Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego dotyczące oczekującej na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego sprawy o sygn. K 6/21Stanowisko-ZEP_dotyczace-oczekujacej-na-rozstrzygniecie-TK-sprawy_24.11.2021.pdf

opublikowany

24/11/2021

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS i Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji BatoregoWniosek złożony przez Prokuratora Generalnego w sprawie K 6/21 zmierza przede wszystkim do uniemożliwienia wykonania orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xero Flor, w której ETPCZ uznał, że postępowanie skargowe przed Trybunałem Konstytucyjnym musi spełniać wymagania wynikające z art. 6 Konwencji i że skarżąca spółka została pozbawiona prawa do „sądu ustanowionego ustawą”, bowiem w […]Wniosek złożony przez Prokuratora Generalnego w sprawie K 6/21 zmierza przede wszystkim do uniemożliwienia wykonania orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xero Flor, w której ETPCZ uznał, że postępowanie skargowe przed Trybunałem Konstytucyjnym musi spełniać wymagania wynikające z art. 6 Konwencji i że skarżąca spółka została pozbawiona prawa do „sądu ustanowionego ustawą”, bowiem w sprawie jej skargi konstytucyjnej orzekała osoba nieuprawniona do orzekania.

 

Zespół Ekspertów wskazuje, że postępowanie o sygn. K 6/21 powinno zostać umorzone, gdyż zgodnie z art. 188 Konstytucji jedynym możliwym przedmiotem kontroli w tego rodzaju sprawach jest akt normatywny (lub jego przepis), a konkretnie ustawa, umowa międzynarodowa lub przepis prawa wydany przez centralny organ państwowy. Poza kompetencjami Trybunału Konstytucyjnego pozostaje kontrola orzeczeń sądowych.

 

Wniosek jest ponadto nieuzasadniony merytorycznie, gdyż:

  • zgodnie z Art. 31 ust.1 Konwencji jedynie ETPCZ jest właściwy do interpretowania i stosowania tego aktu prawnego;
  • liczne postanowienia Konwencji mają sens autonomiczny, który ETPCZ definiuje w odniesieniu do jej przedmiotu i celu, przy czym systematyka prawa krajowego, ani charakterystyka instytucji prawnych w ramach prawa wewnętrznego nie jest dla tego trybunału rozstrzygająca ani wiążąca;
  • organ formalnie nie będący w rozumieniu prawa krajowego sądem może dla celów Artykułu 6 ust. 1 Konwencji wchodzić w zakres pojęcia „sądu” w prawno-materialnym znaczeniu tego terminu.

 

Ponadto Zespół przypomina, że Artykuł 27 Konwencji Wiedeńskiej stanowi, że „[strona] nie może powoływać się na przepisy swojego prawa wewnętrznego jako usprawiedliwienia dla niewykonania traktatu.

 

W końcu Zespół zauważa, że wniosek Prokuratora Generalnego wykazuje znaczące podobieństwo do działań podjętych w ostatnich latach przez Federację Rosyjską w celu osłabienia ochrony praw indywidualnych i odebrania obywatelom możliwości ubiegania się o skuteczną ochronę ich praw przez trybunał w Strasburgu. W 2015 roku Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej uznał, że jeśli wyrok ETPCZ jest sprzeczny z rosyjską konstytucją, to Rosja ma prawo nie wdrażać środków przewidzianych w wyroku.


plik

Stanowisko-ZEP_dotyczace-oczekujacej-na-rozstrzygniecie-TK-sprawy_24.11.2021.pdf

Pobierz

opublikowany

24/11/2021


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS i Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji BatoregoWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200