WYROKI TSUE I ETPCZ PRZEGRANE PRZEZ RZĄD POLSKI, KTÓRE DOWODZĄ NARUSZENIA PRZEZ POLSKĘ TRAKTATOWYCH I KONWENCYJNYCH STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCIChecklista-TSUE-VS.-PROJEKTY-USTAW-NAPRAWCZYCH_plusZiobro-final-2_WS-2.pdf

opublikowany

22/02/2022

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertówWYROKI TSUE I ETPCZ PRZEGRANE PRZEZ RZĄD POLSKI, KTÓRE DOWODZĄ NARUSZENIA PRZEZ POLSKĘ TRAKTATOWYCH I KONWENCYJNYCH STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCIPoniżej prezentujemy listę wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka („ETPCZ”), do których wykonania Polska jest zobowiązana. Szczegółowo prezentujemy dwa z nich wydane przez TSUE w lipcu 2021 r, od których wykonania Komisja Europejska uzależniła uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy, wskazując, który z zaprezentowanych publicznie projektów ustaw wykonuje te wyroki. Wszystkie trzy omawiane projekty mają już druki sejmowe.

 

 

Podczas prac nad niniejszym dokumentem (22 lutego 2022 roku), do Sejmu RP został złożony projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym (dalej: „Projekt Zbigniewa Ziobry”). Proponowane zmiany zostały opracowane przez środowisko Solidarnej Polski – partii, której przewodniczy Zbigniew Ziobro: Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny, odpowiedzialny za większość zmian dokonanych w strukturze polskiego sądownictwa po 2015 roku. Zmiany te są jawnym przeciwstawieniem się WSZYSTKIM wyrokom TSUE, w tym takim, które Polska już wykonała (przywrócenie sędziów w SN). Projekt praktycznie usuwa Sąd Najwyższy, zrównuje wykonanie wyroków europejskich ze zrzeczeniem się urzędu sędziowskiego. Przywraca się nawet uznany przez TSUE za nielegalną dyskryminację emerytalną kobiet w stanie sędziowskim. Z tych względów nie omawiamy tego projektu w tabeli jako odwrotnego od wyroków. W załączniku do tej tabeli przedstawiamy podsumowanie rozwiązań proponowanych przez Zbigniewa Ziobro.

 

 

 

W końcowej części dokumentu jest także lista innych wyroków, których wykonanie jest niezbędne dla przywrócenie w Polsce państwa prawa, a obywatelom prawa do osądzenia sprawy przez niezawisłego sędziego i niezależny sąd. Wykonanie tych wyroków jest równie ważne dla przywrócenia w Polsce porządku prawnego,

 

 

 

WYROK (C-791/19) DOTYCZĄCY CAŁOŚCIOWO SYSTEMU ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ SĘDZIÓW W POLSCE PO REFORMACH PIS

 

Naruszenie

Czy usuwa je

Projekt Prezydenta (druk sejmowy 2011)

Czy usuwa je

Projekt PIS (druk sejmowy 2013)

Czy usuwa je

Projekt Iustitia i PDP

(druk sejmowy 2012)

Naruszenie stanowi brak zapewnienia niezależności i bezstronności ID SN

NIE

sędziowie ID  i inni neosędziowie zostają w SN i mogą być powołani od nowa do izby, która będzie miała jedynie zmienioną nazwę i której skład wyznaczy Prezydent czyli polityk

NIE

Izba Dyscyplinarna zostaje w SN, odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów zależeć będzie od losowanych paneli, w tym neosędziów

TAK

ID jest rozwiązana, a jej nielegalnie powołani sędziowie tracą stanowiska

Naruszenie stanowią przepisy, które pozwalają na pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów powszechnych za treść ich orzeczeń sądowych (art. 107 § 1 p.u.s.p. oraz art. 97 §§ 1 i 3 ustawy o SN)

NIE

co więcej dodaje się nowe delikty dyscyplinarne w postaci odmowy zasiadania w składach z sędziami neo, czyli wprost za wykonanie orzeczeń TSUE. Projekt nie usuwa zapisów ustawy kagańcowej. Poza tym projekt zawiera listę typów orzeczeń, za które nie będzie odpowiedzialności co a contrario może oznaczać zasadę odpowiedzialności z inne typy orzeczeń.

NiE

co więcej projekt zawiera przedziwny „wytrych” odnoszący się do nieostrych pojęć przepisanych z uzasadnienia wyroku TSUE, ale kompletnie nadużytych w treści ustawy, która powinna być jasna i klarowna, zwłaszcza gdy dotyczy odpowiedzialności kogokolwiek, a tym sędziów („poważne, niewybaczalne zachowania sędziego” nadal będzie uzasadniać jego ściganie)

TAK

Projekt wprowadza całościowe nowe uregulowanie procedury dyscyplinarnej sędziów, zgodne ze standardami procesowym i udziałem ewentualnych pokrzywdzonych

Naruszenie stanowią przepisy przyznające Prezesowi kierującemu ID SN prawo do dyskrecjonalnego wyznaczania właściwego sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji w sprawach sędziów sądów powszechnych – jest to sprzeczne z wymaganiem, aby sprawy dyscyplinarne rozstrzygał sąd „ustanowiony na mocy ustawy” (art. 110 § 3 i art. 114 § 7 p.u.s.p.)

NIE

NIE

TAK

Projekt wprowadza całościowe nowe uregulowanie procedury dyscyplinarnej sędziów, zgodne ze standardami procesowym i udziałem ewentualnych pokrzywdzonych, a właściwy sąd dyscyplinarny jest wskazywany postanowieniem SN.

Naruszenie stanowią przepisy, które stoją na przeszkodzie rozpoznania sprawy dyscyplinarnej w rozsądnym terminie (art. 112b § 5 zdanie drugie p.u.s.p.)

NIE

NIE

TAK

Projekt wprowadza całościowe nowe uregulowanie procedury dyscyplinarnej sędziów, zgodne ze standardami procesowym i udziałem ewentualnych pokrzywdzonych. W art. 108 i 114 i nast. określa się terminy dokonywania czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, co zapewnia rozpoznanie sprawy w rozsądnym terminie.

Naruszenie stanowią przepisy, które przewidują, że czynności związane z wyznaczeniem obrońcy oraz podjęciem przez niego obrony nie wstrzymują biegu postępowania dyscyplinarnego (art. 113a p.u.s.p.) oraz że sąd dyscyplinarny prowadzi postępowanie pomimo usprawiedliwionej nieobecności zawiadomionego obwinionego sędziego lub jego obrońcy (art. 115a § 3 p.u.s.p.) – a tym samym nie zapewniaj obwinionym sędziom poszanowania prawa do obrony

TAK

derogacja obu zaskarżonych przepisów

NIE

TAK

Projekt wprowadza całościowe nowe uregulowanie procedury dyscyplinarnej sędziów, zgodne ze standardami procesowym i udziałem ewentualnych pokrzywdzonych

Naruszenie stanowi dopuszczenie do sytuacji, w której prawo sądów do kierowania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest ograniczone przez możliwość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

NIE

Co więcej jest nowy delikt w ustawie, który zmierza dokładnie do tego, aby proeuropejskie interpretacje dotyczące wadliwości powołania neosędziów stanowiły wprost delikt dyscyplinarny

Co prawda sędzia będzie mógł zadać pytanie prejudycjalne, ale nie wolno mu będzie wykonać wyroku TSUE w tym zakresie.

NIE

TAK

Projekt wprowadza całościowe nowe uregulowanie procedury dyscyplinarnej sędziów, zgodne ze standardami procesowym i udziałem ewentualnych pokrzywdzonych i uchyla tzw ustawę kagańcową. Projekt reguluje w art. 107 podstawy odpowiedzialności sędziego.

 

 

 

POSTANOWIENIE (C-204/21 R) DOTYCZĄCE ZAWIESZENIA ORZEKANIA ID W SPRAWACH IMMUNITETOWYCH

 

 

Naruszenie Czy usuwa je

Projekt Prezydenta

Czy usuwa je

Projekt PIS

Czy usuwa je

Projekt Iustitia i PDP

Zawieszenie stosowania przepisów, na podstawie których ID SN jest właściwa do orzekania w pierwszej i w drugiej instancji w sprawach o zezwolenie na pociągnięcie sędziów i asesorów sądowych do odpowiedzialności karnej, na ich tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie lub przymusowe doprowadzenie (a więc przede wszystkim: art. 27 § 1 pkt 1a ustawy o SN) NIE,

zmienia się tylko nazwa ID, nadal w sprawach dyscyplinarnych będą mogli orzekać ci sami neosędziowie co obecnie, wybrani do SN z rażącym naruszeniem prawa

i przy udziale czynnika politycznego – Prezydenta, a więc nie będzie to sąd ustanowiony na podstawie prawa.

TAK

ale ułomnie, bo nie ma stosownych zmian w przepisach o ustroju sądów powszechnych

TAK

Projekt wprowadza całościowe nowe uregulowanie procedury dyscyplinarnej sędziów, zgodne ze standardami procesowym i udziałem ewentualnych pokrzywdzonych i uchyla tzw. ustawę kagańcową Izba dyscyplinarna jest zlikwidowana, a sprawy sędziów rozpoznaje niezależny sąd ustanowiony na podstawie prawa.

Zawieszenie skutków wydanych już uchwał ID SN zezwalających na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej lub jego zatrzymanie NIE

art. 19 Projektu Prezydenta, który każdemu sędziemu, wobec którego zostało wydane orzeczenie ID SN, przyznaje jedynie prawo wniosku o wznowienie postępowania

NIE

Jest co prawda art. 8, ale bardzo niejasny

TAK,

Art. 15 projektu w pełni usuwa z obrotu prawnego rozstrzygnięcia bezprawie działającej ID

Powstrzymanie się od przekazywania powyższych spraw do rozpoznania przez organ sądowy, który nie spełnia wymogów niezależności wskazanych w szczególności w wyroku z dnia 19 listopada 2019 r. (C‑585/18, C‑624/18 i C‑625/18) NIE NIE TAK
Zawieszenie stosowania przepisów, na podstawie których ID SN jest właściwa do orzekania w sprawach dotyczących statusu sędziów Sądu Najwyższego i pełnienia przez nich urzędu, w szczególności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczących sędziów Sądu Najwyższego i w sprawach z zakresu przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku (art. 27 § 1 pkt 2 i 3 ustawy o SN) TAK NIE TAK
Powstrzymanie się od przekazywania powyższych spraw do rozpoznania przez organ sądowy, który nie spełnia wymogów niezależności wskazanych w szczególności w wyroku z dnia 19 listopada 2019 r. (C‑585/18, C‑624/18 i C‑625/18) NIE NIE TAK
Zawieszenie stosowania przepisów zezwalających na pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za badanie spełnienia wymogów niezawisłości i bezstronności sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawyw rozumieniu art. 19 ust. 1 TUE w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 107 § 1 pkt 2 i 3 p.u.s.p. oraz art. 72 § 1 pkt 1–3 ustawy o SN) NIE

Wręcz przeciwnie jest nowy delikt „odmowy wymiaru sprawiedliwości” zmierzający dokładnie do tego, aby uniemożliwić sędziom realizacje orzeczeń TSUE

NIE TAK
Zawieszenie stosowania określonych przepisów w zakresie, w jakim uznają za niedopuszczalne, aby sądy krajowe badały spełnienie wymogów Unii Europejskiej dotyczących niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu art. 19 ust. 1 TUE w związku z art. 47 karty praw podstawowych (art. 42a §§ 1 i 2 i art. 55 § 4 p.u.s.p.; art. 26 § 3, oraz art. 29 §§ 2 i 3 ustawy o SN; art. 5 §§ 1a i 1b p.u.s.a. oraz art. 8 tzw. „ustawy zmieniającej”) NIE

Wręcz przeciwnie jest nowy delikt „odmowy wymiaru sprawiedliwości” zmierzający dokładnie do tego, aby uniemożliwić sędziom realizacje orzeczeń TSUE

NIE TAK
Zawieszenie stosowania przepisów przekazujących do wyłącznej właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpoznawanie zarzutów braku niezawisłości sędziego lub braku niezależności sądu (art. 26 §§ 2, 4–6 i art. 82 §§ 2–5 ustawy o SN oraz art. 10 tzw. „ustawy zmieniającej”) NIE NIE TAK
Projekt przewiduje likwidację tej IZBY (art. 23 projektu)

 

 

 

POZOSTAŁE WYROKI TSUE I ETPCZ

 

 

 

Naruszenie

Czy usuwa je

Projekt Prezydenta

Czy usuwa je

Projekt PIS

Czy usuwa je

Projekt Iustitia i PDP

Wadliwie ukonstytuowana KRS i wadliwe nominacje sędziowskie do sądów powszechnych i Sądu Najwyższego

NIE

NIE

TAK, poprzez przepisy dotyczące:

 • wyboru prawidłowej KRS
 • regulacje statusu neosędziów, celem ochrony obywateli przed nieważnością wyroków,
 • powtórzenie konkursów zgodnie  prawem i zabezpieczenie płynności wymiaru sprawiedliwości systemem delegacji pozwalających zakończyć rozpoczęte sprawy
 • utrata stanowisk przez wadliwie wybranych sędziów Sądu Najwyższego
 • regulacje utrzymujące wydane przez neosędziów wyroki, ale z prawem strony do wznowienia postępowania

Wadliwa obsada i upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego

NIE

NIE

NIE, ale istnieje przygotowany przez stronę społeczną projekt sanacji Trybunału Konstytucyjnego

Wadliwe delegacje sędziów przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego

NIE

NIE

Tak, art. 76a-78 u.s.p. Delegacje zapewniające zasady powołania na delegacje i  ograniczające odwoływanie sędziego z delegacji.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK – OMÓWIENIE PROJEKTU ZBIGNIEWA ZIOBRO W KONTEKŚCIE JAWNIE POGŁĘBIANYCH NARUSZEŃ PRAWA EUROPEJSKIEGO I DZIAŁANIA WRĘCZ ODWROTEGO OD WYNIKAJĄCEGO Z ORZECZEŃ TSUE

Projekt w zdecydowany sposób odbiega od standardów wypracowanych w orzecznictwie TSUE i ETPCz. Co więcej, pogłębia on część problemów – zaostrza bowiem reżim dyscyplinarny wobec polskich sędziów, rozszerza przesłanki ich odpowiedzialności oraz reorganizuje działanie Sądu Najwyższego w sposób, który niemal całkowicie odbierze mu zdolność do niezależnego i apolitycznego sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Wszyscy legalni sędziowie mają odejść. Na szczególną uwagę zasługuje przepis, zgodnie z którym sędzia odmawiający orzekania wspólnie z wadliwie powołaną osobą (czyli wykonuje wyroki TSUE w tym zakresie), zostaje usunięty z urzędu sędziowskiego. Ustawa zrównuje bowiem taką sytuację ze zrzeczeniem się przez sędziego urzędu. Taki sam los spotka sędziego, który zdecyduje się na uchylenie orzeczenia ze względu na status osoby, która je wydała oraz sędziego wydającego postanowienie o wyłączenie innego sędziego z powodu zakwestionowania jego stosunku służbowego. Takie działanie w sposób rażący narusza zasadę swobody orzeczniczej oraz nieusuwalności sędziów. Wytrąca również niezależnym sędziom narzędzia, z których korzystali oni w celu ochrony niezależności sądownictwa oraz zagwarantowania obywatelom sprawiedliwego i apolitycznego rozstrzygnięcia sprawy.

Projekt nie rozwiązuje także kwestii kluczowej dla całego wymiaru sprawiedliwości – a zatem problemu legalności powołania sędziów w związku z upolitycznionym charakterem Krajowej Rady Sądownictwa. Przeciwnie, nowe przepisy przyznają KRS w obecnej formie dodatkowe kompetencje w zakresie kształtowania składu osobowego Sądu Najwyższego (np. art. 110 § 2 Projektu Zbigniewa Ziobry).

 1. PRZEPIS:

Art. 25 […] § 2. W ramach działalności Sądu Najwyższego lub jego organów niedopuszczalne jest kwestionowanie umocowania sądów i trybunałów, konstytucyjnych organów państwowych oraz organów kontroli i ochrony prawa.

§ 3. Niedopuszczalne jest ustalanie lub ocena przez Sąd Najwyższy lub inny organ władzy zgodności z prawem powołania sędziego lub wynikającego z tego powołania uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości.

NARUSZANE STANDARY/POSTANOWIENIA ZE ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO:

 • Naruszenie stanowią przepisy, które pozwalają na pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów powszechnych za treść ich orzeczeń sądowych (C-791/19); – NARUSZENIE POGŁĘBIONE
 • Zawieszenie stosowania określonych przepisów w zakresie, w jakim uznają za niedopuszczalne, aby sądy krajowe badały spełnienie wymogów Unii Europejskiej dotyczących niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu art. 19 ust. 1 TUE w związku z art. 47 karty praw podstawowych (C-204/21 R). NARUSZENIE POGŁĘBIONE
 1. PRZEPIS

Art. 32 […] § 2. Za równoznaczne ze zrzeczeniem się przez sędziego pełnienia urzędy na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego uważa się:

1) odmowę podjęcia czynności służbowej z powodu zakwestionowania istnienia stosunku służbowego innego sędziego,

2) uchylenie orzeczenia wydanego przez innego sędziego lub z udziałem innego sędziego z powodu zakwestionowania istnienia jego stosunku służbowego,

3) wyłączenie innego sędziego od udziału w sprawie z powodu zakwestionowania istnienia jego stosunku służbowego, – pomimo faktu, że sędzia ten spełnia wymogi określone w art. 25 § 1 lub art. 55 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

§ 3. Jeżeli uchylenie orzeczenia zostało dokonane przez sąd w składzie kolegialnym, przepis § 2 pkt 2 stosuje się, jeżeli sędzia nie złożył zdania odrębnego, wskazującego na niekwestionowanie istnienia stosunku służbowego sędziego, który wydał lub brał udział w wydaniu uchylonego orzeczenia.

§ 4. W razie powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności, o której mowa w § 2, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może zarządzić podjęcie działań uniemożliwiających osobie, której stosunek służbowy uległ rozwiązaniu, wykonywanie czynności sędziowskich. […]

NARUSZANE STANDARY/POSTANOWIENIA ZE ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO:

 • Naruszenie stanowią przepisy, które pozwalają na pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów powszechnych za treść ich orzeczeń sądowych (C-791/19); NARUSZENIE POGŁĘBIONE
 • Zawieszenie stosowania określonych przepisów w zakresie, w jakim uznają za niedopuszczalne, aby sądy krajowe badały spełnienie wymogów Unii Europejskiej dotyczących niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu art. 19 ust. 1 TUE w związku z art. 47 karty praw podstawowych (C-204/21 R); NARUSZENIE POGŁĘBIONE
 • Zawieszenie stosowania przepisów zezwalających na pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za badanie spełnienia wymogów niezawisłości i bezstronności sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu art. 19 ust. 1 TUE w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (C-204/21 R). NARUSZENIE POGŁĘBIONE
 1. PRZEPIS:

Art. 68. § 1. Sędzia Sądu Najwyższego odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe (dyscyplinarne), w tym za:

1) oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa;

2) działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie organu wymiaru sprawiedliwości;

3) działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania sędziego lub umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej […]

NARUSZANE STANDARY/POSTANOWIENIA ZE ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO:

 • Naruszenie stanowią przepisy, które pozwalają na pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów powszechnych za treść ich orzeczeń sądowych (C-791/19); NARUSZENIE POGŁĘBIONE
 • Zawieszenie stosowania określonych przepisów w zakresie, w jakim uznają za niedopuszczalne, aby sądy krajowe badały spełnienie wymogów Unii Europejskiej dotyczących niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu art. 19 ust. 1 TUE w związku z art. 47 karty praw podstawowych (C-204/21 R); NARUSZENIE POGŁĘBIONE
 • Zawieszenie stosowania przepisów zezwalających na pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za badanie spełnienia wymogów niezawisłości i bezstronności sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu art. 19 ust. 1 TUE w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (C-204/21 R). NARUSZENIE POGŁĘBIONE
 1. PRZEPIS

Art. 69. Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego są:

1) w pierwszej instancji – Sąd Najwyższy w składzie dwóch sędziów i jednego ławnika Sądu Najwyższego;

2) w drugiej instancji – Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów i dwóch ławników Sądu Najwyższego.

NARUSZANE STANDARY/POSTANOWIENIA ZE ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO:

 • Naruszenie stanowi brak zapewnienia niezależności i bezstronności ID SN (C-791/19; zob. uwagi do Projektu Prezydenta i Projektu PIS) NARUSZENIE POGŁĘBIONE
 • Zawieszenie stosowania przepisów, na podstawie których ID SN jest właściwa do orzekania w pierwszej i w drugiej instancji w sprawach o zezwolenie na pociągnięcie sędziów i asesorów sądowych do odpowiedzialności karnej, na ich tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie lub przymusowe doprowadzenie (C 204/21 R; zob. uwagi do Projektu Prezydenta i Projektu PIS); NARUSZENIE POGŁĘBIONE
 • Powstrzymanie się od przekazywania powyższych spraw do rozpoznania przez organ sądowy, który nie spełnia wymogów niezależności wskazanych w szczególności w wyroku z dnia 19 listopada 2019 r. (C-204/21 R). NARUSZENIE POGŁĘBIONE
 1. PRZEPISY

Art. 110 […] § 2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród sędziów, których oświadczenia o zamiarze dalszego orzekania w Sądzie Najwyższym zostały pozytywnie zaopiniowane przez Krajową Radę Sądownictwa, wskazuje sędziów, którym przydziela stanowiska sędziowskie w Izbie Prawa Publicznego albo Izbie Prawa Prywatnego.

Art. 118. § 1. Sprawy należące do właściwości Sądu Najwyższego, a także inne sprawy zawisłe przed Sądem Najwyższym, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wyznaczono rozprawę lub posiedzenie, przejmuje do rozpoznania: […]

2) w zakresie spraw rozpatrywanych przez dotychczasową Izbę Karną, Izbę Dyscyplinarną oraz Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych — Izba Prawa Publicznego.

NARUSZANE STANDARY/POSTANOWIENIA ZE ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO:

 • Zawieszenie stosowania przepisów, na podstawie których ID SN jest właściwa do orzekania w pierwszej i w drugiej instancji w sprawach o zezwolenie na pociągnięcie sędziów i asesorów sądowych do odpowiedzialności karnej, na ich tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie lub przymusowe doprowadzenie (C 204/21 R; zob. uwagi do Projektu Prezydenta i Projektu PIS); NARUSZENIE POGŁĘBIONE
 • Zawieszenie stosowania przepisów przekazujących do wyłącznej właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpoznawanie zarzutów braku niezawisłości sędziego lub braku niezależności sądu (C-204/21 R); NARUSZENIE POGŁĘBIONE
 • Powstrzymanie się od przekazywania powyższych spraw do rozpoznania przez organ sądowy, który nie spełnia wymogów niezależności wskazanych w szczególności w wyroku z dnia 19 listopada 2019 r. (C-204/21 R). NARUSZENIE POGŁĘBIONE

plik

Checklista-TSUE-VS.-PROJEKTY-USTAW-NAPRAWCZYCH_plusZiobro-final-2_WS-2.pdf

Pobierz

opublikowany

22/02/2022


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertówWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200