Komisja Europejska; Wytyczne dotyczące stosowania rozporządzenia (UE, EURATOM) 2020/2092 w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii; 02.03.2022c_2022_1382_3_pl_act_part1_v1.pdf

opublikowany

02/03/2022

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

autor/źródło

Komisja EuropejskaKomisja Europejska; Wytyczne dotyczące stosowania rozporządzenia (UE, EURATOM) 2020/2092 w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii; 02.03.2022.1. WPROWADZENIE

1

  1. Unia Europejska opiera się na praworządności . Poszanowanie państwa prawnego jestjedną z wartości będących fundamentem Unii, wspólnych państwom członkowskim, jak określono w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz w preambule TUE i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
  2. Budżet Unii jest jednym z głównych instrumentów wyrażających zasadę solidarności (art. 2 TUE), jedną z podstawowych zasad prawa Unii, opartą na wzajemnym zaufaniu między państwami członkowskimi w kwestii odpowiedzialnego wykorzystywania wspólnych zasobów z budżetu Unii. Jednakże to wzajemne zaufanie samo w sobie opiera się na zobowiązaniu każdego państwa członkowskiego do przestrzegania obowiązków, które na nim ciążą na podstawie prawa Unii, oraz do stałego poszanowania wartości zawartych w art. 2 TUE, w tym wartości, jaką jest państwo prawne. Poszanowanie przez państwo członkowskie wartości zawartych w art. 2 TUE jest warunkiem korzystania z wszystkich praw wynikających ze stosowania Traktatów2 wobec tego państwa członkowskiego .
  3. Rozporządzenie wsprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii 3 („rozporządzenie w sprawie warunkowości”) ma na celu ochronę budżetu Unii przed naruszeniami zasad państwa prawnego, które wpływają lub stwarzają poważne ryzyko wpływu w sposób wystarczająco bezpośredni na należyte zarządzanie finansami Unii lub na ochronę interesów finansowych Unii. Rozporządzenie wsprawie warunkowości jest stałym instrumentem mającym4 zastosowanie poza granicami danych wieloletnich ram finansowych .
  4. Celem niniejszych wytycznych jest wyjaśnienie pięciu aspektów rozporządzenia w sprawie warunkowości: (i) warunków przyjmowania środków; (ii) związku między rozporządzeniem w sprawie warunkowości a innymi instrumentami; (iii)proporcjonalności środków, które mają zostać zaproponowane Radzie; (iv)procedury iprocesu oceny; oraz (v)ochrony praw odbiorców końcowych lub beneficjentów.

(…)


plik

c_2022_1382_3_pl_act_part1_v1.pdf

Pobierz

opublikowany

02/03/2022


typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej


autor/źródło

Komisja EuropejskaWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200