Archiwum


Wniosek grupy posłów o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez Rzecznika Praw Obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika (art. 3 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, dalej: RPO) jest bezzasadny. Co więcej, stanowi
nadużycie prawa do wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów ustawy z Konstytucją, w sytuacji, w której to Sejm nie dopełnił obowiązku wskazania kandydatów na stanowisko RPO w terminie, który umożliwiłby zakończenie kadencji przed upływem 5 lat.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Wysoki Trybunale, Szanowni Państwo! Stoimy przed wysokim Trybunałem w obronie niezawisłości polskich sędziów, którzy od 5 lat są przedmiotem nieustannych ataków i szykan oraz zmian legislacyjnych sprzecznych z prawem polskim i europejskim, a wykonując swoje konstytucyjne i traktatowe obowiązki są obiektem licznych postępowań dyscyplinarnych, i kampanii nienawiści z udziałem mediów publicznych. Jesteśmy w Polsce świadkami swoistej rewolucji przeciwko państwu prawa.

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Your Honour, Ladies and Gentlemen, we are standing before you in defence of the independence of Polish judges, who have been subject to constant attacks and harassment, as well as legislative changes, which are in conflict with Polish and European law, for 5 years, and they are the subject of numerous disciplinary proceedings and hate campaigns with the involvement of the public media, while performing their constitutional and treaty duties. We, in Poland, are witnessing a unique revolution in Poland against the rule of law

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Sąd Okręgowy w Warszawie w VIII Wydziale Karnym postanawia (…) Odmówić przekazania z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej E. d. H.

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2020

autor/źródło

Sądownictwo powszechne

Sąd Okręgowy w Warszawie w VIII Wydziale Karnym postanawia (…) Odmówić przekazania z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej C. d. H.

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2020

autor/źródło

Sądownictwo powszechne

22 września 2020 r. rozpoznawana będzie przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawa C-487/19 W.ZK. dotycząca pytania prejudycjalnego zadanego przez polski Sąd Najwyższy Izbę Cywilną w sprawie sędziego Waldemara Żurka. Rozprawa rozpocznie się w Wielkiej Sali TSUE o godz. 9:00.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Case C-487/19 W.Z:. regarding a request for a preliminary ruling submitted by the Civil Chamber of the Polish Supreme Court in the case of Waldemar Żurek is to be considered on 22 September 2020 before the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union. The hearing will start at 9 a.m. in the main courtroom of the CJEU

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Helsińska Fundacja Praw Człowieka z niepokojem przyjęła informację Prokuratury Krajowej o skierowaniu do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wniosku o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędzi Sądu Okręgowego Beaty Morawiec

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zdecydowanie potępia działania podjęte wobec Beaty Morawiec – Sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie, prezesa Stowarzyszenia Sędziów Themis, które zmierzają do jej zdyskredytowania, odsunięcia od orzekania i udziału w życiu publicznym

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

Organizacje społeczne w Polsce wydały wspólne oświadczenie w nawiązaniu do wcześniejszego stanowiska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. zamieszek po zatrzymaniu Margot

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

tagi

Wczorajszej nocy staliśmy się świadkami zamieszek w Warszawie w związku z zatrzymaniem jednej z działaczek LGBT+ – Margot. Zamieszki te to efekt trwających od wielu miesięcy działań propagandowych przeciwko środowisku LGBT+, niedopuszczalnych w cywilizowanym świecie wypowiedzi polityków obozu rządzącego oraz nagonki medialnej ze strony mediów rządowych

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża stanowczy sprzeciw wobec działania sędziego Przemysława Radzika, Zastępcy Rzecznika Sędziów Sądów Powszechnych, który 3 lipca 2020 r. na rozprawie dyscyplinarnej sędziego Waldemara Żurka w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, złożył wniosek o „przesłanie protokołu rozprawy odpowiednim organom dyscyplinarnym adwokatury”.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

Raport o polskich sprawach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka autorstwa Katarzyny Wiśniewskiej i Marcina Szweda

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

21 lipca 2020 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje o planie odbudowy i wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

On 21 July 2020, the European Council adopted conclusions on the recovery plan and multiannual financial framework for 2021-2027

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers in accordance with Human Rights Council resolution 35/11.

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Poland reiterates its statement submitted to the General Secretariat of the Council with regard to the written procedure CM 2409/20, which is as follows:   Poland would like to abstain from voting regarding the approval of the contribution on economic/financial and MIP-related aspects of the draft Council Recommendations on the National Reform Programmes 2020 to […]

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Wszyscy zaangażowani w kampanię wyborczą zobowiązani są do przestrzegania prawa.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

Wyrok z dnia 18 czerwca 2020 roku (Sygn. akt II C 21/19)

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2020

autor/źródło

Sądownictwo powszechne


Najnowsze wpisy