Precedensowy list sędziów. Żądają ochrony przed naciskami i represjami Prokuratury Krajowej

Udostępnij

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…

Więcej

List to reakcja na działania Prokuratury Krajowej, która ściga aż 12 sędziów z Krakowa za wydanie orzeczeń, które prokuraturze się nie spodobały. Wkraczanie prokuratury w czynności orzecznicze narusza gwarancje niezawisłości sędziów i niezależność sądu - napisali sędziowieSędziowie z Sądu Apelacyjnego w Krakowie w liście do prezesa sądu domagają się ochrony przed działaniami Prokuratury Krajowej.

 

List to reakcja na tekst, w którym ujawniliśmy, że specjalny wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej wzywa na przesłuchania sędziów z Krakowa, którzy brali udział w wydawaniu korzystnych orzeczeń dla represjonowanego prokuratora Mariusza Krasonia.

 

Napisaliśmy, że prokuratura wzywa na styczeń 2021 roku siedmiu sędziów – trzy sędzie z Sądu Apelacyjnego w Krakowie i 4 sędziów z Sądu Okręgowego w Krakowie.

 

Bo jeszcze w grudniu Prokuratura Krajowa chce przesłuchać pięciu sędziów z krakowskiego sądu rejonowego.

 

To nowy poziom represji wobec sędziów. Jeszcze nigdy nie było aż tak zmasowanych działań wymierzonych w związku z wydawanymi przez nich orzeczeniami. Nigdy nie wzywano też aż tylu sędziów.

 

Kogo ściga Prokuratura Krajowa za sprawę prokuratora Krasonia

 

Przypomnijmy. Specjalny wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej wzywa na przesłuchanie sędziów, którzy wydawali orzeczenia dotyczące prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie Mariusza Krasonia.

 

Krasoń jest członkiem zarządu stowarzyszenia niezależnych prokuratorów Lex Super Omnia. W 2019 roku był jednym z inicjatorów przyjęcia uchwały przez samorząd prokuratorów, która otwarcie krytykowała prokuraturę Ziobry. Była to pierwsza taka uchwała wśród prokuratorów.

 

Za to szybko spadły na Krasonia represje. Został wysłany na karną delegację do Wrocławia. Jednocześnie zdegradowano go do pracy w prokuraturze rejonowej. Za tą decyzją stał sam Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, zaufany Ziobry.

 

Krasoń pojechał na delegację, mimo że opiekuje się w Krakowie starszymi rodzicami. Ale złamać i zastraszyć się nie dał. Pozwał macierzystą Prokuraturę Regionalną w Krakowie do sądu o ustalenie, że jego miejscem pracy jest Kraków, a nie Wrocław.

 

W tle jest dyskryminowanie i nierówne traktowanie go przez przełożonych. Proces w krakowskim sądzie okręgowym (w wydziale pracy) zaczął się na początku 2020 roku. Ale z powodu epidemii odbyła się na razie jedna rozprawa. Prowadzi go sędzia Jarosław Łukasik.

 

W związku z tą sprawą sądy wydawały jednak poboczne decyzje procesowe w sprawach proceduralnych. I za te orzeczenia wzywa teraz krakowskich na przesłuchanie Prokuratura Krajowa. Bo nie spodobało jej się to, że orzeczenia były korzystne dla represjonowanego prokuratora, który miał odwagę pozwać macierzystą prokuraturę.

 

Chodzi o orzeczenia o:

 

– Wydaniu tzw. zabezpieczenia pozwu w ramach, którego krakowski sąd rejonowy wstrzymał delegowanie Krasonia do Wrocławia. Zabezpieczenie wydał sędzia Jarosław Łukasik, który rozpoznaje pozew Krasonia. Prokuratura zlekceważyła to i w zamian zażądała całych akt sprawy Krasonia w sądzie. Po czym wszczęła postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień przez krakowskich sędziów.

 

– Nałożeniu na prokuraturę przez krakowski sąd rejonowy kar pieniężnych mających ją przymusić do wykonania wstrzymania delegacji (takie orzeczenia były dwa). Prokuratura zapłaciła 14 tys. zł kary. Ale teraz wzywa na przesłuchanie w grudniu pięciu sędziów sądu rejonowego, którzy negatywnie rozpoznali jej zażalenia na kary. Zażalenia rozpoznały dwa składy po trzech sędziów, jeden sędzia zasiadał w dwóch składach.

 

– Wyłączeniu z rozpoznania pozwu Krasonia sędziego Jarosława Łukasika. Wniosek o wyłączenie złożył sam sędzia, ale odmownie rozpoznał go trzyosobowy skład Sądu Okręgowego w Krakowie. Na przesłuchanie wezwania dostało teraz tych trzech sędziów z sądu okręgowego.

 

– O odrzuceniu pozwu Krasonia. Taki wniosek złożyła Prokuratura Regionalna w Krakowie uznając, że nie może być pozwana. Sędzia Łukasik oddalił jednak wniosek jako niezasadny, a Sąd Apelacyjny w Krakowie w trzy osobowym składzie utrzymał to w mocy. Wezwania na przesłuchanie dostały teraz trzy sędzie z sądu apelacyjnego, który rozpoznały zażalenie prokuratury na odmowę odrzucenia pozwu.

 

Wezwany został też sędzia Jarosław Łukasik, który prowadzi proces Krasonia z Prokuraturą Regionalną. Może to przypadek, ale wezwania z Prokuratury Krajowej przyszły przed wyznaczoną na następny tydzień drugą rozprawą w tym procesie. Środowisko sędziów uważa, że w ten sposób prokuratura próbuje wywrzeć presję na sędziego Łukasika i go zastraszyć.

 

Sędziowie: To próba ingerencji w orzeczenia i represji wobec sędziów

 

Sprawa wezwań na przesłuchanie sędziów po ujawnieniu jej przez OKO.press oburzyła środowisko krakowskich sędziów.

 

Zaprotestowali sędziowie z Sądu Apelacyjnego w Krakowie, którzy stanęli w obronie trzech koleżanek wezwanych na przesłuchanie i zażądali ochrony przed Prokuraturą Krajową. Chodzi o wezwane sędzie: Agatę Pyjas-Luty, Monikę Kowalską, Iwonę Łukę-Kliszcz, które oddaliły zażalenie prokuratury na odmowę odrzucenia pozwu Krasonia.

 

W ramach protestu sędziowie z sądu apelacyjnego skierowali list do prezesa tego sądu. List podpisało ponad 20 z ok. 30 sędziów w tym sądzie – nie podpisywały go sędzie, których list dotyczy i władze sądu, do których list jest adresowany. Podpisu odmówił tylko jeden sędzia.

 

W liście do prezesa sędziowie wyrazili „zaniepokojenie zaistniałą sytuacją”.

 

„Przypominamy, że do kompetencji Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej należy prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego popełnione m.in. przez sędziów. W oczywisty sposób wezwanie to musi dotyczyć takiego postępowania prokuratorskiego – w ocenie Prokuratury musi zatem zachodzić podejrzenie popełnienia przestępstwa przez sędziów” – piszą sędziowie do prezesa.

 

To zwrócenie uwagi na to, że Prokuratura Krajowa może ścigać sędziów tylko za ewidentne przestępstwa, a nie za wydawane orzeczenia. A te – jak podkreślają sędziowie w liście – mają być „wolne od ingerencji podmiotów zewnętrznych, w tym organów ścigania”.

 

„Sytuacja wkraczania śledczych w czynności orzecznicze sędziów godziłaby w podstawowe gwarancje statusu ustrojowego sędziów, naruszając sferę, w której sędziowie są niezawiśli, a przez to – godziłaby w istotę niezależności sądu.

 

Stanowiłaby próbę ingerencji w proces orzeczniczy, jak też bezprawną represję w stosunku do sędziów, którzy wydali niekorzystną dla Prokuratury decyzję procesową. Obawy co do takich intencji działania śledczych [z Prokuratury Krajowej – red.] mogą uzasadniać powszechnie dostępne informacje o innych przypadkach, w których dochodziło do prób inicjowania przeciwko sędziom postępowań karnych bądź dyscyplinarnych w związku z podejmowaniem czynności orzeczniczych niezgodnych z oczekiwaniami Prokuratury” – piszą sędziowie w liście do prezesa sądu. Sędziowie mają zapewne na myśli choćby sprawy zawieszenia sędziów Igora Tulei i Pawła Juszczyszyna, którzy są ścigani za niezależne orzeczenia.

 

Sędziowie: chcemy ochrony przed działaniami Prokuratury Krajowej

 

Dalej w liście sędziowie z Sądu Apelacyjnego w Krakowie domagają się od prezesa tego sądu informacji co w tej sytuacji zrobi by:

 

– „przeciwdziałać ryzyku nieuprawnionej ingerencji w niezależność sądu [przez Prokuraturę Krajową – red.]”,
– „zapewnić sprawowanie przez sędziów sądu apelacyjnego zadań wymiaru sprawiedliwości w sposób niezawisły i niezależny, bez obawy o to, że spotkają ich represje w związku z podejmowanymi czynnościami orzeczniczymi”;
– doprowadzić do „ochrony naszych koleżanek Agaty Pyjas-Luty, Moniki Kowalskiej i Iwony Łuka-Kliszcz, które mogą być poddane nieuprawnionej presji ze strony organów ścigania [przez Prokuraturę Krajową – red.] za wydane orzeczenie”.

 

Na koniec listu sędziowie podkreślają, że zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych kompetencją prezesa sądu jest zapewnienie właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd zadania „Sprawowania wymiaru sprawiedliwości i to w sposób odpowiadający wymogom konstytucyjnym. W konsekwencji do obowiązków prezesa sądu należy także dbałość o niezależność sądów (art. 173 Konstytucji RP) oraz zachowanie warunków gwarantujących niezawisłość sędziów (art. 178 Konstytucji RP)”.

 

Sędziów wzywa prokurator, który zajmował się wojskiem

 

Sędziów z Krakowa na przesłuchanie wzywa prokurator Piotr Myszkowiec, który jest delegowany do Prokuratury Krajowej. Z raportu stowarzyszenia niezależnych prokuratorów Lex Super Omnia wynika, że jeszcze do niedawna był on prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Lublinie, czyli jednostki najniższego szczebla. I pracował w wydziale do spraw wojskowych. Takie wydziały powstały kilka lat temu, po włączeniu do prokuratury odrębne prokuratury wojskowe.

 

Myszkowiec wcześniej pracował właśnie w prokuraturze wojskowej i po katastrofie smoleńskiej – za rządu PO i PSL – był w zespole prokuratorów zajmujących się tą katastrofą (wtedy był w randze kapitana).

 

Jego kariera przyśpieszyła za obecnej władzy. Z raportu Lex Super Omnia wynika, że w 2018 roku. Piotr Myszkowiec został delegowany do pracy w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. A w grudniu 2019 roku został prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

 

Rok temu – jak wynika z raportu – za zasługi dla prokuratury Ziobry dostał 12 tys. zł nagrody. Teraz pracuje na delegacji na samym szczycie prokuratury, czyli w Prokuraturze Krajowej. I jak widać w wydziale spraw wewnętrznych ściga sędziów wydających niezależne orzeczenia.

 

Zapytaliśmy prokuratora Mariusza Krasonia o komentarz do działań Prokuratury Krajowej w związku z jego procesem z Prokuraturę Regionalną w Krakowie.

 

„Tego typu postępowanie pozbawia mnie jako stronę procesu prawa do niezależnego sądu. To zagraża nie tylko niezależności i rzetelności postępowań sądowego. Ma to też wywrzeć efekt mrożący na osoby pozywające prokuraturę i sędziów rozpoznając pozwy przeciwko niej” – mówi Mariusz Krasoń.

 

I dodaje: „To niespotykana sytuacja by sędziowie wydający orzeczenia byli wzywani na przesłuchanie. Od oceny orzeczeń jest tryb instancyjny. Strona niezadowolona z orzeczenia może je skarżyć do sądu wyższej instancji”.

 

Taka zasada obowiązywała przez lata. Prokuratura, gdy przegrywała sprawę, odwoływała się lub godziła się z przegraną. Zmieniło się to od czasu gdy na czele prokuratury stanął Zbigniew Ziobro i podporządkował ją obecnej władzy.

 

Teraz prokuratura ściga sędziów za niepodobające się jej orzeczenia. Udało jej się już uchylić immunitet w nielegalnej Izbie Dyscyplinarnej sędziemu Igorowi Tulei, który wydał krytyczne dla PiS orzeczenie.

 

To samo może grozić krakowskim sędziom. Bo choć teraz wzywani są na przesłuchanie jako świadkowie, to nie można wykluczyć, że potem to postępowanie obróci się przeciwko nim. I dostaną zarzuty karne.

 

Sędzia Gąciarek szydzi z Prokuratury

 

Za ściganymi krakowskimi sędziami wstawił się też sędzia Piotr Gąciarek z Sądu Okręgowego w Warszawie i członek władz warszawskiego oddziału stowarzyszenia Iustitia. Gąciarek wysłał list do Prokuratury Krajowej, w której kpi z jej działań. I prosi o prewencyjne przesłuchanie, bo również wydaje niezależne wyroki.

 

Pisze w liście, że: „Jako sędzia korzystając z konstytucyjnie, konwencyjnie, traktatowo i ustawowo gwarantowanej niezawisłości orzekam zgodnie ze swoim sumieniem, na podstawie oceny dowodów i okoliczności w sposób określony prawem. Takie orzekanie oznacza, że w postępowaniu karnym bywa, że moje orzeczenia są radykalnie niekorzystne dla oskarżonych i obrońców, a bywa także, że moje orzeczenia są radykalnie niekorzystne dla prokuratury.

 

Moje naiwne przekonanie, że orzekając niezawiśle, zgodnie z prawem i własnym sumieniem, służę w ten sposób Państwu zostało jednak podważone w ostatnim czasie. Jak pokazuje bowiem przykład sędziego Igora Tulei można tak właśnie orzekać, a mimo to stać się kandydatem do roli podejrzanego.

 

W związku z tym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą. Czy wyprzedzając niekorzystny dla wszystkich rozwój wypadków (to znaczy wydanie przez sąd orzeczenia niezgodnego z życzeniem prokuratury) mogliby Państwo podjąć pewne kroki profilaktyczne? Mam na myśli wezwanie mnie na przesłuchanie (takie szkoleniowo – instruktażowe) jeszcze zanim wydam jakikolwiek wyrok czy postanowienie niezgodne z życzeniem prokuratury, czy wręcz nieodpowiadające oczekiwaniom Pana Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego”.Autor


Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…


Więcej

Opublikowany

18 grudnia 2020Inne artykuły tego autora

01.09.2021

Porażka „słynnego” Radzika. Nie zawiesił sędziego Synakiewicza, który wykonał wyrok ETPCz i TSUE

29.08.2021

Michał Lasota, nominat Ziobry, ściga sędziów. Ale sam mógłby być ścigany

28.08.2021

Prezydent Duda i prezes Manowska przejmują kontrolę nad starym, legalnym SN. Będą nowi „komisarze”

27.08.2021

Porażka prezesa Nawackiego, nominata Ziobry. Sąd twardo: sędzia Juszczyszyn ma wrócić do pracy

27.08.2021

W obronie sędziego Synakiewicza zaatakowanego przez Ziobrę i Radzika za wyrok ws. neo sędzi

26.08.2021

Małgorzata Bednarek złamała orzeczenia TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej. To była prokurator od Ziobry

26.08.2021

Sędzia Synakiewicz wydał precedensowy wyrok ws. neo-sędziów. Teraz straszy go Ziobro i ściga Radzik

24.08.2021

Ziobro kazał ścigać sędziego Gąciarka za pikietę pod Prokuraturą Krajową

03.08.2021

„Słynny” Radzik chce usunąć z zawodu sędziego Tyszkę, który nie chce sądzić z neo sędziami

28.07.2021

Blisko 100 sędziów SN i 321 prokuratorów popiera historyczny apel sędziów w obronie prawa UE

26.07.2021

Jest zawiadomienie do prokuratury na Nawackiego, Radzika i Schaba za niewykonanie orzeczeń TSUE

24.07.2021

Prezes Iustitii: Sędziowie nie pozwolą rządowi oszukać UE w sprawie wykonania orzeczeń TSUE

07.04.2021

Sąd w Krakowie: Izba Dyscyplinarna nie jest niezależnym sądem. Nie może orzekać

02.04.2021

PiS domyka kontrolę nad starym Sądem Najwyższym. Więcej władzy dla Manowskiej i nowi „komisarze” Dudy

01.04.2021

Sędzia Żurek pyta TSUE o status 1000 sędziów nominowanych przez nielegalną neo-KRS

29.03.2021

Szarża sędziego Juszczyszyna. Blisko 200 sędziów zdecyduje, czy uznają Izbę Dyscyplinarną

29.03.2021

Sędzia Nawacki atakuje. Chce kary dla Sądu Najwyższego za ujawnienie dyscyplinarki Przemysława Radzika

27.03.2021

„Lista wstydu” Piebiaka. Kto poparł byłego zastępcę ministra Ziobry do nowej KRS [77 nazwisk]

27.03.2021

Liderzy europejskich partii żądają od KE pilnej obrony Igora Tulei i Sądu Najwyższego

26.03.2021

Nawacki się nie zatrzymuje: teraz chce dyscyplinarki dla obrońcy Igora Tulei i Pawła JuszczyszynaWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200