Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-558/18 i C-563/18CELEX_62018CJ0558_PL_TXT.pdf

opublikowany

26/03/2020

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii EuropejskiejWyrok z dnia 26 marca 2020 roku.Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE – Państwo prawne – Skuteczna ochrona prawna w dziedzinach objętych prawem Unii – Zasada niezawisłości sędziowskiej – Krajowy system środków dyscyplinarnych obowiązujący w stosunku do sędziów – Właściwość Trybunału – Artykuł 267 TFUE – Dopuszczalność – Wykładnia niezbędna do wydania wyroku przez sąd odsyłający – Pojęcie.


plik

CELEX_62018CJ0558_PL_TXT.pdf

Pobierz

opublikowany

26/03/2020


typ dokumentu

Orzeczenia sądowe


autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii EuropejskiejWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200