dudy o weta do ustaw o sądach i o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz argumentuje ich sprzeczność z Konstytucją. Według niego skutkami tych aktów będzie: złamanie niezależności sędziowskiej i niezawisłości sądów, przewlekłość w orzekaniu, wpływ ministra sprawiedliwości na skład sędziowski w dowolnej sprawie.    

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2017

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dokument zawiera uwagi RPO dotyczące projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Według niego SN może stać się organem afiliowanym przy organach władzy wykonawczej, przez który politycy będą wpływać na wyrok w sprawie. Stwierdza również niezgodność z Konstytucją zapisów o przejściu obecnych sędziów SN w stan spoczynku (oprócz wyjątków wskazanych przez ministra sprawiedliwości) i wyraża wątpliwości co […]

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2017

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

WSA stwierdził w uzasadnieniu, że wydany przez MKiDN regulamin nie podlega zaskarżeniu, ponieważ „nie ma charakteru indywidualnego” oraz stanowi akt prawa wewnętrznego Ministerstwa.

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2017

autor/źródło

Sądownictwo administracyjne


Najnowsze wpisy