Sędziowie z Krakowa nie boją się represji. Ostro krytykują „reformy” Ziobry i jego stronników w sądach

Udostępnij

dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…

Więcej

Sędziowie z Krakowa w bezprecedensowych uchwałach żądają likwidacji Izby Dyscyplinarnej, likwidacji wydziału spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej, który ściga niezależnych sędziów, oraz zaprzestania represji. Sędziom grożą za nie dyscyplinarkiOstre w wymowie uchwały krakowskich sędziów to pierwszy od ponad roku taki mocny głos samorządu sędziowskiego w Polsce. W połowie lutego 2020 roku weszła bowiem w życie uchwalona przez PiS ustawa, w której wbrew Konstytucji zakazano sędziom podważania statusu nowej KRS, Izby Dyscyplinarnej, TK Julii Przyłębskiej, czy sędziów awansowanych przez nową KRS. Za badanie legalności ich statusu sędziom grożą dyscyplinarki, a nawet postępowania karne.

 

Ustawą kagańcową PiS uciszył też samorząd sędziowski, który wcześniej w uchwałach bronił wolnych sądów i krytykował „dobrą zmianę” w sądach. Ograniczono również kompetencje samorządu, a za krytyczne dla władzy uchwały sędziom także grożą teraz dyscyplinarki. Tym bardziej, że ustawa kagańcowa wymusiła głosowanie imienne i rzecznicy dyscyplinarni Ziobry łatwo mogą sprawdzić kto głosował za krytycznymi dla władzy uchwałami. Mimo to sędziom krakowskim udało się przyjąć takie uchwały i można je uznać za precedensowe, bo podobnych w innych sądach – od czasu ustawy kagańcowej – raczej nie było. Jak widać, krakowscy sędziowie nie przestraszyli kar i represji.

 

Długa lista zarzutów

 

Dwie uchwały zostały przyjęte na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie w poniedziałek 1 marca 2021 roku. Sędziowie zajęli w nich stanowisko wobec wszystkich najważniejszych spraw, które wydarzyły się w ostatnim roku w wymiarze sprawiedliwości. Ze względu na ich wagę i grożące za ich przyjęcie represje, publikujemy je w całości.

 

W uchwale numer 1 krakowscy sędziowie napisali: „Jednoznacznie potępiamy podejmowane w 2020 i na początku 2021 roku przez władzę wykonawczą, oraz przedstawicieli upolitycznionych organów państwa działania zmierzające do dalszego politycznego podporządkowania sądownictwa polegające m.in. na:

 

 • Wprowadzeniu ustawy kagańcowej, która m.in. zabrania polskim sędziom – pod groźbą usunięcia z zawodu – badania statusu prawnego Izby Dyscyplinarnej SN i neo-KRS oraz sędziów powołanych z jej udziałem, ostatecznie ubezwłasnowolniła organy samorządu sędziowskiego oraz umożliwiła wybór lojalnej wobec polityków Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego.
 • Wszczęciu postępowań dyscyplinarnych wobec wszystkich sędziów, którzy podjęli działania w celu wykonania wyroku TSUE z 19 listopada 2019, względnie w inny sposób kwestionowali status prawny neo-KRS lub Izby Dyscyplinarnej SN (w tym sędziego Pawła Juszczyszyna, który został w tym trybie zawieszony w pełnieniu obowiązków).
 • Obejściu środka tymczasowego TSUE z dnia 8 kwietnia 2020 roku [TSUE zawiesił działalność orzeczniczą nielegalnej Izby Dyscyplinarnej – red.] poprzez wykorzystanie upolitycznionego Departamentu Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej i upolitycznionej Izby Dyscyplinarnej SN do usunięcia zbuntowanych sędziów z zawodu poprzez uchylenie im immunitetu i zawieszenie w pełnieniu obowiązków (sędziowie Beata MorawiecIgor Tuleya).
 • Podjęciu działań dyscyplinarnych przez upolitycznionych centralnych rzeczników dyscyplinarnych wobec sędziów wydających orzeczenia w przedmiocie środków zapobiegawczych w sprawie karnej byłego wicepremiera Romana Giertycha, oraz wywierania presji wobec 14 sędziów z Krakowa, którzy wydali decyzje procesowe w postępowaniu cywilnym z powództwa prokuratora Mariusza Krasonia w sprawie z zakresu prawa pracy, przez wszczęcie przez Departament Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej postępowania karnego w sprawie nadużycia uprawnień.

 

Sędziowie krakowscy: rośnie ilość motywowanych politycznie dyscyplinarek

 

W uchwale numer 1 krakowscy sędziowie potępiają też „dobrą zmianę” w sądach za:

 

 • „Wykorzystanie politycznie podporządkowanego Trybunału Konstytucyjnego, w którym orzekają sędziowie-dublerzy do podjęcia próby unieważnienia uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., co Trybunał uczynił w wyroku z 20 kwietnia 2020 r. [uchwała SN uznaje Izbę Dyscyplinarną za nielegalną – red].
 • Działalność neo-KRS, która promuje sędziów na podstawie kryteriów pozamerytorycznych, w tym również kandydata, który dokonał wpłaty na fundusz wyborczy PiS, co przypomina średniowieczne praktyki sprzedaży urzędów, a której kilku członków wykorzystało sytuację pandemii do uzyskania wypłat nieproporcjonalnie wysokich, nienależnych diet.
 • Wszczynanie zbiorowych postępowań dyscyplinarnych przeciwko członkom zarządów organizacji sędziowskich i grupom sędziów (przeciwko zarządowi „Iustitia”, Stałemu Prezydium „Forum Współpracy Sędziów” oraz niektórym sygnatariuszom pisma do OBWE w sprawie tzw. wyborów kopertowych).
 • Wydawanie pisemnych instrukcji sędziom przez urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, których celem jest uniemożliwienie stosowania przez sędziów prawa Unii Europejskiej.
 • Stały wzrost ilości bezpodstawnych, motywowanych politycznie postępowań dyscyplinarnych i wyjaśniających dotyczących sędziów (obecnie takie postępowania toczą się wobec ponad 80 sędziów).
 • Brak przeprowadzenia efektywnego śledztwa w sprawie tzw. farmy trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego następstwem jest m. in. kandydowanie byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka (który prawdopodobnie kierował działalnością „farmy trolli”) do neo-KRS, co wręcz urąga standardom niezależności sądownictwa”.

 

Sędziowie krakowscy: władza może przejąć pełną kontrolę nad SN

 

Ponadto w pierwszej uchwale sędziowie krakowscy zwracają uwagę na najnowszy projekt prezydenta, dotyczący krótkiej, ale ważnej ze względu na skutki nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Sejm już ją uchwalił. Sędziowie ostrzegają, że wprowadzone tą nowelizacją zmiany:

 

 • „Umożliwiają obsadę funkcji Prezesów poszczególnych izb Sądu Najwyższego przez osoby lojalne wobec obozu władzy (poprzez obniżenie kworum na zgromadzeniu wyborczym i umożliwieniu Prezydentowi RP arbitralnego wyznaczania komisarzy na okres wyborów).
 • Umożliwiają politycznie podporządkowanemu Pierwszemu Prezesowi SN arbitralne wyznaczanie składów orzekających w najistotniejszych sprawach (w których zapadają uchwały mające moc zasad prawnych wiążących inne składy SN), co zmierza do ręcznego sterowania orzecznictwem SN”.

 

Zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, przywrócić Tuleyę, Morawiec, Juszczyszyna

 

Z kolei w uchwale numer 2 krakowscy sędziowie w związku ze stanowiskiem zawartym w uchwale numer 1 domagają się:

 

 • „Natychmiastowego przywrócenia do pracy bezpodstawnie i bezprawnie zawieszonych sędziów Beaty MorawiecIgora Tulei oraz Pawła Juszczyszyna.
 • Przywrócenia niezależnego i apolitycznego Trybunału Konstytucyjnego.
 • Rozwiązania neo-KRS i powołania w trybie zgodnym z Konstytucją nowej, apolitycznej Krajowej Rady Sądownictwa.
 • Likwidacji politycznego systemu represji wobec sędziów, tj. rozwiązania Izby Dyscyplinarnej SN, odwołania rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Przemysława Radzika i Michała Lasoty, a także likwidacji Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.
 • Zapewnienia obywatelom prawa do rzetelnego procesu w sprawach, w których wskutek udziału neo-KRS w procedurze nominacyjnej i awansowej sędziów skład orzekający sądu był wadliwy.
 • Respektowania przez władzę ustawodawczą i wykonawczą orzeczeń polskich i europejskich sądów, w tym zwłaszcza wyroku TSUE z 19 listopada 2020 i jego postanowienia o zabezpieczeniu z 8 kwietnia 2021 [oba orzeczenia TSUE dotyczą legalności Izby Dyscyplinarnej – red.]”.

 

Jak prezeska z nominacji Ziobry pozwoliła na przyjęcie uchwał

 

Krakowscy sędziowie te dwie uchwały przyjęli na Zgromadzeniu zwołanym przez prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmarę Pawełczyk-Woicką (z nominacji resortu Ziobry), jednocześnie członkinię nowej KRS.
Odkąd została ona prezesem, jest w ostrym konflikcie z sędziami, którzy bronią wolnych sądów. Utrudniała im wcześniej przyjmowanie podobnych uchwał.

 

Pawełczyk-Woicka zwołała teraz Zgromadzenie, by przedstawić swoje roczne sprawozdanie z działalności podległego jej sądu. Sędziowie byli jednak zaskoczeni jej zachowaniem, gdyż zgodziła się na zmianę porządku obrad i wprowadzenie pod głosowanie dwóch ich uchwał. I co ciekawe, dopuściła do takiego głosowania.

 

„Jest zmiana w jej zachowaniu. Może uznała, że tłumienie głosu sędziów na Zgromadzeniu nie zdaje egzaminu. Nie spodziewaliśmy się, że zgodzi się na głosowanie uchwał” – mówi nam osoba znająca kulisy pracy krakowskiego sądu. I dodaje: „Nie wykluczamy, że będzie próba represji wobec sędziów biorących udział w głosowaniu za tymi dwoma uchwałami”. Już wcześniej ścigano krakowskich sędziów za krytyczne dla „dobrej zmiany” uchwały.Autor


dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…


Więcej

Opublikowany

5 marca 2021


Inne artykuły tego autora

20.03.2023

Aż 1759 sędziów i prokuratorów broni sędzi Knobel, atakowanej za wyrok ws. protestu w kościele

15.03.2023

Sędzia Schab nie będzie ścigał rzecznika SN Stępkowskiego. Celem Gersdorf i legalni sędziowie

14.03.2023

Pilne. Wielka wygrana sędziego Żurka. Sąd nakazał przywrócić go do pracy w starym wydziale sądu

13.03.2023

Nielegalna KRS ustawia Sąd Najwyższy. Będzie jeszcze więcej neo-sędziów w legalnej Izbie Pracy

09.03.2023

Sprawa immunitetu prokurator Ewy Wrzosek. Czy nowa Izba SN pozwoli na inwigilację Pegasusem?

08.03.2023

Sędziowie do prezydenta: zatrzymać awans sędziego Pelewicza. Za sprawę egzaminu córki Piotrowicza

10.02.2023

Neo-sędziowie rozpychają się w SN. Teraz mogą przejąć kontrolę nad legalną Izbą Karną SN

06.02.2023

ETPCz wzywa rząd do pilnego wykonania orzeczenia w sprawie karnej zsyłki trzech sędzi z Warszawy

06.02.2023

Nagonka na zawieszonego sędziego Macieja Ferka. W akcji nielegalna neo-KRS i była koleżanka Ziobry

27.01.2023

Chaos w nowej Izbie SN. Przestaje sądzić sędziów i prokuratorów, przez Manowską i ławników

24.01.2023

Człowiek Ziobry chce zakneblować sędziego Juszczyszyna. Tak wdraża kompromis z UE ws. KPO

16.01.2023

Jest zawiadomienie do prokuratury dotyczące Schaba i Radzika. Za niewykonanie zabezpieczenia ETPCz

15.01.2023

Prawnicy do Senatu: Skierować ustawę o SN do Komisji Weneckiej. Jest sprzeczna z Konstytucją

14.01.2023

Sędzia Juszczyszyn znów ścigany za stosowanie prawa UE. Tak ludzie Ziobry „wspierają” kompromis z KE

13.01.2023

Prezydent awansował ludzi Ziobry i sędziów z grupy Kasta/Antykasta. Tak wygląda kompromis z UE

13.01.2023

Zawieszony bezprawnie sędzia Gąciarek może wrócić do orzekania. Zdecyduje o tym nowa Izba SN

12.01.2023

Prezes legalnej Izby SN Prusinowski odmawia sądzenia z neo-sędziami: „Nie boję się, wybrałem los”

12.01.2023

Pierwszy taki wyrok. Sędzia Pilśnik uniewinniona za podważenie legalności Izby Dyscyplinarnej SN

23.12.2022

Ludzie Ziobry chcą dopaść sędziego Macieja Ferka. Bo wysłał komornika po nielegalnie zabraną pensję

15.12.2022

Prezes Iustitii: KE jeszcze nie zgodziła się na zmiany PiS w sądach. A prezydent zapowiada wetoWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200