Apel Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie tzw. „afery Piebiaka”

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Wyrażamy głębokie oburzenie z powodu powtarzanej przez Ministra Sprawiedliwości i podległych mu urzędników rządowej propagandy polegającej na przedstawianiu tzw. „afery Piebiaka” jako wewnętrznego konfliktu pomiędzy sędziami i przypisywaniu całemu środowisku sędziowskiemu współodpowiedzialności za zachowania osób zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości. W rzeczywistości odpowiedzialność za tą aferę ponosi grupa urzędników, którzy w przeszłości pełnili funkcje sędziów, ale […]Wyrażamy głębokie oburzenie z powodu powtarzanej przez Ministra Sprawiedliwości i podległych mu urzędników rządowej propagandy polegającej na przedstawianiu tzw. „afery Piebiaka” jako wewnętrznego konfliktu pomiędzy sędziami i przypisywaniu całemu środowisku sędziowskiemu współodpowiedzialności za zachowania osób zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości. W rzeczywistości odpowiedzialność za tą aferę ponosi grupa urzędników, którzy w przeszłości pełnili funkcje sędziów, ale przystępując do pracy w Ministerstwie, czy upolitycznionym organie powołanym na miejsce Krajowej Rady Sądownictwa sprzeniewierzyli się rocie ślubowania sędziowskiego, a także Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, jako ich przełożony.

 

Jest wiedzą powszechną, że to Łukasz Piebiak wskazywał Zbigniewowi Ziobrze kandydatów do pracy w Ministerstwie, neo-KRS-e, czy na prezesów sądów, przy czym były to osoby bez niezbędnego doświadczenia i kwalifikacji, nierzadko w przeszłości karane dyscyplinarne, których jedyną rekomendacją była bezwzględna lojalność. Stanowisko takie było wielokrotnie wyrażane przez stowarzyszenia sędziowskie. Zgodnie z ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych sędzia powinien być „nieskazitelnego charakteru”, tymczasem wyżej wymienieni sędziowie mają charakter skażony służalczą uległością wobec władzy wykonawczej.

 

Protestujemy przeciwko stwierdzeniu Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, że dymisja z funkcji wiceministra Łukasza Piebiaka, oraz odwołanie z delegacji w ministerstwie sędziego Jakuba Iwańca kończy sprawę afery w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jednoznacznie oceniamy, że jest to próba „zamiecenia sprawy pod dywan”. Kierowana przez potencjalnie uwikłanego w aferę Zbigniewa Ziobrę Prokuratura do tej pory nie podjęła żadnych realnych działań w celu jej wyjaśnienia, pomimo, że już w marcu bieżącego roku zabezpieczyła urządzenia elektroniczne hejterki internetowej o pseudonimie „Emi”, przy pomocy których komunikowała się z pracownikami ministerstwa i innymi członkami grupy dyskusyjnej o nazwie „Kasta”. W szczególności nie zabezpieczono urządzeń elektronicznych pracowników ministerstwa i członków neo-KRS uwikłanych w aferę, nie sprawdzono kanałów dystrybucji pieniędzy i informacji pomiędzy tymi osobami, nie odsunięto ich od pełnienia funkcji. Wszystkie te zaniechania bezpośrednio obciążają Zbigniewa Ziobrę, który w kwietniu 2016 r., łącząc funkcje Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, przejął pełną kontrolę nad prokuraturą. Wyrażamy głębokie przekonanie, że dopóki będzie on pełnił funkcję superprokuratora tzw. „afera Piebiaka” nie zostanie wyjaśniona.

 

Jako „mydlenie oczu” oceniamy tworzenie przez neo KRS szczegółowych zasad komunikowania się sędziów w Internecie. Zasady etyki sędziowskiej zostały już skodyfikowane przez „starą” KRS, wybraną zgodnie z Konstytucją. Problem w tym, że nic nie jest w stanie zastąpić zwykłej ludzkiej przyzwoitości i zasad moralnych. Zresztą neo KRS, który został wybrany w sposób naruszający art. 187 Konstytucji, a zarazem wyjęty spod społecznej kontroli (poprzez utajnienie list poparcia sędziów-członków), a następnie skompromitowany wieloma działaniami podważającymi niezależność polskiego sądownictwa, a także uprawdopodobnioną przez media współpracą 4 jego członków z hejterką internetową Emilią,  nie ma moralnych, ani prawnych podstaw, aby uchwalać zasady etyki sędziowskiej.

 

Wyrażamy pogląd, iż obecność wśród osób utrzymujących kontakty z hejterką internetową o pseudonimie Emi, względnie udział w grupie dyskusyjnej „Kasta” inspirującej działalność hejterów internetowych m.in. 4 członków neo KRS (Jarosława Dudzicza, Dariusza Drajewicza, Macieja Nawackiego i Macieja Mitery), 2 zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych (Michała Lasoty i Przemysława Radzika), a także jednego z sędziów nowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (Konrada Wytrykowskiego) potwierdza tezę, że najważniejsze nowe instytucje utworzone w ramach tzw. „wielkiej reformy” wymiaru sprawiedliwości są  politycznie skorumpowane i moralnie skompromitowane.

 

Zwracamy uwagę opinii publicznej, że koordynowana przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości oszczercza kampania internetowa przeciwko sędziom mogła realizować znamiona szeregu typów przestępstw, w tym przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych (art. 231 k.k.), stalkingu (art. 190 a § 1 kk), ujawnienia informacji z postępowań karnych i dyscyplinarnych (art. 266 § 2 kk), znieważenia funkcjonariusza publicznego (art. 226 § 1 kk, a w odniesieniu do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego również art. 226 § 3 kk), pomówienia za pomocą środków masowego komunikowania (art. 212 § 2 kk), bezprawnego przetwarzania danych osobowych (art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych), a być może nawet działania w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 k.k.). Stopień społecznej szkodliwości opisanych czynów jest tym większy, że chociaż były one skierowane przeciwko poszczególnym sędziom, jednak jako całość zmierzały do zmiany konstytucyjnego ustroju państwa, poprzez podporządkowanie władzy sądowniczej egzekutywie, a zostały podjęte przez funkcjonariuszy publicznych na najwyższych szczeblach władzy wykonawczej. Dla wyjaśnienia sprawy niezbędne jest niezwłoczne podjęcie szeroko zakrojonego śledztwa, po uprzednim odsunięciu od możliwości wpływu na jego przebieg osób potencjalnie zainteresowanych zatuszowaniem przestępstw.

 

W świetle powyższego wzywamy:

 

– Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę do dymisji – co jest konieczne dla bezstronnego wyjaśnienia tej afery. Podkreślamy z cała mocą, że nasz apel nie jest związany z przynależnością partyjną, ani polityczną Ministra Sprawiedliwości. Jako Sędziowie, stoimy na straży przestrzegania prawa i dbamy o to, żeby wymiar sprawiedliwości mógł działać w warunkach odpowiednich dla państw należących do europejskiej rodziny demokratycznych państw prawa,

 

– neo KRS do natychmiastowego zawieszenia swojej działalności, w tym opiniowania kolejnych kandydatów do Sądu Najwyższego, do czasu wyjaśnienia jej statusu przez Trybunał Sprawiedliwości UE, a także wyjaśnienia powiązań jej członków Jarosława Dudzicza, Macieja Nawackiego, Dariusza Drajewicza i Macieja Mitery z działalnością hejterki internetowej Emilii zwłaszcza w związku z podejrzeniem nielegalnego wpływu na proces nominacji sędziowskich;

 

– do rozwiązania tzw. „specgrupy Piebiaka” powołanej zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z dnia 10 września 2018 r., będącej narzędziem bezpośredniej politycznej kontroli nad postępowaniami dyscyplinarnymi przeciwko sędziom, w skład której wchodziło 9 osób, z których aż 6 miało organizować kampanię hejtu przeciwko sędziom w ramach grupy dyskusyjnej „Kasta” (Łukasz Piebiak, Jarosław Dudzicz, Tomasz Szmydt, Michał Lasota, Przemysław Radzik i Arkadiusz Cichocki), a zarazem objęcia jej dotychczasowej działalności prokuratorskim śledztwem,

 

– prokuraturę do natychmiastowego zabezpieczenia urządzeń elektronicznych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i członków neo-KRS, którzy – zgodnie z doniesieniami medialnymi – są zamieszani w „aferę Piebiaka”,

 

 prokuraturę do zbadania przepływów finansowych wyżej wymienionych osób, pod kątem ustalenia źródeł finansowania wymierzonej w sędziów działalności hejterów internetowych,

 

– prokuraturę do wyjaśnienia możliwych powiązań portalu internetowego KastaWatch z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznikiem Dyscyplinarnym Sędziów Sądów Powszechnych i jego zastępcami, oraz nowopowołanymi prezesami sądów; możliwość takich powiązań wynika z faktu, że portal ten w sposób bezprawny dysponuje dokumentacją i informacjami z postępowań dyscyplinarnych i akt personalnych sędziów, a następnie informacje te upowszechnia z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych,

 

– wszczęcie postępowań dyscyplinarnych i natychmiastowe zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych, na podstawie art. 129 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, sędziów Łukasza Piebiaka, Arkadiusza Cichockiego, Jakuba Iwańca i Tomasza Szmydta, oraz pozostałych członków grupy dyskusyjnej „Kasta” działającej na portalu whatsapp, których powiązania z hejterką internetową o pseudonimie „Emi” zostały w wysokim stopniu uprawdopodobnione (w tym zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Michała Lasotę i Przemysława Radzika),

 

– polski parlament do powołania sejmowej komisji śledczej w celu wyjaśnienia tzw. afery Piebiaka; komisja taka, po dokonanych w okresie ostatnich 4 lat zmianach podporządkowujących organa ścigania czynnikowi politycznemu, jest jedynym organem, który mógłby w sposób potencjalnie bezstronny wyjaśnić kulisy tej afery.

 

Zaznaczamy, że powyższa lista obejmuje tylko najbardziej podstawowe działania, których podjęcie jawi się jako niezbędne w świetle dotychczasowych informacji medialnych. Ich zaniechanie, które byłoby równoznaczne z wyrażoną na najwyższym szczeblu władzy wykonawczej aprobatą dla tego typu działań sprawi, że szansa na pełne wyjaśnienie tzw. „afery Piebiaka” może zostać  bezpowrotnie utracona.

 

Zwracamy uwagę obywateli RP, że kontynuowanie podobnych działań może wkrótce doprowadzić do całkowitego podporządkowania władzy sądowniczej egzekutywie, przez co państwo polskie będzie kontynuowało staczanie się w stronę modelu władzy autorytarnej, w której osoby realnie sprawujące władzę są nietykalne, a prawa i wolności obywatelskie są systematycznie ograniczane. Zastosowany obecnie wobec niepokornych sędziów sposób działania zgodnie z metodą „cel uświęca środki” w niedalekiej przyszłości może dotknąć każdego obywatela.

 

Źródło: THEMISAutor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

26 sierpnia 2019Inne artykuły tego autora

21.10.2019

List otwarty G. T. Pagone Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

10.10.2019

W sprawie przyszłości polskiej demokracji. List otwarty naukowców

04.10.2019

Iustitia składa zawiadomienie do prokuratury na pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości nękających sędziów

23.09.2019

Nie będziesz z nami? Zniszczymy cię. Rozmowa z sędzią Waldemarem Żurkiem

20.09.2019

Konferencja Ambasadorów: od wyniku wyborów 13 października zależeć będzie ustrój naszego państwa, nasza pozycja w Europie i świecie oraz nasze bezpieczeństwo

20.09.2019

RPO do KRS w sprawie antysemickich wpisów

03.09.2019

„Rzecznicy dyscyplinarni M. Lasota i P. Radzik przekroczyli prawo”

03.09.2019

Hejtowani sędziowie boją się zmasowanych ataków: Nasze zdjęcia trafiały do KastaWatch z podpisem: „To będą nasze następne cele”

03.09.2019

Nic nie zniechęci mnie do otwartego działania na rzecz praworządności

27.08.2019

Apel Pierwszego Prezesa SN do członków Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 27 sierpnia 2019 roku

27.08.2019

List otwarty Konferencji Ambasadorów RP do Donalda Trumpa

25.08.2019

Zrezygnujcie ze stanowisk! Apel Iustitii w związku z aferą hejterską

20.08.2019

Stanowisko HFPC ws. doniesień medialnych o zorganizowanych działaniach szkalujących sędziów

10.08.2019

Stanowisko okręgowej rady adwokackiej z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie nowelizacji kodeksu postępowania karnego

05.08.2019

Ekspert: Kuchciński latał poza prawem i obyczajem. To podręcznikowa korupcja

31.07.2019

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS dot. odmowy wykonania prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego

24.07.2019

Raport HFPC: Czas próby. Sędziowie wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości

19.07.2019

Ursula von der Leyen: Praworządność to święta wartość Unii. Pierwszy wywiad nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej

15.07.2019

Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 08.07.2019

10.07.2019

Adam Bodnar w Senacie: „Jeszcze rok i dwa miesiące nie będę dawał władzy spokoju. Bo tak przysięgałem”Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200