KRS wysłała pospiesznie do Dudy listę sędziów do Izby Dyscyplinarnej. Złamała własną ustawę. Po co?

Udostępnij

dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…

Więcej

OKO.press ustaliło, że uchwała dotycząca powołania sędziów do Izby Dyscyplinarnej została wysłana już kilka dni temu. Czy po to by prezydent mógł z tej listy wskazać jeszcze dziś następcę prezes SN Małgorzaty Gersdorf? Problem, że jeśli prezydent powoła szybko tych sędziów, to może złamać prawo.Złamanie prawa wynika z faktu, że uchwały KRS nie doręczono wszystkim kandydatom do tej Izby, również tym, którzy odpadli w postępowaniu, co oznacza, że jest ona jeszcze nieprawomocna.

 

Jednocześnie dziś rano w radiu RMF FM nowy rzecznik prezydenta Błażej Spychalski powiedział, że jeszcze we wtorek do północy prezydent wskaże następcę obecnej I prezes SN.

 

Bo prof. Małgorzata Gersdorf nie złożyła wniosku o to, by prezydent mógł ją zostawić na tym stanowisku na kolejne dwa lata po tym, jak osiągnęła wiek emerytalny. Z kolei prezes Izby Cywilnej Józef Iwulski, który zastępuje od czasu do czasu I prezes, złożył taki wniosek, ale niezgodny z wymaganiami pisowskiej ustawy o SN.

 

Prezydent może spośród obecnych sędziów SN wskazać osobę, która będzie pełnić obowiązki prezesa SN do czasu wyboru nowego prezesa przez Zgromadzenie Sędziów SN. Możliwy jest, choć wydaje się mało prawdopodobny, scenariusz, że prezydent szybko powoła nowych sędziów do Izby Dyscyplinarnej SN wskazanych przez KRS, i spośród nich wskaże tymczasowego następcę Gersdorf.

 

Jeśli prezydent się na to by zdecydował, to byłaby to tzw. jazda po bandzie. I wbrew prawu.

 

Pospieszna uchwała wbrew ustawie

 

Uchwała rekomendująca prezydentowi powołanie kandydatów wskazanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa została wysłana do Kancelarii Prezydenta w połowie ubiegłego tygodnia. Informację tę potwierdził OKO.press rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera.

 

Oznacza to, że KRS w tej sprawie działa bardzo szybko, bo wyboru sędziów do tej Izby dokonano 23 sierpnia. Zapytaliśmy Kancelarię Prezydenta, czy uchwała już dotarła – w piątek w Kancelarii jej jeszcze nie było – ale nie dostaliśmy odpowiedzi.

 

KRS jeszcze nie wysłał do prezydenta uchwał dotyczących powołania do innych Izb – Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Rzecznik KRS w rozmowie z OKO.press powiedział, że są „obrabiane” przez zespoły, które prowadziły wysłuchania do tych Izb oraz przez szefa KRS.

 

Dlaczego w takim razie tak szybko wysłano uchwałę dotyczącą Izby Dyscyplinarnej?

 

Dla przypomnienia. To na tej Izbie najbardziej zależy PiS, ma ona pomóc usuwać z zawodu sędziów i prokuratorów, w tym tych, którzy krytykują obecną władzę. KRS na sędziów do niej wskazał głównie prokuratorów i sędziów współpracujących ze Zbigniewem Ziobrą. O osobach wskazanych do tej Izby pisaliśmy tutaj.

 

Rzecznik KRS nie widzi żadnego pośpiechu w tym, że uchwałę już wysłano do prezydenta: „Bo KRS najwcześniej dokonał wyboru kandydatów do tej Izby [posiedzenie KRS w tej sprawie było kilkudniowe, w pierwszej kolejności wybrano sędziów do Izby Dyscyplinarnej -red.]. Kolejne uchwały są przygotowywane” – zapewnia Maciej Mitera.

 

Nie wszyscy dostali – uchwała nieprawomocna

 

OKO.press ustaliło też, że uchwałę dotyczącą Izby Dyscyplinarnej wysłano do prezydenta mimo, że nie doręczono jej wszystkim uczestnikom naboru do tej Izby. A mają oni prawo wnieść od niej odwołanie. Czyli uchwała nie jest jeszcze prawomocna, a skoro tak to KRS nie powinien jej przekazywać prezydentowi.

 

Stowarzyszenie Iustitia na swojej stronie internetowej opublikowało opinię prawną prof. Jana Zimmermanna z UJ (profesor był promotorem doktoratu obecnego prezydenta Andrzeja Dudy). Dotyczy ona właśnie tego kiedy taka uchwała staje się prawomocna. I nosi znamienny tytuł: „Prezydent złamie prawo powołując sędziów SN przed terminem”.

 

(OKO.press pisało o tej opinii: Promotor Dudy ostrzega: podpisując nominacje sędziom SN prezydent złamie ustawę”)

 

Profesor napisał w niej m.in.: „Artykuł 43 ust. 1 ustawy [uchwalonej przez PiS ustawy o KRS – red.] wprowadza zasadę, zgodnie z którą każda uchwała KRS staje się prawomocna, jeśli nie przysługuje od niej odwołanie. Jest to oczywiste i trafne rozumienie pojęcia prawomocności formalnej, które przekłada się również na kwestię wykonalności uchwały. Dotyczy ono w tym przepisie całości uchwały, niezależnie od tego, że uchwała o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosku o powołanie sędziów Sądu Najwyższego składa się de facto z wielu rozstrzygnięć indywidualnych”.

 

PiS naprędce poprawiał w Sejmie przepisy o naborze do SN, bo prawnicy zapowiedzieli, że będą kandydować do SN by złożyć odwołanie, a tym samym wydłużyć procedurę naboru sędziów. PiS zmienił więc tak przepisy ustawy o KRS by uniemożliwić takie blokowanie obsadzenia SN.

 

Profesor Zimmermann odnosi się i do tego: „Jednakże w ust. 2 cyt. artykułu [art. 43- red.] wprowadzono prawomocność częściową tejże uchwały, która powstaje wtedy, gdy uchwały „nie zaskarżyli wszyscy uczestnicy postępowania”. Chodzi o część obejmującą rozstrzygnięcia o nieprzedstawieniu wniosku tych uczestników postępowania, którzy nie wnieśli odwołania.

 

Pomijając daleko idące wątpliwości, jakie się nasuwają wobec tego unormowania, najistotniejszą kwestią dotycząca jego stosowania jest zagadnienie punktu czasowego, w jakim można ustalić zaistnienie owej prawomocności częściowej. Przepis stanowi, że jest to moment, w którym można z pewnością ustalić, że „uchwały (jeszcze – uwaga JZ) nie zaskarżyli wszyscy uczestnicy”. Przyjmując za art. 44 ust.1a ustawy, że termin do wniesienia odwołania jest „dwutygodniowy”, należy stwierdzić, że ten poszukiwany punkt czasowy jest równoznaczny z momentem upływu ostatniego dnia drugiego tygodnia, jaki upłynął od daty doręczenia uchwały ostatniemu z uczestników.

 

Dopiero wtedy można bowiem bez żadnego błędu określić, że nikt nie zaskarżył uchwały, gdyż wszyscy uczestnicy (w tym ostatni z nich) mogli to zrobić do upływu dwóch tygodni. Dopiero wtedy zatem można mówić o określonej w cyt. przepisie „prawomocności częściowej” i tym samym o wykonalności tej części uchwały – zarówno co do jej skutków pozytywnych, jak i co do skutków negatywnych. Do tego momentu część ta nie jest prawomocna a zatem nie jest prawomocna również cała uchwała” – stwierdza prof. Zimmermann.

 

Mitera zapewnia o prawomocności

 

Według informacji KRS uchwałę do prezydenta wysłano, choć nie doręczono jej wszystkim uczestnikom procedury naboru, którą przeprowadziła KRS.

 

Wysłaliśmy w tej sprawie w ubiegłym tygodniu pytania do KRS. Pytaliśmy m.in. o kwestię prawomocności uchwały. Do dziś nie dostaliśmy odpowiedzi. W rozmowie telefonicznej rzecznik Maciej Mitera tłumaczył, że prawomocność uchwały reguluje ustawa o KRS. Zapewniał też, że możliwość odwołania się zwłaszcza osób, które nie dostały rekomendacji KRS, nie wstrzymuje całej procedury.

 

Nie wiadomo jak interpretuje przepisy nowa KRS. Czy uważa, że skoro jej wyboru nie zaskarżą wszyscy (wszak wygrani nie złożą odwołania), to uchwała jest prawomocna od razu i nie trzeba czekać na jej doręczenie? Nie wiemy też jak wygląda uchwała, a może mieć to znaczenie gdy potem tę prawomocność będzie interpretować KRS.

 

Zimmermann: jedna uchwała dla wszystkich izb SN

 

Prof. Jan Zimmermann w swojej opinii prawnej odnosi się też do tej kwestii. Napisał, że zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o KRS: „Jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, Rada rozpatruje i ocenia wszystkie zgłoszone kandydatury łącznie. W takim przypadku Rada podejmuje uchwałę (jedną) obejmującą rozstrzygnięcia w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego w stosunku do wszystkich kandydatów” (podkr. i uwaga JZ).

 

Z przepisu tego wynika bez wątpliwości, że przedmiotem każdego odwołania, wnoszonego przez każdego kandydata, jest zawsze cała uchwała, a nie jej jakiekolwiek części. Chociaż jest rzeczą naturalną, że każdy kandydat składa odwołanie we własnej sprawie indywidualnej, to jednak zaskarża on całą, wspólną uchwałę, dotyczącą wszystkich.

 

Nie jest więc przedmiotem odwołania, a w konsekwencji nie jest przedmiotem badania i wyrokowania sądu tylko rozstrzygnięcie indywidualne, dotyczące odwołującego się. Nie jest nim również jakakolwiek oddzielna część uchwały, którą ktoś wyodrębni na podstawie jakichkolwiek kryteriów, np. część dotycząca kandydatów do danej izby Sądu Najwyższego”.

 

Dalej czytamy w opinii prof. Zimmermanna, że „W związku z powyższym należy podkreślić, że art. 29 ustawy o SN przewiduje, że „do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego powołuje Prezydent RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa”. Przepis ten jednoznacznie wskazuje, że powołanie przez Prezydenta dotyczy stanowiska w obrębie całego Sądu Najwyższego, a przynależność sędziego do konkretnej izby SN nie wynika z tego powołania. Jest to kwestia administracyjna, o jakiej mowa oddzielnie, w art. 35 ustawy o SN. Dlatego uchwała KRS, która jest przedstawiana Prezydentowi i od której służy odwołanie, nie może być dzielona na części, które miałyby dotyczyć poszczególnych izb”.

 

Czyli KRS nie powinien dzielić uchwał na poszczególne Izby, tylko przyjąć jedną.

 

Prezydent poniesie odpowiedzialność

 

Prawnicy z którymi rozmawiało OKO.press uważają, że prezydent – zanim podejmie decyzję – powinien zbadać kwestie tego, czy uchwały KRS weszły w życie. Jeśli tego nie zrobi, ewentualna odpowiedzialność prawna za ich wadę spadnie też na niego.

 

Prawnicy przyznają jednak, że w obecnej sytuacji nikt się jednak może tym nie przejmować, bo będzie trudno podważyć nominacje prezydenta na sędziów SN, podobnie jak jego zaprzysiężenie sędziów dublerów do Trybunału Konstytucyjnego.Autor


dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…


Więcej

Opublikowany

11 września 2018


Inne artykuły tego autora

31.05.2023

Prawnicy: lex Tusk łamie prawo unijne, musi interweniować KE. Polska może stracić miliardy euro

30.05.2023

Schab wygrał wojnę w rodzinie ludzi Ziobry. Jego zastępca Radzik został zesłany do pracy w Poznaniu

16.05.2023

Prokuratura Krajowa może przegrywać precedensowe procesy. Przez „wadliwego” pełnomocnika

11.05.2023

Nielegalna KRS domyka przejęcie Sądu Najwyższego. Desant neo-sędziów na Izbę Cywilną

09.05.2023

Neo-sędziowie przejmują kontrolę nad Izba Karną SN. Prezesem zostanie neo-sędzia Kapiński

26.04.2023

Pierwsze orzeczenie z Pegasusem w tle. SN nie uchylił immunitetu prokurator od Ewy Wrzosek

24.04.2023

Jest zawiadomienie do prokuratury na szefową neo-KRS Pawełczyk-Woicką. Za szykany sędziego Ferka

21.04.2023

Pilne. SN: Resort Ziobry ma przeprosić sędzię Koskę-Janusz za oczerniający ją komunikat

20.04.2023

Iustitia: Nie daliśmy się złamać przez 8 lat, wygramy. Walczymy o nowoczesne sądy i nową KRS

11.04.2023

Ziobro robi skok na prokuraturę. Chce zabetonować w niej swoich ludzi i kontrolę nad śledztwami

03.04.2023

Afera hejterska wraca. Sędzia Żurek chce ścigania prokuratorów, którzy umorzyli sprawę jego hejterów

29.03.2023

Sędzia Maciej Ferek wraca do orzekania, odwiesiła go nowa Izba SN. To był ostatni zawieszony sędzia

23.03.2023

Sąd: neo-sędzia nie może sądzić głośnej sprawy 13 oskarżonych za protest na białoruskiej granicy

21.03.2023

Żurek kontra państwo PiS. O jego losie zdecydują nominaci Ziobry, do akcji wchodzi prokuratura

21.03.2023

Sąd nakazał prokuraturze Ziobry ścigać hejterów sędziego Waldemara Żurka

20.03.2023

Prezes sądu chroni sędzię Knobel z Poznania przed atakiem neo-KRS. Nie wyśle sędzi na szkolenie

20.03.2023

Aż 1759 sędziów i prokuratorów broni sędzi Knobel, atakowanej za wyrok ws. protestu w kościele

15.03.2023

Sędzia Schab nie będzie ścigał rzecznika SN Stępkowskiego. Celem Gersdorf i legalni sędziowie

14.03.2023

Pilne. Wielka wygrana sędziego Żurka. Sąd nakazał przywrócić go do pracy w starym wydziale sądu

14.03.2023

Jak w Polsce PiS i Ziobry prześladuje się niezależnych sędziów [Analiza Archiwum Osiatyńskiego]Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200