Sędziowie z Krakowa nie boją się represji. Ostro krytykują „reformy” Ziobry i jego stronników w sądach

Udostępnij

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…

Więcej

Sędziowie z Krakowa w bezprecedensowych uchwałach żądają likwidacji Izby Dyscyplinarnej, likwidacji wydziału spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej, który ściga niezależnych sędziów, oraz zaprzestania represji. Sędziom grożą za nie dyscyplinarkiOstre w wymowie uchwały krakowskich sędziów to pierwszy od ponad roku taki mocny głos samorządu sędziowskiego w Polsce. W połowie lutego 2020 roku weszła bowiem w życie uchwalona przez PiS ustawa, w której wbrew Konstytucji zakazano sędziom podważania statusu nowej KRS, Izby Dyscyplinarnej, TK Julii Przyłębskiej, czy sędziów awansowanych przez nową KRS. Za badanie legalności ich statusu sędziom grożą dyscyplinarki, a nawet postępowania karne.

 

Ustawą kagańcową PiS uciszył też samorząd sędziowski, który wcześniej w uchwałach bronił wolnych sądów i krytykował „dobrą zmianę” w sądach. Ograniczono również kompetencje samorządu, a za krytyczne dla władzy uchwały sędziom także grożą teraz dyscyplinarki. Tym bardziej, że ustawa kagańcowa wymusiła głosowanie imienne i rzecznicy dyscyplinarni Ziobry łatwo mogą sprawdzić kto głosował za krytycznymi dla władzy uchwałami. Mimo to sędziom krakowskim udało się przyjąć takie uchwały i można je uznać za precedensowe, bo podobnych w innych sądach – od czasu ustawy kagańcowej – raczej nie było. Jak widać, krakowscy sędziowie nie przestraszyli kar i represji.

 

Długa lista zarzutów

 

Dwie uchwały zostały przyjęte na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie w poniedziałek 1 marca 2021 roku. Sędziowie zajęli w nich stanowisko wobec wszystkich najważniejszych spraw, które wydarzyły się w ostatnim roku w wymiarze sprawiedliwości. Ze względu na ich wagę i grożące za ich przyjęcie represje, publikujemy je w całości.

 

W uchwale numer 1 krakowscy sędziowie napisali: „Jednoznacznie potępiamy podejmowane w 2020 i na początku 2021 roku przez władzę wykonawczą, oraz przedstawicieli upolitycznionych organów państwa działania zmierzające do dalszego politycznego podporządkowania sądownictwa polegające m.in. na:

 

 • Wprowadzeniu ustawy kagańcowej, która m.in. zabrania polskim sędziom – pod groźbą usunięcia z zawodu – badania statusu prawnego Izby Dyscyplinarnej SN i neo-KRS oraz sędziów powołanych z jej udziałem, ostatecznie ubezwłasnowolniła organy samorządu sędziowskiego oraz umożliwiła wybór lojalnej wobec polityków Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego.
 • Wszczęciu postępowań dyscyplinarnych wobec wszystkich sędziów, którzy podjęli działania w celu wykonania wyroku TSUE z 19 listopada 2019, względnie w inny sposób kwestionowali status prawny neo-KRS lub Izby Dyscyplinarnej SN (w tym sędziego Pawła Juszczyszyna, który został w tym trybie zawieszony w pełnieniu obowiązków).
 • Obejściu środka tymczasowego TSUE z dnia 8 kwietnia 2020 roku [TSUE zawiesił działalność orzeczniczą nielegalnej Izby Dyscyplinarnej – red.] poprzez wykorzystanie upolitycznionego Departamentu Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej i upolitycznionej Izby Dyscyplinarnej SN do usunięcia zbuntowanych sędziów z zawodu poprzez uchylenie im immunitetu i zawieszenie w pełnieniu obowiązków (sędziowie Beata MorawiecIgor Tuleya).
 • Podjęciu działań dyscyplinarnych przez upolitycznionych centralnych rzeczników dyscyplinarnych wobec sędziów wydających orzeczenia w przedmiocie środków zapobiegawczych w sprawie karnej byłego wicepremiera Romana Giertycha, oraz wywierania presji wobec 14 sędziów z Krakowa, którzy wydali decyzje procesowe w postępowaniu cywilnym z powództwa prokuratora Mariusza Krasonia w sprawie z zakresu prawa pracy, przez wszczęcie przez Departament Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej postępowania karnego w sprawie nadużycia uprawnień.

 

Sędziowie krakowscy: rośnie ilość motywowanych politycznie dyscyplinarek

 

W uchwale numer 1 krakowscy sędziowie potępiają też „dobrą zmianę” w sądach za:

 

 • „Wykorzystanie politycznie podporządkowanego Trybunału Konstytucyjnego, w którym orzekają sędziowie-dublerzy do podjęcia próby unieważnienia uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., co Trybunał uczynił w wyroku z 20 kwietnia 2020 r. [uchwała SN uznaje Izbę Dyscyplinarną za nielegalną – red].
 • Działalność neo-KRS, która promuje sędziów na podstawie kryteriów pozamerytorycznych, w tym również kandydata, który dokonał wpłaty na fundusz wyborczy PiS, co przypomina średniowieczne praktyki sprzedaży urzędów, a której kilku członków wykorzystało sytuację pandemii do uzyskania wypłat nieproporcjonalnie wysokich, nienależnych diet.
 • Wszczynanie zbiorowych postępowań dyscyplinarnych przeciwko członkom zarządów organizacji sędziowskich i grupom sędziów (przeciwko zarządowi „Iustitia”, Stałemu Prezydium „Forum Współpracy Sędziów” oraz niektórym sygnatariuszom pisma do OBWE w sprawie tzw. wyborów kopertowych).
 • Wydawanie pisemnych instrukcji sędziom przez urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, których celem jest uniemożliwienie stosowania przez sędziów prawa Unii Europejskiej.
 • Stały wzrost ilości bezpodstawnych, motywowanych politycznie postępowań dyscyplinarnych i wyjaśniających dotyczących sędziów (obecnie takie postępowania toczą się wobec ponad 80 sędziów).
 • Brak przeprowadzenia efektywnego śledztwa w sprawie tzw. farmy trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego następstwem jest m. in. kandydowanie byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka (który prawdopodobnie kierował działalnością „farmy trolli”) do neo-KRS, co wręcz urąga standardom niezależności sądownictwa”.

 

Sędziowie krakowscy: władza może przejąć pełną kontrolę nad SN

 

Ponadto w pierwszej uchwale sędziowie krakowscy zwracają uwagę na najnowszy projekt prezydenta, dotyczący krótkiej, ale ważnej ze względu na skutki nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Sejm już ją uchwalił. Sędziowie ostrzegają, że wprowadzone tą nowelizacją zmiany:

 

 • „Umożliwiają obsadę funkcji Prezesów poszczególnych izb Sądu Najwyższego przez osoby lojalne wobec obozu władzy (poprzez obniżenie kworum na zgromadzeniu wyborczym i umożliwieniu Prezydentowi RP arbitralnego wyznaczania komisarzy na okres wyborów).
 • Umożliwiają politycznie podporządkowanemu Pierwszemu Prezesowi SN arbitralne wyznaczanie składów orzekających w najistotniejszych sprawach (w których zapadają uchwały mające moc zasad prawnych wiążących inne składy SN), co zmierza do ręcznego sterowania orzecznictwem SN”.

 

Zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, przywrócić Tuleyę, Morawiec, Juszczyszyna

 

Z kolei w uchwale numer 2 krakowscy sędziowie w związku ze stanowiskiem zawartym w uchwale numer 1 domagają się:

 

 • „Natychmiastowego przywrócenia do pracy bezpodstawnie i bezprawnie zawieszonych sędziów Beaty MorawiecIgora Tulei oraz Pawła Juszczyszyna.
 • Przywrócenia niezależnego i apolitycznego Trybunału Konstytucyjnego.
 • Rozwiązania neo-KRS i powołania w trybie zgodnym z Konstytucją nowej, apolitycznej Krajowej Rady Sądownictwa.
 • Likwidacji politycznego systemu represji wobec sędziów, tj. rozwiązania Izby Dyscyplinarnej SN, odwołania rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Przemysława Radzika i Michała Lasoty, a także likwidacji Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.
 • Zapewnienia obywatelom prawa do rzetelnego procesu w sprawach, w których wskutek udziału neo-KRS w procedurze nominacyjnej i awansowej sędziów skład orzekający sądu był wadliwy.
 • Respektowania przez władzę ustawodawczą i wykonawczą orzeczeń polskich i europejskich sądów, w tym zwłaszcza wyroku TSUE z 19 listopada 2020 i jego postanowienia o zabezpieczeniu z 8 kwietnia 2021 [oba orzeczenia TSUE dotyczą legalności Izby Dyscyplinarnej – red.]”.

 

Jak prezeska z nominacji Ziobry pozwoliła na przyjęcie uchwał

 

Krakowscy sędziowie te dwie uchwały przyjęli na Zgromadzeniu zwołanym przez prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmarę Pawełczyk-Woicką (z nominacji resortu Ziobry), jednocześnie członkinię nowej KRS.
Odkąd została ona prezesem, jest w ostrym konflikcie z sędziami, którzy bronią wolnych sądów. Utrudniała im wcześniej przyjmowanie podobnych uchwał.

 

Pawełczyk-Woicka zwołała teraz Zgromadzenie, by przedstawić swoje roczne sprawozdanie z działalności podległego jej sądu. Sędziowie byli jednak zaskoczeni jej zachowaniem, gdyż zgodziła się na zmianę porządku obrad i wprowadzenie pod głosowanie dwóch ich uchwał. I co ciekawe, dopuściła do takiego głosowania.

 

„Jest zmiana w jej zachowaniu. Może uznała, że tłumienie głosu sędziów na Zgromadzeniu nie zdaje egzaminu. Nie spodziewaliśmy się, że zgodzi się na głosowanie uchwał” – mówi nam osoba znająca kulisy pracy krakowskiego sądu. I dodaje: „Nie wykluczamy, że będzie próba represji wobec sędziów biorących udział w głosowaniu za tymi dwoma uchwałami”. Już wcześniej ścigano krakowskich sędziów za krytyczne dla „dobrej zmiany” uchwały.Autor


Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…


Więcej

Opublikowany

5 marca 2021Inne artykuły tego autora

01.09.2021

Porażka „słynnego” Radzika. Nie zawiesił sędziego Synakiewicza, który wykonał wyrok ETPCz i TSUE

29.08.2021

Michał Lasota, nominat Ziobry, ściga sędziów. Ale sam mógłby być ścigany

28.08.2021

Prezydent Duda i prezes Manowska przejmują kontrolę nad starym, legalnym SN. Będą nowi „komisarze”

27.08.2021

Porażka prezesa Nawackiego, nominata Ziobry. Sąd twardo: sędzia Juszczyszyn ma wrócić do pracy

27.08.2021

W obronie sędziego Synakiewicza zaatakowanego przez Ziobrę i Radzika za wyrok ws. neo sędzi

26.08.2021

Małgorzata Bednarek złamała orzeczenia TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej. To była prokurator od Ziobry

26.08.2021

Sędzia Synakiewicz wydał precedensowy wyrok ws. neo-sędziów. Teraz straszy go Ziobro i ściga Radzik

24.08.2021

Ziobro kazał ścigać sędziego Gąciarka za pikietę pod Prokuraturą Krajową

03.08.2021

„Słynny” Radzik chce usunąć z zawodu sędziego Tyszkę, który nie chce sądzić z neo sędziami

28.07.2021

Blisko 100 sędziów SN i 321 prokuratorów popiera historyczny apel sędziów w obronie prawa UE

26.07.2021

Jest zawiadomienie do prokuratury na Nawackiego, Radzika i Schaba za niewykonanie orzeczeń TSUE

24.07.2021

Prezes Iustitii: Sędziowie nie pozwolą rządowi oszukać UE w sprawie wykonania orzeczeń TSUE

07.04.2021

Sąd w Krakowie: Izba Dyscyplinarna nie jest niezależnym sądem. Nie może orzekać

02.04.2021

PiS domyka kontrolę nad starym Sądem Najwyższym. Więcej władzy dla Manowskiej i nowi „komisarze” Dudy

01.04.2021

Sędzia Żurek pyta TSUE o status 1000 sędziów nominowanych przez nielegalną neo-KRS

29.03.2021

Szarża sędziego Juszczyszyna. Blisko 200 sędziów zdecyduje, czy uznają Izbę Dyscyplinarną

29.03.2021

Sędzia Nawacki atakuje. Chce kary dla Sądu Najwyższego za ujawnienie dyscyplinarki Przemysława Radzika

27.03.2021

„Lista wstydu” Piebiaka. Kto poparł byłego zastępcę ministra Ziobry do nowej KRS [77 nazwisk]

27.03.2021

Liderzy europejskich partii żądają od KE pilnej obrony Igora Tulei i Sądu Najwyższego

26.03.2021

Nawacki się nie zatrzymuje: teraz chce dyscyplinarki dla obrońcy Igora Tulei i Pawła JuszczyszynaWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200