Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS), List Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS do Komisji Europejskiej, 19.05.2021TheJusticeDefenceComittee_pub.pdf

opublikowany

19/05/2021

typ dokumentu

List i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOSKomitet Obrony Sprawiedliwości (KOS), List Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS do Komisji Europejskiej, 19.05.2021Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS przekazał Komisji Europejskiej stanowisko związane z przedstawionym przez polski rząd projektem Krajowego Planu Odbudowy. Stwierdzamy, że brak w nim odniesienia do fundamentalnej kwestii stanu praworządności w Polsce. Tym samym nie wypełnia ciążących na Polsce obowiązków w zakresie odwrócenia oczywistego i bezprawnego upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. W naszym stanowisku zwracamy uwagę KE […]


Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS przekazał dziś Komisji Europejskiej stanowisko związane z przedstawionym przez polski rząd projektem Krajowego Planu Odbudowy.

Stwierdzamy, że brak w nim odniesienia do fundamentalnej kwestii stanu praworządności w Polsce. Tym samym nie wypełnia ciążących na Polsce obowiązków w zakresie odwrócenia oczywistego i bezprawnego upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości.

W naszym stanowisku zwracamy uwagę KE na konkretne zagadnienia prawne i proponujemy możliwe rozwiązania.

Jak wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności powinny zawierać wyjaśnienie, w jaki sposób przyczyniają się do skutecznego sprostania wyzwaniom wskazanym w zaleceniach dla poszczególnych państw członkowskich.

W zaleceniu 4 dla Polski – CSR4 – Rada UE wskazała, że Polska powinna poprawić klimat inwestycyjny, w szczególności przez ochronę niezależności sądów. Jednocześnie zwróciła uwagę na utrzymujące się od dawna obawy dotyczące praworządności w Polsce i podkreśliła, że w związku z ostatnimi wydarzeniami pojawiły się dalsze obawy, co stanowi zagrożenie dla funkcjonowania polskiego i unijnego porządku prawnego.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zwraca uwagę, że Polska przegrała szereg spraw przed Trybunałem Sprawiedliwości i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dotyczących reformy sądownictwa, a wszystkie wydane do tej pory wyroki obligują Polskę do przywrócenia niezależności wymiaru sprawiedliwości i niezawisłości samych sędziów.

W KPO do wymiaru sprawiedliwości polski rząd odniósł się w trzech miejscach, lecz o poważnych problemach związanych z niezależnością sądów i środkach zaradczych nawet nie wspomniał.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stoi na stanowisku, że w związku z tym Komisja powinna wymagać od polskiego rządu precyzyjnego określenia, w jaki sposób Polska ma zamiar zastosować się do wydanych środków tymczasowych i wyroków wydanych przez TSUE i ETPCz oraz określić, w jaki sposób i kiedy te wyroki będą wykonywane.

Zwracamy również uwagę na rozwiązania przyjęte w słowackim KPO. Mimo, że Słowacja nie doświadcza tak poważnego kryzysu praworządności, jak Polska, to w dokumencie szeroko przedstawia swoje plany naprawcze dotyczące sądownictwa. Polski projekt planu milczy nie tylko o konieczności odwrócenia destrukcyjnych reform, ale też zmianach i usprawnieniach w wymiarze sprawiedliwości.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS niniejszym podkreśla, że niezawisłość sądów jest warunkiem wstępnym wszystkich innych praw obywatelskich i biznesowych, a także zapobiegania korupcji w odniesieniu do funduszy UE. Obecny stan praworządności w Polsce stwarza zagrożenie dla budżetu Unii Europejskiej w świetle rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii. 

Naszym zdaniem niezwykle ważne jest, aby odzwierciedlić to w procesie akceptacji polskiego KPO.


plik

TheJusticeDefenceComittee_pub.pdf

Pobierz

opublikowany

19/05/2021


typ dokumentu

List i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOSWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200