Sędzia Juszczyszyn wygrywa w Strasburgu. Orzeczenie miażdżące dla władz oraz Izby Dyscyplinarnej

Udostępnij

Absolwentka prawa i filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym.

Więcej

Trybunał w Strasburgu orzekł dziś, że polskie władze naruszyły szereg przepisów Konwencji, ścigając sędziego Pawła Juszczyszyna za próbę wykonania wyroku TSUE.     Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił w czwartek 6 października wyrok w sprawie Juszczyszyn przeciwko Polsce. Chodzi o działania, jakie wobec sędziego Pawła Juszczyszyna podjęła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego za próbę zbadania legalności […]Trybunał w Strasburgu orzekł dziś, że polskie władze naruszyły szereg przepisów Konwencji, ścigając sędziego Pawła Juszczyszyna za próbę wykonania wyroku TSUE.

 

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił w czwartek 6 października wyrok w sprawie Juszczyszyn przeciwko Polsce. Chodzi o działania, jakie wobec sędziego Pawła Juszczyszyna podjęła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego za próbę zbadania legalności powołania sędziowskiego, poprzez wydanie postanowienia o ujawnieniu list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

 

 

Trybunał orzekł, że doszło do naruszenia:

  • art. 6 par. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego),
  • art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania prywatności i życia rodzinnego),
  • art. 18 Konwencji (granice stosowania ograniczeń praw) w związku z art. 8

Trybunał powtórzył swój tok rozumowania, wyłożony już w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce, i stwierdził, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie była „niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym ustawą”.

 

 

Ponieważ zaś nie mogła być uznawana za sąd, jej decyzja o zawieszeniu Pawła Juszczyszyna była niezgodna z prawem, co Trybunał ocenił jako naruszenie jego prawa do poszanowania prywatności i życia rodzinnego.

 

 

W wyroku ETPCz podkreślił także, że zawieszenie sędziego miało na celu zniechęcenie go do zbadania procedury mianowania sędziów, co również stanowił naruszenie jego praw.

Polska ma obowiązek zapłacić sędziemu 30 000 euro z tytułu szkody niemajątkowej.

 

 

 

Jak zawieszono sędziego i jak walczył o powrót do pracy

 

 

Sędziego Pawła Juszczyszyna bezprawnie zawiesiła w lutym 2020 roku nielegalna Izba Dyscyplinarna. Była to kara za wykonanie wyroku TSUE z listopada 2019 roku, w którym po raz pierwszy Trybunał podważył legalność neo-KRS i nielegalnej Izby Dyscyplinarnej.

 

 

Na podstawie tego wyroku sędzia chciał zbadać legalność neo-KRS i zażądał od Kancelarii Sejmu list poparcia dla kandydatów do niej. A już wtedy było wiadomo, że Maciej Nawacki nie miał wymaganych prawem podpisów pod swoją kandydaturą, bo część sędziów je wycofała.

 

 

Za to Juszczyszyn został zawieszony najpierw przez Nawackiego (na miesiąc), a potem przez Izbę. Zrobiono mu też dyscyplinarkę, a minister sprawiedliwości wycofał mu delegację do orzekania w sądzie okręgowym. Zaś Izba, zawieszając go, obniżyła mu jednocześnie pensję o 40 procent.

 

 

Juszczyszyn wraz ze swoim pełnomocnikiem, adwokatem prof. Michałem Romanowskim walczył jednak o powrót do orzekania – z sukcesami. Najpierw Sąd Rejonowy w Bydgoszczy przywrócił go do pracy (w ramach tzw. zabezpieczenia), a potem zrobił to w ramach nieprawomocnego wyroku. Niezależnie od tego Sąd Okręgowy w Olsztynie nieprawomocnie orzekł, że decyzja Izby Dyscyplinarnej o zawieszeniu jest bezprawna i nakazał usunąć ją ze strony SN. A wcześniej Sąd Okręgowy wydał zabezpieczenie w tej sprawie. Ani kierujący olsztyńskim sądem Maciej Nawacki, ani pełniąca funkcję I prezesa SN Małgorzata Manowska nie wykonywali orzeczeń dotyczących przywrócenia sędziego do pracy, co było zgłaszane do prokuratury, a w przypadku Nawackiego skończyło się nawet sądownie nałożoną grzywną.

 

 

Od lipca 2022 roku Juszczyszyn orzeka już w sądzie. Odwiesił go Adam Roch z Izby Dyscyplinarnej, który w maju 2022 roku uznał, że jego dalsze zawieszenie nie jest zasadne. Ale Juszczyszyn nie wrócił do macierzystego wydziału cywilnego, tylko trafił do wydziału rodzinnego. To była decyzja prezesa Macieja Nawackiego, którą odczytano jako dalszy ciąg represji.

 

 

 

„Zjadliwe słowa” Izby Dyscyplinarnej

 

 

ETPCz w uzasadnieniu przyjrzał się argumentacji władz oraz Izby Dyscyplinarnej na temat rzekomych uchybień zawodowych, za które sędzia został ukarany. Zawieszając go, Izba Dyscyplinarna ogłosiła między innymi, że działania Juszczyszyna „naruszyło ważne interesy służby i autorytet sądu”, stanowiły „wyjątkowo zły przykład dla innych sędziów”, groziły „spowodowaniem chaosu w systemie sądownictwa”, „naruszały zasady zasady etyki zawodowej”.

„W opinii Trybunału wypowiedzi te, sformułowane w zjadliwych słowach, dotyczyły działalności skarżącego jako sędziego i wyrażały wyraźnie negatywną opinię co do jego kompetencji sędziowskich, profesjonalizmu i uczciwości.

Krytyka wyrażona w stosunku do skarżącego niewątpliwie dotyczyła istoty jego uczciwości sędziowskiej i jego reputacji zawodowej oraz spowodowała, że ​​ta ostatnia została naruszona”

 

– ocenił ETPCz.

I dalej: „Konsekwencją ustaleń Izby Dyscyplinarnej jest to, że w oczach przynajmniej niektórych członków społeczeństwa skarżący może być postrzegany jako niegodny pełnienia funkcji sędziowskie”.

 

 

Zawieszenie pozbawiło Juszczyszyna możliwości kontynuowania pracy i życia w swoim środowisku, w którym mógłby realizować swoje cele rozwoju zawodowego oraz osobistego w odpowiednim zakresie. Te negatywne skutki nie zostały w pełni naprawione, ponieważ po uchyleniu zawieszenia sędzia został wysłany na urlop, a następnie przeniesiony wbrew woli do innego wydziału.

 

 

Z uwagi na te okoliczności Trybunał uznał, że działania władz wpłynęły w bardzo istotnym stopniu na życie prywatne sędziego, w związku z czym sprawa ta znajduje się w zakresie art. 8.

 

 

Władze chciały uciszyć sędziego

 

 

Tak duża ingerencja w życie prywatne jest dozwolona tylko w wypadku, gdy jest zgodna z prawem i ma służyć zrealizowaniu celu niezbędnego w demokratycznym społeczeństwie. Tak niestety nie jest ze względu na to, że Izba Dyscyplinarna nie była niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym ustawą, co potwierdził niejednokrotnie w swoim orzecznictwie zarówno ETPCz, jak i Trybunał Sprawiedliwości UE.

 

 

Trybunał mógłby na tym poprzestać i uznać, że sam ten fakt oznacza, że decyzja ID była niezgodna z prawem. Kontynuowano jednak rozważania, pokazując, że błędna i arbitralna była także argumentacja stojąca za ukaraniem Juszczyszyna. Zarzucano mu bowiem rażące naruszenie prawa, choć nie istniała do tamtej pory żadna praktyka sądowa, która by podobne działania uznawała za przewinienie dyscyplinarne. Juszczyszyn nie mógł przewidywać, jakie konsekwencje go czekają, zatem interwencja władz nie była zgodna z prawem.

 

 

Wreszcie, ETPC zwrócił uwagę, że działanie władz wobec Juszczyszyna związane było bezpośrednio z orzeczeniem TSUE z 19 listopada 2019 r. oraz związanymi z nim wyrokiem SN z grudnia 2019 i uchwałą połączonych izb SN ze stycznia 2020. Wszystkie te orzeczenia zawierały „fundamentalne ustalenia dotyczące braku niezawisłości nowej KRS oraz statusu sędziów powołanych na jej podstawie”. Izba Dyscyplinarna w ogóle się nimi nie zajmowała albo lekceważyła ich wagę.

„Na podstawie powyższego Trybunał uważa, że ​​władze, w tym Izba Dyscyplinarna, były zdeterminowane, aby wykazać, że kwestionowanie statusu sędziów powołanych z udziałem przeformułowanej KRS naraziłoby wszystkich sędziów, którzy to robią, na sankcje”

– czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Potwierdzeniem tej tezy było uchwalenie wkrótce tzw. ustawy kagańcowej, wprowadzającej nowe przewinienia dyscyplinarne wobec sędziów, w tym za „czynności kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność jego powołania lub legitymację konstytucyjnego organu RP”. Te przepisy kazał zawiesić w lipcu 2021 r. TSUE.

 

 

Samo orzeczenie ID w sprawie sędziego Juszczyszyna Trybunał w Strasburgu nazwał „sprzecznym z podstawowymi zasadami niezawisłości sędziowskiej i praworządności”. Podkreślono też, że „głównym celem środków dyscyplinarnych podjętych wobec skarżącego, które doprowadziły do jego zawieszenia, było ukaranie skarżącego i zniechęcenie go do oceny statusu sędziów powołanych na podstawie zalecenia rekompozycji KRS poprzez zastosowanie odpowiednich standardów prawnych, w tym wynikających z art. 6 ust. 1 Konwencji”.

 

 

Ponieważ taki ukryty cel działania władz jest niezgodny z Konwencją, ETPCz orzekł, że doszło do naruszenia art. 18 Konwencji (po raz pierwszy w polskiej sprawie) w związku z art. 8.

 Autor


Absolwentka prawa i filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym.


Więcej

Opublikowany

6 października 2022


Inne artykuły tego autora

23.11.2022

„W obronie chrześcijan”, czyli przeciwko wolności słowa. Po co Ziobrze taka ustawa?

19.11.2022

„W obronie chrześcijan”, czyli przeciwko wolności słowa. Po co Ziobrze taka ustawa?

17.11.2022

TK Przyłębskiej publikuje uzasadnienie do „prawnego polexitu”. Ma zaszkodzić w negocjacjach z KE?

07.11.2022

PiS zaczyna zapowiadać możliwe ustępstwa w celu odblokowania KPO. Co powinni zrobić?

04.11.2022

Konstytucja nie zabrania małżeństw jednopłciowych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny

26.10.2022

Bezkarność plus. PiS chce zablokować wyroki dla samorządowców, którzy pomagali w wyborach kopertowych

21.10.2022

Ziobro przegrywa w Strasburgu w sprawie śmierci swojego ojca

20.10.2022

PiS idzie na pełne zwarcie z UE. Trybunał Konstytucyjny rozpatruje wniosek Ziobry o karach TSUE

03.10.2022

Obywatele muszą mieć możliwość dowiedzenia się, czy byli inwigilowani. Polska zaskarżona przed ETPCz

16.09.2022

Doda wygrywa w Strasburgu. Polska naruszyła Konwencję, karząc ją za obrazę uczuć religijnych

31.08.2022

Cały rząd PiS mówi teraz Ziobrą. Nie wierzą już, że dostaną pieniądze z KPO [BURAS]

15.08.2022

KPO. „Wyciągniemy armaty, odpowiemy ogniem” – odgraża się rząd. Czyli co właściwie zrobi?

08.08.2022

RPO zrezygnował z sądowej walki w sprawie przejęcia spółki Polska Press przez Orlen

29.07.2022

Nie będzie pieniędzy z KPO bez przywrócenia sędziów do pracy. Jak powinno się to odbyć?

25.07.2022

Polska przegrała w Strasburgu w związku z ustawą dezubekizacyjną. Główny winny – Trybunał Konstytucyjny

23.07.2022

Izba Dyscyplinarna już nie istnieje. Ale neo-sędziowie powoli przechodzą do starych izb SN

22.07.2022

Jest plan, jak naprawić Trybunał Konstytucyjny. Oto szczegóły nowych regulacji

20.07.2022

Siedem lat „reform” Ziobry – postępowania dłuższe o 66 proc. Raport Fundacji Helsińskiej

16.07.2022

Im wolno więcej. Jak sędziowie TK ośmieszają przepisy o apolityczności i godności urzędu

11.07.2022

Müller: „Rząd nie naciska na sądy”. Serio? A kto nie drukował niewygodnych wyroków?Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200