Zakończenie pracy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższegozmiana-ustawy-o-SN.pdf

opublikowany

14/07/2022

typ dokumentu

Komunikat Prasowy i Ustawa

autor/źródło

Sąd NajwyższyNa skutek nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym dziś kończy pracę Izba Dyscyplinarna. Działała prawie cztery lata.     Izbę Dyscyplinarną wprowadziła do struktury Sądu Najwyższego ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r. Działalność swą rozpoczęła wraz z powołaniem do niej pierwszych 10 sędziów, czego […]Na skutek nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym dziś kończy pracę Izba Dyscyplinarna. Działała prawie cztery lata.

 

 

Izbę Dyscyplinarną wprowadziła do struktury Sądu Najwyższego ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r. Działalność swą rozpoczęła wraz z powołaniem do niej pierwszych 10 sędziów, czego Prezydent RP dokonał 20 września 2018 r.  Kolejnych trzech sędziów Prezydent RP powołał 6 maja 2020 r. W międzyczasie jeden sędzia został przeniesiony do Izby Cywilnej i jeden zrzekł się urzędu.

 

 

Funkcję Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej najpierw pełnił SSN prof. UW dr hab. Jan Majchrowski jako najstarszy z sędziów orzekających w Izbie Dyscyplinarnej. Następnie 26 lutego 2019 r. Prezydent RP powołał na to stanowisko SSN dr. hab. Tomasza Przesławskiego. Na kolejną kadencję, począwszy od 27 lutego 2022 r. Prezydent powołał SSN Adama Rocha.

 

 

Sędziowie orzekający obecnie w Izbie Dyscyplinarnej mogą zostać przeniesieni do innej izby, zaproponowanej przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, lub przejść w stan spoczynku według zasad określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 15 lipca br.

 

 

Głównym przedmiotem pracy orzeczniczej Izby Dyscyplinarnej były sprawy dyscyplinarne sędziów i prokuratorów rozpoznawane w drugiej instancji, a w przypadku określonych przewinień – w pierwszej i drugiej instancji; sprawy wniosków o zezwolenie na pociągnięcie sędziów i prokuratorów do odpowiedzialności karnej rozpoznawane w drugiej instancji, a od 14 lutego 2020 r. – w obu instancjach; a także kasacje w sprawach dyscyplinarnych adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników. Do właściwości Izby Dyscyplinarnej należały ponadto sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sędziów Sądu Najwyższego, jak również sprawy w zakresie przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku.

 

 

W repertoriach Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zarejestrowano łącznie 1468 spraw, wydano łącznie 1319 orzeczeń, zakończono 1132 sprawy, a pozostałe 336 zostanie przekazane Izbie Odpowiedzialności Zawodowej utworzonej na mocy wskazanej wyżej ustawy. Izba ta przejmie wszystkie sprawy dotąd znajdujące się we właściwości Izby Dyscyplinarnej z wyjątkiem spraw z zakresu przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku, które ustawodawca powierzył Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

 

 

Ustawa przyznaje w terminie 6 miesięcy (do 16 stycznia 2023 r.) prawo do złożenia wniosku o wznowienie postepowania sędziemu, w stosunku do którego wydany został przez Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej prawomocny wyrok dyscyplinarny lub podjęta została uchwała prawomocnie zezwalająca na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Wnioski te w trybie przewidzianym ustawą rozpozna Izba Odpowiedzialności Zawodowej.

 

 

Ponadto, zgodnie z ustawą, w sprawach dyscyplinarnych sędziów, przeciwko którym wszczęto postępowanie dyscyplinarne albo została wydana uchwała zezwalająca na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, i wobec których w Izbie Dyscyplinarnej orzeczono zawieszenie w czynnościach służbowych lub obniżenie wynagrodzenia lub uposażenia na czas trwania zawieszenia, po zarejestrowaniu sprawy, Izba Odpowiedzialności Zawodowej z urzędu, na pierwszym posiedzeniu w sprawie, rozpatrzy zasadność zastosowania tych środków.


plik

zmiana-ustawy-o-SN.pdf

Pobierz

opublikowany

14/07/2022


typ dokumentu

Komunikat Prasowy i Ustawa


autor/źródło

Sąd NajwyższyWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200