Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników wzywa Polskę do wycofania zarzutów wobec prof. Sadurskiego

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

International Bar Association's Human Rights Institute - IBAHRI (Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników) (IBAHRI) potępia działania rządu Rzeczypospolitej Polskiej podjęte wobec profesora prawa Wojciecha Sadurskiego i wzywa do wycofania zarzutówWojciech Sadurski, konstytucjonalista i ceniony profesor uniwersytetów w Sydney i Warszawie, często wypowiada się w sprawie podważania przez Rząd praw człowieka i niezawisłości sądownictwa w Polsce. Miał określić polską partię rządząca Prawo i Sprawiedliwość (PiS) mianem „zorganizowanej grupy przestępczej”, a polską telewizję publiczną TVP mianem „Goebbelsowskich mediów”, które zorganizowały nagonkę, która doprowadziła do zabójstwa w 2019 r. prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

 

W odpowiedzi na wypowiedzi profesora Sadurskiego PiS wytoczył powództwo cywilne o zniesławienie, zaś TVP – powszechnie uznawana za podmiot kontrolowany przez państwo – wszczęła przeciwko niemu karne i cywilne postępowanie o zniesławienie. W razie skazania na podstawie Kodeksu karnego prof. Sadurskiemu grozi kara do 12 miesięcy pozbawienia wolności lub kara grzywny.

 

Współprzewodniczący IBAHRI i były sędzia High Court of Australia (1996 – 2006) Hon Michael Kirby AC CMG stwierdził:

 

„Obywatele Polski, w tym profesor Sadurski, muszą mieć w każdym przypadku możliwość skrytykowania rządu bez obawy przed działaniami odwetowymi czy pozbawieniem wolności. Wszczęte wobec prof. Sadurskiego postępowania są bardzo niepokojącym sygnałem. IBAHRI wzywa władze polskie do wycofania zarzutów o zniesławienie. Ponadto należy uchylić art. 212 Kodeksu karnego, na podstawie którego zniesławienie osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub przedsiębiorcy zagrożone jest karą grzywny lub karą ograniczenia wolności. Wolność wyrażania opinii jest prawem człowieka, a przepisy dotyczące zniesławienia są niezgodne z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw człowieka, w tym z Europejską Konwencją Praw Człowieka.”

 

Mr Kirby AC CMG dodał:

 

„Profesor Sadurski jest powszechnie znany i szanowany w Australii, w swoim ojczystym kraju Polsce oraz w innych krajach europejskich. Jest cenionym wykładowcą i odpowiedzialnym prawnikiem. Ludzie spoza Polski są wstrząśnięci niewybaczalnym i niewspółmiernym postępowaniem wszczętym przeciwko niemu w związku z wykonywaniem praw przysługujących mu jako obywatelowi polskiemu i istotnych dla jego funkcji wybitnego wykładowcy prawa”.

 

W sprawach cywilnych o zniesławienie PiS i TVP domagają się:

 

  • publicznych przeprosin w postaci kosztownego ogłoszenia w gazecie codziennej;
  • zobowiązania prof. Sadurskiego do powstrzymania się od jakichkolwiek wypowiedzi sugerujących, ze działalność PiS-u może być w jakikolwiek sposób utożsamiana z działalnością przestępczą;
  • zapłaty kwoty 20 000 PLN [4600 EUR] i 10 000 PLN [2300 EUR] na rzecz wskazanych organizacji charytatywnych; oraz
  • pokrycia przez prof. Sadurskiego wszystkich kosztów związanych z przedmiotowymi sprawami.

 

Prof. Sadurski miał stwierdzić, ze kary te przekraczają jego środki finansowe.

 

Współprzewodnicząca IBAHRI i była Sekretarz Generalny Szwedzkiej Izby Adwokackiej, Anne Ramberg stwierdziła:

 

„Działania PiS i TVP stanowią wyraźną nagonkę na prof. Sadurskiego. Dążenie do stłumienia wolności wyrażania opinii poprzez wnoszenie przeciwko niemu licznych spraw o zniesławienie jeszcze bardziej podkreśla trwające prześladowanie społeczności międzynarodowej. Powszechne nękanie prawników i sędziów budzi coraz większe zaniepokojenie IBAHRI.

 

Zupełnie nie do przyjęcia jest fakt, ze setki sędziów i prawników spotykają się obecnie z groźbami wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wbrew międzynarodowym standardom ochrony zawodu prawnika, w tym standardom zawartym w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Podstawowych Zasadach ONZ dotyczących roli prawników. To karygodne, ze praworządność jest przedmiotem tak rażących ataków”.

 

Obserwatorzy sceny politycznej wskazują, ze rządowe rozprawienie się z niezależnością sadownictwa było tak skuteczne, ze urzędnicy sprawują pełną kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym, Biurem Prokuratora Generalnego i Krajową Radą Sądownictwa.

 

W dniu 18 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo cywilne o zniesławienie wytoczone przeciwko prof. Sadurskiemu.

 

Prawdopodobnie wniesiona zostanie apelacja. Rozprawa w sprawach wytoczonych przez TVP rozpocznie się 2 października 2020 r.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

28 lipca 2020


Inne artykuły tego autora

10.08.2022

Wyniki losowania sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej

27.07.2022

Sąd Najwyższy przeprowadził pierwszy test niezależności sędziego. Przełomowe orzeczenie [Gazeta Wyborcza]

15.07.2022

Warszawska adwokatura jednogłośnie i zdecydowanie za obecnym optymalnym modelem samorządu adwokackiego

13.07.2022

Sprawozdanie na temat praworządności z 2022 r. Komisja wydaje konkretne zalecenia kierowane do państw członkowskich (komunikat prasowy)

11.07.2022

Oświadczenie Pana Mariusza Muszyńskiego w sprawie tzw. maili Dworczyka i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego

17.03.2022

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN wzywająca do podjęcia rzeczywistych działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce

15.03.2022

Postanowienia końcowe Otwartego Kongresu Obywateli na rzecz trwałego pokoju, wolności i demokracji

14.03.2022

26 sędziów legalnego TK o wyroku Trybunału Przyłębskiej: niszczy podstawy Unii Europejskiej

14.03.2022

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 13 marca 2022 roku

11.03.2022

Prawnicy: Agresja Rosji na Ukrainę to zbrodnia, będzie ścigana przez Trybunał Karny i sądy krajowe

01.03.2022

Oświadczenie sędziów  polskiego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku 

25.02.2022

Polskie organizacje społeczne: Wyrażamy solidarność z obywatelami i obywatelkami Ukrainy

10.11.2021

Oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego z 10 listopada 2021 roku

05.11.2021

Porozumienie dla praworządności: obywatele apelują o wykonanie orzeczeń TSUE, ETPCz, SN i NSA

12.10.2021

Uchwała nr 04/2021 Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021 r. w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r.

12.10.2021

Stanowisko Kolegium Dziekańskiego WPiA UŁ w związku z wyrokiem TK

10.10.2021

Paweł Filipek: Na kolizyjnym kursie z Unią

08.10.2021

Przemówienie prof. Mirosława Wyrzykowskiego po otrzymaniu nagrody Der österreichische Verfassungspreis przyznanej przez austriackie stowarzyszenie Forum Verfassung

07.10.2021

Komisja Europejska po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym

07.10.2021

Komisja Europejska po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowymWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200