Krytyka Ziobry i jego rzeczników dyscyplinarnych. 12 organizacji z Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS staje w obronie sędziów

Udostępnij

W 29. rocznicę wyborów 1989 roku, które rozpoczęły polską drogę do wolności i demokracji, powołujemy 4 czerwca 2018 roku Komitet…

Więcej

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS protestuje przeciwko praktykom, które zmierzają do wyeliminowania z wymiaru sprawiedliwości niezawisłych i niezależnych sędziów. Komitet, zrzeszający 12 organizacji broniących państwa prawa, staje w obronie sędziów P. Juszczyszyna, O. Barańskiej-Małuszek, K. Markiewicza, M. Ciemięgi, K. Kałwak, M. Frąckowiak i B. StarostyTrzy opinie Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS to odpowiedź na eskalację represji wobec sędziów po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada.

 

KOS występuje w obronie sędziego Pawła Juszczyszyna, który po wyroku TSUE domaga się od Kancelarii Premiera ujawnienia list poparcia kandydatów do KRS. W odwecie, Minister Sprawiedliwości odwołał sędziego z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Odważny sędzia Juszczyszyn nie ugiął się pod polityczną presją i apeluje o to samo do innych sędziów.

 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS komentuje decyzję Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro następująco: „Decyzja Ministra uderza w same podstawy niezawisłości sędziowskiej, która zasadza się na wolności od wpływów władz, jest sprzeczna z prawem obywateli do niezawisłego sądu i zmierza do podporządkowania sędziów i sądów władzy wykonawczej. Decyzja Ministra jest formą działania odwetowego wobec sędziego, który ma obowiązek orzekać zgodnie ze swoim sumieniem oraz respektować porządek prawny, w tym ukształtowany orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Decyzja Ministra to także sygnał wysłany do wszystkich innych sędziów, by orzekali zgodnie z wolą Ministra, w innym przypadku bowiem narażą się na podobne szykany.”

 

KOS broni też sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek. Rzecznik dyscyplinarny Przemysław Radzik w bezprecedensowy sposób chce zawiesić ją w orzekaniu i zabrać na ten czas uposażenie. Przeciwko sędzi toczy się postępowanie dyscyplinarne w związku z jej krytycznymi wypowiedziami o Ministrze Zbigniewie Ziobro w kontekście tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości, w której też była poszkodowana.

 

„Komitet Obrony Sprawiedliwości protestuje przeciwko praktykom, które pod pozorem legalizmu zmierzają do wyeliminowania z wymiaru sprawiedliwości niezawisłych i niezależnych sędziów. Zdaniem Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS taki charakter ma wniosek o zawieszenie w czynnościach sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek wraz z obniżeniem wynagrodzenia w sprawie dotyczącej zarzutu nadużycia prawa do wyrażania opinii. To przykład kolejnej formy szykany stosowanej przez Rzeczników Dyscyplinarnych wobec sędziów korzystających ze swoich obywatelskich uprawnień do uczestniczenia w debacie publicznej. To próba ich zastraszania i zniechęcenia do wyrażania poglądów, zwłaszcza niezgodnych z interesem władzy.”

 

Trzecie stanowisko KOS dotyczy sędziów z „Iustitii”Krystiana Markiewicza, Moniki Ciemięgi, Katarzyny Kałwak, Moniki Frąckowiak i Bartłomieja Starosty. Rzecznicy dyscyplinarni prowadzą przeciwko nim postępowania dyscyplinarne z zarzutami m.in. uchybienia godności sędziego przez publiczne krytykowanie sposobu, w jaki Ministerstwo Sprawiedliwości i rzecznicy dyscycplinarni odpowiedzieli na tzw. aferę hejterską w MS.

 

„Zdaniem Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS w tych sprawach dochodzi do oczywistego nękania sędziów, którzy mają odwagę występować w obronie praworządności, sprawiedliwości i prawdy. Sędziów, którzy głośno domagają się rozliczenia tych, którzy zawiązując specjalną grupę i dopuszczali się czynów niegodnych, szkalowali w Internecie sędziów i nakłaniali inne osoby do oczerniania sędziów i internetowego hejtu.”

 

Trzy stanowiska podpisały organizacje tworzące Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS – Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”, Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS, Archiwum Osiatyńskiego, Stowarzyszenie Amnesty International, Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych, Forum Współpracy Sędziów.

 

Poniżej publikujemy w całości trzy opinie Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS z 26 listopada 2019 roku.

 

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna

 

Warszawa, 26 listopada 2019 r.

 

Opinie KOS (22(10)/2019)

 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS protestuje przeciwko decyzji Ministra Sprawiedliwości cofającej delegowanie do Sądu Okręgowego w Olsztynie sędziego Pawła Juszczyszyna, który 20 listopada 2019 r. w toku postępowania apelacyjnego, uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r., uznał, że zaszła konieczność zbadania z urzędu nieważności tego postępowania w zakresie składu orzekającego w pierwszej instancji.

 

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, bez żadnego uzasadnienia odwołał 25 listopada 2019 r. sędziego Pawła Juszczyszyna z delegacji, mimo, że miała ona trwać do lutego 2020r.

 

Decyzja Ministra uderza w same podstawy niezawisłości sędziowskiej, która zasadza się na wolności od wpływów władz, jest sprzeczna z prawem obywateli do niezawisłego sądu i zmierza do podporządkowania sędziów i sądów władzy wykonawczej.

 

Decyzja Ministra jest formą działania odwetowego wobec sędziego, który ma obowiązek orzekać zgodnie ze swoim sumieniem oraz respektować porządek prawny, w tym ukształtowany orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Decyzja Ministra to także sygnał wysłany do wszystkich innych sędziów, by orzekali zgodnie z wolą Ministra, w innym przypadku bowiem narażą się na podobne szykany.

 

W omawianej sprawie istotne było to, że sędzia, który wydał wyrok w pierwszej instancji otrzymał nominację sędziowską na podstawie uchwały podjętej przez nową Krajową Radę Sądownictwa (sprawa o sygnaturze IX Ca 1302/19). W ocenie sądu odwoławczego, w świetle wyroku TSUE, taka sytuacja może budzić wątpliwości, czy zapadłe w sprawie orzeczenie zostało wydane przez osobę do tego uprawnioną.

 

W celu wyjaśnienia tych wątpliwości Sąd Okręgowy w Olsztynie, w osobie delegowanego sędziego Pawła Juszczyszyna wydał na posiedzeniu niejawnym 20 listopada 2019 r. postanowienie nakazujące Szefowi Kancelarii Sejmu przedstawienie dokumentów w postaci zgłoszeń oraz wykazów obywateli i sędziów popierających kandydatów na członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów.

 

Sąd nakazał przesłanie tych dokumentów w celu dołączenia ich do akt sprawy o sygn. IX Ca 1302/19 w terminie tygodniowym od daty doręczenia Kancelarii Sejmu odpisu postanowienia, pod rygorem skazania na grzywnę w przypadku nieuzasadnionej odmowy przedstawienia żądanych dokumentów. W reakcji został natychmiastowo odwołany przez Ministra Sprawiedliwości z delegacji do Sądu Okręgowego.

 

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS w sprawie sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek

 

Warszawa, 26 listopada 2019 r.

 

Opinie KOS (23(10)/2019)

 

Komitet Obrony Sprawiedliwości protestuje przeciwko praktykom, które pod pozorem legalizmu zmierzają do wyeliminowania z wymiaru sprawiedliwości niezawisłych i niezależnych sędziów.

 

Zdaniem Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS taki charakter ma wniosek o zawieszenie w czynnościach sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek wraz z obniżeniem wynagrodzenia w sprawie dotyczącej zarzutu nadużycia prawa do wyrażania opinii. To przykład kolejnej formy szykany stosowanej przez Rzeczników Dyscyplinarnych wobec sędziów korzystających ze swoich obywatelskich uprawnień do uczestniczenia w debacie publicznej. To próba ich zastraszania i zniechęcenia do wyrażania poglądów, zwłaszcza niezgodnych z interesem władzy.

 

Zawieszenie Sędziego w czynnościach jest szykaną wymierzoną w tego sędziego ale i w obywateli i ich prawo do sądu. Sędzia Olimpia Barańska-Małuszek ma w referacie sprawy, na których rozstrzygnięcie czekają obywatele. Ewentualne zawieszenie w czynnościach spowodowałoby znaczące opóźnienie w ich rozpatrywaniu.

 

Zawieszenie w czynnościach jest środkiem służącym zabezpieczeniu praw obywateli, a nie formą kary finansowej nakładanej na sędziów za wyrażanie przez nich opinii.

 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS obserwuje eskalację działań Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców, czego przejawem jest skierowanie 25 listopada 2019 r. przez Zastępcę Rzecznika Przemysława Radzika wniosku o zawieszenie Pani Sędzi Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Olimpii Barańskiej-Małuszek w czynnościach służbowych wraz z obniżeniem wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia.

 

Wniosek został skierowany w uzupełnieniu czynności związanych z zakończeniem 15 listopada 2019 r. postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przeciwko sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek i skierowaniem wniosku do sądu dyscyplinarnego. Zarzuty rzecznika dyscyplinarnego dotyczą nadużycia prawa do wyrażania opinii przy ocenie Ministra Sprawiedliwości i jego roli w tzw. aferze hejterskiej oraz ocenie prokuratora kandydującego do Sądu Najwyższego.

 

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS w sprawie sędziego Krystiana Markiewicza, Moniki Ciemięgi, Katarzyny Kałwak, Moniki Frąckowiak i Bartłomieja Starosty

 

Warszawa, 26 listopada 2019 r.

 

Opinie KOS (24(11)/2019)

 

Zarzuty wobec Prezesa „Iustitii” Krystiana Markiewicza dotyczą uchybienia godności urzędu sędziego poprzez:

 

– odniesienie się w oświadczeniu (12 września 2019 r.) do prowadzonego przez Rzeczników Dyscyplinarnych postępowania w sprawie tzw „afery hejterskiej” – organizowania i zamieszczania w komunikatorach i portalach internetowych wpisów naruszających § 23 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów,

 

– odmowę stawienia się na wezwanie Rzeczników w charakterze świadka i składania zeznań oraz nakłaniania innych sędziów do takich zachowań.

 

Pozostałym sędziom wymienionym w komunikacie Rzecznika zarzuca się uchybienie godności urzędu sędziego poprzez zadeklarowanie odmowy stawiennictwa z powołaniem się na oświadczenie Prezesa „Iustitii”, a sędziemu Bartłomiejowi Staroście uchybienie godności urzędu sędziego poprzez świadome trzykrotne niewykonywanie obowiązku stawiennictwa na wezwanie Rzecznika dyscyplinarnego.

 

Sędziowie formułują także zastrzeżenia co do umocowania Rzeczników w postępowaniu dyscyplinarnym z uwagi na wątpliwości co do:

 

– zgodności przepisów regulujących funkcjonowanie Rzeczników z konstytucją i prawem europejskim,

 

– sposobu ich powoływania przez Zbigniewa Ziobrę,

 

– ich związków z osobami powiązanymi z tzw. „aferą hejterską” (na co wskazują relacje medialne) i wobec tego moralnej legitymacji do prowadzenia tego postępowania.

 

Sędziowie Krystian Markiewicz, Monika Ciemięga, Katarzyna Kałwak, Monika Frąckowiak, Bartłomiej Starosta w swoich oświadczeniach publikowanych na stronach Stowarzyszenia „Iustitia” (iustitia.pl) tłumaczą motywy swoich decyzji i dylematy, z którymi się zmagają, z jednej strony poszanowania dla litery prawa, czy też ducha sprawiedliwości ale i poczucia tego co jest słuszne i sprawiedliwe, dobre czy złe.

 

Zdaniem Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS w tych sprawach dochodzi do oczywistego nękania sędziów, którzy mają odwagę występować w obronie praworządności, sprawiedliwości i prawdy. Sędziów, którzy głośno domagają się rozliczenia tych, którzy zawiązując specjalną grupę i dopuszczali się czynów niegodnych, szkalowali w Internecie sędziów i nakłaniali inne osoby do oczerniania sędziów i internetowego hejtu.

 

Działania Rzecznika Dyscyplinarnego Piotra Schaba i jego zastępców Przemysława Radzika i Michała Lasoty, pomimo pozorów legalności, prowadzą do naruszenia ducha sprawiedliwości i stanowią tzw. „ustawowe bezprawie”

 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stanowczo sprzeciwia się takim działaniom rzeczników dyscyplinarnych i domaga się ich zaprzestania, apelując jednocześnie do prokuratury o podjęcie działań zgodnych z prawem i interesem wymiaru sprawiedliwości, a zmierzających do wyjaśnienia afery hejterskiej i ukarania jej sprawców.

 

Sygnatariusze

 

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

 

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

 

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

 

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

 

Archiwum Osiatyńskiego

 

Stowarzyszenie Amnesty International

 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

 

Forum Współpracy SędziówAutor


W 29. rocznicę wyborów 1989 roku, które rozpoczęły polską drogę do wolności i demokracji, powołujemy 4 czerwca 2018 roku Komitet…


Więcej

Opublikowany

26 listopada 2019


Inne artykuły tego autora

13.01.2023

Stanowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2870)

30.05.2022

KOS (Komitet Obrony Sprawiedliwości) List do Komisji Europejskiej ws. KPO

14.03.2022

Petycja KOS przeciwko niszczeniu praworządności w Polsce w trakcie wojny w Ukrainie

03.12.2020

Sędziowie TSUE dopytywali dziś, dlaczego Izba Dyscyplinarna nadal działa. Przecież została zawieszona

23.11.2020

Opinia KOS ws. decyzji Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tulei

12.08.2020

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości – (31(7)/2020)

25.07.2020

Opinie KOS (30(6)/2020) – działania podejmowane wobec prokuratora Józefa Gacka

27.04.2020

Opinie KOS (27(3)/2020) – dane osobowe KSSiP

20.11.2019

Wspólne stanowisko 13 organizacji pozarządowych w sprawie wyroku TSUE z dnia 19 listopada 2019 r.

23.08.2019

Opinia KOS (21(8)/2019) z 23 sierpnia 2019 roku – afera Piebaka

09.08.2019

Apel Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS

20.06.2019

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS przedstawia nową wersję raportu o represjach wobec sędziów i prokuratorów

18.06.2019

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS działa już rok – podsumowanie

18.06.2019

Stanowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS ws. wypowiedzi Prezydenta Andrzeja Dudy podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie

19.04.2019

Opinia KOS – Komitet Obrony Sprawiedliwości sprzeciwia się działaniom prokuratury wymierzonym przeciwko sędziom

27.02.2019

Stanowisko KOS w sprawie działań podejmowanych przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Bogdana Święczkowskiego w stosunku do adwokata Jacka Dubois

15.02.2019

Raport KOS „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów”.

28.12.2018

Opinia KOS w sprawie zarzutów dyscyplinarnych wobec członków Zarządu Stowarzyszenia „Lex Super Omnia”

13.12.2018

Wolni i niezawiśli Sędziowie stanowią dla władzy zagrożenie – czytamy w opinii Komitetu Obrony Sprawiedliwości

06.12.2018

Pismo KOS z dnia 5 grudnia 2018 roku do Sędziego Piotra Schaba, Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów PowszechnychWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200