Uchwała programowa XXIX Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w Ołtarzewie

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Mając na uwadze aktualne wydarzenia w kraju i za granicą oraz nadchodzące wyzwania Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wskazuje priorytety w swojej działalności w latach 2023-2024:     1. Kontynuacja dotychczasowych działań i realizacja celów z poprzednich uchwał programowych     Stowarzyszenie będzie w dalszym ciągu realizowało cele z poprzednich uchwał programowych z lat 2016-2022.   […]Mając na uwadze aktualne wydarzenia w kraju i za granicą oraz nadchodzące wyzwania Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wskazuje priorytety w swojej działalności w latach 2023-2024:

 

 

1. Kontynuacja dotychczasowych działań i realizacja celów z poprzednich uchwał programowych

 

 

Stowarzyszenie będzie w dalszym ciągu realizowało cele z poprzednich uchwał programowych z lat 2016-2022.

 

 

Najważniejszym celem jest przywrócenie praworządności w naszym kraju w oparciu o projekty ustaw przygotowane przez

 

Stowarzyszenie oraz podmioty, z którymi łączą nas wspólne wartości.

W pierwszej kolejności należy – w granicach porządku konstytucyjnego i europejskiego – odwrócić negatywne zmiany wprowadzone od 2015 r. i rozliczyć osoby odpowiedzialne za naruszanie praworządności.

 

 

 

2. Budowanie nowoczesnego sądownictwa

 

 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” za jeden z priorytetów uznaje przygotowanie i wdrożenie rzeczywistej, kompleksowej reformy, która doprowadzi do stworzenia nowoczesnego sądownictwa na miarę XXI wieku.

 

 

Spośród założeń ustrojowych, na których powinna się opierać taka reforma, należy wyróżnić:

– wprowadzenie w miejsce nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi systemu współzarządzania sądami przez zreformowaną Krajową Radę Sądownictwa i samorząd sędziowski;

– oparcie nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa na projekcie opracowanym przez Stowarzyszenie;

– wprowadzenie jednolitego  stanowiska sędziego sądu powszechnego.

 

 

Wieloletnie zaniedbania,  błędy i nieodpowiedzialne działania władzy politycznej doprowadziły polskie sądy na skraj katastrofy. Nie chcemy i nie możemy być skansenem Europy, w którym konstytucyjne i traktatowe prawo do sądu jest fikcją.

 

 

W dobie postępującej cyfryzacji i globalizacji, konieczne jest zapewnienie sprawnego, skutecznego i niezależnego wymiaru sprawiedliwości. W tym kontekście, Stowarzyszenie postuluje wdrożenie rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych, takich jak elektroniczne systemy zarządzania postępowaniami sądowymi, szerokie wsparcie informatyczne kadry orzeczniczej, podnoszenie kompetencji cyfrowych sędziów i pozostałych pracowników sądów, digitalizacja akt, zmiana systemów doręczeń sądowych oraz opiniowania.

 

 

Nie da się tego osiągnąć bez właściwego finansowania sądownictwa w wieloletniej perspektywie, w ramach porozumienia ponad podziałami politycznymi. Pozwoli to na modernizację infrastruktury sądów, wdrożenie kompleksowych rozwiązań informatycznych, a także odpowiednie do zakresu zadań i odpowiedzialności wynagradzanie pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

 

 

Stowarzyszenie sprzeciwia się naruszającemu Konstytucję RP zamrażaniu wynagrodzeń sędziów oraz innych grup zawodowych związanych z wymiarem sprawiedliwości i zachęca do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej z wykorzystaniem opracowanego przez nas wzoru pozwu.

 

 

Oczekujemy uznania budowy nowoczesnego sądownictwa za cel strategiczny, istotny dla bezpieczeństwa Państwa Polskiego i przyjęcia stałego wskaźnika wydatków na sądownictwo na wzór obronności.

 

 

 

3. Ochrona niezawisłości sędziowskiej

 

 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” uznaje, że niezawisłość sędziowska jest fundamentem demokratycznego państwa prawa. Kluczowe jest przyjęcie rozwiązań prawnych prowadzących do rzeczywistego wzmocnienia niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Stowarzyszenie będzie w dalszym ciągu broniło sędziów przed wszelkimi formami nacisków i represji, w tym przy wykorzystaniu środków dyscyplinarnych.

 

 

Niezawisłość sędziowska jest ściśle związana z podstawowym prawem każdego obywatela do rozpoznania jego sprawy przez niezależny sąd ustanowiony na podstawie ustawy.

 

 

Dla realizacji tego prawa niezbędne jest powołanie Krajowej Rady Sądownictwa w składzie zgodnym z Konstytucją RP i standardami międzynarodowymi.

 

 

W celu wyeliminowania chaosu prawnego wywołanego działalnością upolitycznionej neo-KRS należy powtórzyć wszystkie konkursy, które zostały przeprowadzone z jej udziałem. Osoby, które zostały awansowane na wniosek neo-KRS, powinny powrócić na poprzednio zajmowane stanowiska.

 

 

Politykom wszystkich opcji przypominamy słowa, które wybrzmiały na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w Warszawie: „Nie jest trudno walczyć o niezawisłość, gdy się jest w opozycji, trudno szanować niezawisłość, gdy się jest u władzy”.

 

 

 

4. Wsparcie działań na rzecz praworządności za granicą

 

 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” deklaruje pełne poparcie dla działań w obronie praworządności w innych krajach, w szczególności w Turcji i Izraelu.

 

 

Stowarzyszenie pamięta również o sędziach ukraińskich, którzy włączyli się w obronę ojczyzny i z poświęceniem pełnią służbę, aby zapewnić swoim rodakom prawo do niezależnego sądu w warunkach wojennych.  Jednocześnie deklaruje pełne wsparcie dla wysiłków sędziów ukraińskich we wprowadzaniu standardów europejskich w wymiarze sprawiedliwości.

 

 

Wyrażamy gotowość podejmowania działań na rzecz wzmacniania praworządności wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne, m.in. przez udzielanie pomocy prześladowanym sędziom, organizację szkoleń i konferencji.

 

 

Apelujemy do prawników na całym świecie o solidarność z represjonowanymi sędziami i wspieranie walki o rządy prawa pod każdą szerokością geograficzną.

 

 

 

5. Podsumowanie i apel

 

 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża przekonanie, że praworządność jest koniecznym warunkiem rozwoju ludzkości, powszechnego bezpieczeństwa i pokojowego współistnienia narodów. Nie ma wolności bez praworządności! Nie ma praworządności bez wolnych sądów!

 

 

Nasz kraj staje przed historycznymi wyzwaniami a także zagrożeniami  zewnętrznymi i wewnętrznymi, które nie pozwalają na obojętność.

 

 

Stowarzyszenie apeluje do każdego, komu bliskie są rządy prawa: Zbuduj z nami nowoczesne sądownictwo, które będzie oparte na wartościach takich jak niezależność, sprawiedliwość i sprawność!

 

 

Tylko zjednoczeni możemy stworzyć taki system sądownictwa, który będzie służył wolnym ludziom i przyczyni się do budowy praworządnej, europejskiej i nowoczesnej Polski.

 

 

 

__

 UCHWAŁA O ZMIANIE STATUTU

W Statucie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 4
    1. dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
    2. dodaje się ust. 2 o następującej treści: „Ilekroć w Statucie jest mowa o sędziach, należy przez to rozumieć także asesorów.

 

  1. w § 9 ust.1 po słowach „Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być” dodaje się słowa: „asesor sądowy oraz”;

 

  1. w § 11 skreśla się ust.3.
  1. w § 12 dodaje się punkt 2 o następującej treści: „2) utraty statusu asesora sądowego i niepowołania do pełnienia urzędu sędziego,”


Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

17 kwietnia 2023


Inne artykuły tego autora

05.09.2023

Stanowisko organizacji społecznych  w sprawie referendum ogólnokrajowego planowanego

29.08.2023

15 tysięcy pozwów pielęgniarek i położnych w polskich sądach. Kto tu zawinił i jak to się skończy?

18.08.2023

PO pyta PKW, czy PiS może zbierać podpisy in blanco (Dziennik Gazeta Prawna)

04.08.2023

Władza przeciw sędziemu, czyli kara za dziennikarskie śledztwo o Macierewiczu [KOMENTARZ]

09.06.2023

Przełomowe skargi Komisji Europejskiej przeciwko Węgrom i Polsce [Analiza Archiwum Osiatyńskiego]

08.06.2023

Europejskie mechanizmy ochrony praworządności i krajowe odpowiedzi [Raport Archiwum Osiatyńskiego]

05.06.2023

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN w sprawie lex Tusk

31.05.2023

LEX Tusk. Debata w PE w trybie pilnym. „Rząd PiS robi putinowską ustawę. To ironia” [AKTUALIZOWANE]

26.05.2023

Sprawiedliwość po latach. SN uchylił wyroki w „procesie brzeskim” wydane pod dyktando Piłsudskiego

18.04.2023

Apel sędziów oraz prokuratorów polskich i europejskich zebranych podczas XXIX Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” do Komisji Europejskiej o natychmiastowe wszczęcie postępowania przeciwnaruszeniowego w związku z funkcjonowaniem neo-KRS

14.03.2023

Sąd uniewinnił 32 osoby, które przerwały mszę po wyroku TK. „Protest musiał odbyć się w kościele”

08.03.2023

Co dalej z Odrą? NSA zdecydował: Wody Polskie nie mają prawa przerabiać rzeki na drogę wodną

19.01.2023

To nie był „kompromis”, ale postawienie polityki nad konstytucją. Opozycja nie powinna [WIDZĘ TO TAK]

09.01.2023

Polska i Węgry już się nie wywiną? Unia Europejska coraz ostrzej broni praworządności [debata]

31.12.2022

2 lata więzienia za krytykę Kościoła? Czytamy kodeks karny projektu ziobrystów

28.12.2022

Studiujesz prawo? Zgłoś się do Akademii Praworządności

15.12.2022

Ustawa o SN nie spełnia kamieni milowych. Nie wykreśla przepisów ustawy kagańcowej [ROZMOWA]

15.12.2022

Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 14 grudnia

14.12.2022

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 grudnia 2022 r.

09.12.2022

RPO. Czy obrona praw człowieka ograniczy się teraz do stanowisk, raportów i ewentualnie wyrażania ubolewania? [wyborcza]Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200