„Akt niezgodny z prawem”. Komitet Nauk Prawnych PAN protestuje ws. wykazu czasopism Czarnka

Udostępnij

Prawniczka, asystent w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w…

Więcej

Władczy akt ministra nie może być działaniem arbitralnym, sprzecznym z prawem. Czasopisma zostały dodane do wykazu, albo ich wartość punktowa została podniesiona, w sposób nietransparentny, wbrew zasadom ustalania punktacji wynikającym z powołanego rozporządzenia, celem dowartościowania wybranych środowisk - pisze Komitet Nauk Prawnych PANKomitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zdecydowanie protestuje w sprawie sposobu opracowywania oraz zawartości wykazu i punktacji czasopism naukowych, który 9 lutego przedstawiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierowane przez Przemysława Czarnka. Po publikacji wykazu do dymisji podała się wiceminister Anna Budzanowska.

 

Na podstawie wykazu oceniana jest praca naukowców i naukowczyń zatrudnionych na uniwersytetach i w ośrodkach badawczych w Polsce. Od oceny zależy zatrudnienie, awanse, nadawanie stopni naukowych badaczom i badaczkom. Oceny poszczególnych pracowników i pracownic przekładają się na ocenę całych instytucji naukowych, a przez to, pośrednio, na przyznawanie im pieniędzy publicznych pochodzących z podatków.

 

O nowej liście zrobiło się w mediach głośno m.in. przez informację, że Minister Czarnek, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podwyższył punktacje czasopism, w których sam ostatnio publikował. Znacząco podwyższono też punktację czasopism teologicznych. Ale to nie koniec kontrowersji.

 

Komitet Nauk PAN tworzy kilkudziesięciu prawników-naukowców reprezentujących różne dziedziny prawa, pracujących w różnych polskich uniwersytetach i ośrodkach badawczych (pełna lista poniżej).

 

Komitet zauważył, że:

 

  • wykazu nie konsultowano ze środowiskiem naukowym, co jest sprzeczne z przyjętymi standardami,
  • w wykazie znalazła się grupa czasopism z zakresu nauk prawnych, których punktacja została ustalona w sposób arbitralny i sprzeczny z zasadami merytorycznymi i proceduralnymi,
  • wykaz sporządzono w sposób niezgodny z obowiązującym prawem,
  • wskazane naruszenia prawa w procesie opracowywania omawianego wykazu będą miały bezpośredni wpływ na ewaluację jednostek naukowych, która została zaplanowana na 2022 rok i mogą stanowić podstawę kwestionowania decyzji, jakie zapadną w jej wyniku.

 

„Komitet Nauk Prawnych zwraca uwagę na dylematy, przed jakimi staną organy kolegialne wydziałów i instytutów, których pracownicy przynależą do dyscypliny nauki prawne, zobowiązane do podejmowania decyzji z uwzględnieniem aktu Ministra, który został wydany niezgodnie z prawem”.

 

Publikujemy całe stanowisko Komitetu Nauk Prawnych.

 

UCHWAŁA Nr 01/2021 KOMITETU NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie wykazu i punktacji czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

W dniu 9 lutego 2021 r. Minister Edukacji i Nauki wydał komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zdecydowanie protestuje, tak w sprawie sposobu opracowywania powołanego wykazu, jak i jego zawartości.

 

W wykazie znalazła się grupa czasopism z zakresu nauk prawnych, których punktacja została ustalona w sposób arbitralny i sprzeczny z zasadami merytorycznymi i proceduralnymi określonymi w obowiązującym w tej materii rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 349), a więc w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

 

Przepisy rozporządzenia wymagają, aby zmiany w wykazie czasopism każdorazowo przygotowane były przez Komisję Ewaluacji Nauki. Wymóg ten został zlekceważony.

 

Z oświadczenia KEN wydanego w dniu 11 lutego 2021 r. wynika, że w omawianym wykazie znalazły się 73 czasopisma, które nie były przez nią procedowane ani rekomendowane, a w przypadku 237 czasopism pojawiła się podwyższona punktacja, która również nie była konsultowana z KEN.

 

Naruszony został też wymóg, aby oceny czasopism dokonały zespoły powoływane odrębnie dla każdej dyscypliny (§ 7 ust. 2). Zgodnie z rozporządzeniem taki zespół może proponować włączenie do wykazu czasopism, które zostały objęte bazą ERIH+ oraz, na zasadach określonych w rozporządzeniu, proponować zmiany wysokości punktów przypisanych poszczególnym czasopismom. W każdym z tych przypadków wymaga to szczegółowego uzasadnienia (§ 13 ust. 2). Te propozycje i uzasadnienia powinny być podstawą przygotowywania wykazu przez Komisję Ewaluacji Nauki, która nowym wykazem została zaskoczona.

 

Standardy obowiązujące w środowisku naukowym wymagają, aby unormowania o żywotnym dla niego znaczeniu były poddawane konsultacjom. Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk przypomina przy tym, że zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1796) ocena wydawnictw naukowych należy do ustawowych kompetencji komitetów naukowych PAN.

 

Władczy akt ministra nie może być działaniem arbitralnym, sprzecznym z prawem. Czasopisma zostały dodane do wykazu, albo ich wartość punktowa została podniesiona, w sposób nietransparentny, wbrew zasadom ustalania punktacji wynikającym z powołanego rozporządzenia, celem dowartościowania wybranych środowisk. Komitet zwraca dodatkowo uwagę, że uprzywilejowane zostały zwłaszcza czasopisma z dwóch ośrodków naukowych, a z jedynym z nich bezpośrednio zawodowo powiązany jest urzędujący Minister oraz z dyscypliny naukowej przez niego uprawianej. Równocześnie nie została podniesiona ocena wielu czasopism uznanych w środowisku prawniczym, a punktowanych nisko. Jest to zaprzeczenie rzetelnego procesu oceny czasopism naukowych i zakwestionowanie deklaracji ministerialnych o dążeniu do doskonałości naukowej.

 

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dostrzega niebezpieczeństwa wynikające z mechanizmu polegającego na uzależnianiu kariery akademickiej od oceny dokonywanej w tak zmiennych i uznaniowych warunkach, ustalanych arbitralnie przez organy władzy publicznej. Zniekształca to przebieg tej kariery, zwłaszcza młodych pracowników naukowych, skłaniając ich do koniunkturalizmu.

 

Komitet Nauk Prawnych zauważa, że wskazane naruszenia prawa w procesie opracowywania omawianego wykazu będą miały bezpośredni wpływ na ewaluację jednostek naukowych, która została zaplanowana na 2022 r., i mogą stanowić podstawę kwestionowania decyzji, jakie zapadną w jej wyniku.

 

Komitet Nauk Prawnych zwraca uwagę na dylematy, przed jakimi staną organy kolegialne wydziałów i instytutów, których pracownicy przynależą do dyscypliny nauki prawne, zobowiązane do podejmowania decyzji z uwzględnieniem aktu Ministra, który został wydany niezgodnie z prawem.

 

W imieniu KNP PAN

 

prof. dr hab. Robert Grzeszczak

 

Przewodniczący KNP PAN

 

Komitecie Nauk Prawnych PAN w latach 2020-2023 zasiadają:

 

dr hab. prof. UŚ Jacek Barcik – UŚ, prof. dr hab. Stanisław Biernat – UJ , dr hab. prof. UW Wojciech Brzozowski – UW, prof. dr hab. Marek Chmaj – SPWPS, prof. dr hab. Krystyna Chojnicka – UJ, dr hab. prof. UJ Zbigniew Ćwiąkalski – UJ, prof. dr hab. Wojciech Dajczak – UAM, prof. dr hab. Robert Grzeszczak – UW, prof. dr hab. Hubert Izdebski – SWPS, dr hab. prof. INP PAN Witold Klaus – INP PAN, prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak – UŁ, dr hab. prof. UWr Bartłomiej Krzan – UWr, ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier – UJ, prof. dr hab. Ewa Łętowska – PAN, dr hab. prof. UW Ryszard Piotrowski – UW, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – UJ , dr hab. prof. UJ Janusz Raglewski – UJ, prof. dr hab. Irena Rzeplińska – INP PAN, prof. dr hab. Andrzej Sakowicz – UwB, prof. dr hab. Bronisław Włodzimierz Sitek – SWPS, prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki – UŁ, prof. dr hab. Marek Smolak – UAM, prof. dr hab. Andrzej Szmyt – UG, dr hab. prof. INP PAN Monika Szwarc – INP PAN, dr hab. prof. UŁ Kazimierz Michał Ujazdowski – UŁ, prof. dr hab. Stanisław Waltoś – UJ/WSIiZ, dr hab. prof. INP PAN Karolina Wierczyńska – INP PAN, dr hab. prof. UG Grzegorz Wierczyński – UG, prof. dr hab. Zbigniew Witkowski – UMK , prof. dr hab. Andrzej Wróbel – ALK, prof. dr hab. Anna Wyrozumska – UŁ, dr hab. prof. UW Mirosław Wyrzykowski – UW, prof. dr hab. Jerzy Zajadło – UG, prof. dr hab. Mariusz Załucki – KA im. F.M., prof. dr hab. Marek Zubik – UW

 

Władze i organy Komitetu:

 

Przewodniczący: Prof. dr hab. Robert Grzeszczak

 

Zastępca i Zastępczyni przewodniczącego: Prof. UŚ dr hab. Jacek Barcik, Prof. INP PAN dr hab. Karolina Wierczyńska

 

Członkinie i Członkowie Prezydium: Prof. dr hab. Irena Rzeplińska, Prof. dr hab. Anna Wyrozumska, Prof. dr hab. Marek ZubikAutor


Prawniczka, asystent w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w…


Więcej

Opublikowany

15 lutego 2021Inne artykuły tego autora

02.12.2021

Rzecznik TSUE: Oddalić zarzuty Polski i Węgier w sprawie „pieniędzy za praworządność”

16.11.2021

TSUE: Uprawnienia Ziobry do delegowania sędziów są sprzeczne z prawem unijnym

15.11.2021

Wyjaśniamy, dlaczego Ziobro złożył do TK wniosek ws. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

09.11.2021

ETPCz: Polska naruszyła prawo do niezależnego sądu. Musi zapłacić sędziom po 15 tys. euro

08.10.2021

Gdyby potraktować serio orzecznie TK, Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej – mówi prof. Biernat

07.10.2021

Większość uważa, że TSUE ma prawo cofnąć zmiany w polskim sądownictwie [SONDAŻ IPSOS]

07.10.2021

Prawny polexit. TK Julii Przyłębskiej orzekł, że wyroki TSUE są sprzeczne z konstytucją

06.10.2021

Dwa ciosy w reformę Ziobry na kanwie sprawy sędziego Żurka – jest ważny wyrok TSUE

25.09.2021

Jak Morawiecki chce wykorzystać TK do ignorowania wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE

17.08.2021

Rząd zaognia konflikt? Zmieni Izbę Dyscyplinarną, ale popiera antyunijną interpretację konstytucji

05.08.2021

PILNE: Prezes SN Manowska „zamraża” sprawy kierowane do Izby Dyscyplinarnej

28.07.2021

Irlandzki sąd znowu pyta TSUE o wykonywanie Europejskiego Nakazu Aresztowania do Polski

12.07.2021

Sędzia Biernat: Wniosek premiera do TK rysuje fałszywy konflikt między prawem UE a konstytucją

01.04.2021

Rządzący od lat dyskredytują TSUE. Wniosek Morawieckiego do TK ma w tym jeszcze pomóc

31.03.2021

KE skarży polski rząd do TSUE. Nie uznaje uchylenia immunitetów sędziom Tulei i Morawiec

29.03.2021

Prawnicy z całego świata apelują do KE o obronę polskiego Sądu Najwyższego i Igora Tulei

24.03.2021

Tak się bronią przed „pieniędzmi za praworządność”. Znamy treść zarzutów Polski i Węgier

13.03.2021

Holenderscy posłowie żądają działań ws. łamania praworządności w Polsce i na Węgrzech

05.03.2021

„Sytuacja bliższa standardom białoruskim niż UE”. Polscy prokuratorzy dają świadectwo europosłom

05.03.2021

Jourová i Reynders w odpowiedzi na list 5231 sędziów i prokuratorów rozmywają odpowiedzialność KEWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200