Ambasadorowie RP do Morawieckiego: Jak chcecie ratować gospodarkę atakując Unię Europejską?

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

"Niespójny, a często agresywnie antyunijny przekaz polskiego rządu rodzi wątpliwości i obawy. Regularne łamanie praworządności naraża Polskę na marginalizację w chwili, kiedy tylko wspólny wysiłek państw członkowskich UE może zatrzymać rozwój pandemii oraz uratować naszą gospodarkę" - piszą byli ambasadorowie RPGrupa byłych dyplomatów z Konferencji Ambasadorów RP domaga się od premiera Mateusza Morawieckiego i ministrów wyjaśnień na temat działań oraz planów odnośnie roli Polski w Unii Europejskiej w kontekście pandemii COVID-19.

 

Apel uzasadniają brakiem podstawowych informacji o obecnym funkcjonowaniu Polski jako państwa UE, a także chaosem i niespójnością komunikacji publicznej w kluczowych kwestiach.

 

Pytają o stanowisko rządu:

 

 • w sprawie Europejskiego Funduszu Odbudowy,
 • polityki sprawiedliwej konkurencji,
 • o plan rozdysponowania przez Polskę środków z unijnych funduszy spójności w ramach inicjatywy CRII (Coronavirus Response Investment Initiative),
 • o stanowisko wobec usprawnienia zarządzania kryzysowego w UE i lepszej koordynacji w sprawach transgranicznych,
 • o planach na informowanie partnerów w UE o stopniowym znoszeniu środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się COVID-19 i koordynowanie z nimi zwłaszcza kwestii transgranicznych,
 • w kwestii ujednolicenia metod testowania w UE i zapewnienia dostępności testów na dużą skalę UE oraz osiągnięcia wzajemnej akceptacji wyników testów w krajach UE,
 • o strategię wobec unijnego porozumienia o wspólnych przetargach,
 • o rolę ministra do spraw Unii Europejskiej, rządowego Komitetu do Spraw Europejskich i sejmowej Komisji do spraw UE w ramach zarządzania kryzysowego.

 

O tym, jak rządzący i inni politycy kwestionują przydatność UE lub bagatelizują jej działania w walce z kryzysem COVID-19 i jego skutkami, pisaliśmy w OKO.press.

 

Konferencja Ambasadorów RP to grupa byłych przedstawicieli RP, której celem jest analiza polityki zagranicznej, wskazywanie pojawiających się zagrożeń dla Polski i sporządzanie rekomendacji. Jej członków łączy wspólna praca i doświadczenie w kształtowaniu pozycji Polski jako nowoczesnego państwa Europy i znaczącego członka Wspólnoty Transatlantyckiej, a także przekonanie, że polityka zagraniczna powinna reprezentować interesy Polski, a nie partii rządzącej.

 

Przeczytaj cały apel.

 

„Polska w Unii Europejskiej? Pytania do rządu premiera Morawieckiego

 

W czasie pandemii, zagrożenia i niepewności mamy prawo oczekiwać od władz państwa przejrzystości prowadzonych i planowanych działań oraz klarownej komunikacji z własnymi obywatelami i z partnerami w Unii Europejskiej.

 

Ostatnie tygodnie nie przyniosły w tym względzie dobrych doświadczeń. Brak jest podstawowych informacji o obecnym funkcjonowaniu Polski jako państwa UE, panuje chaotyczna niespójność komunikacji publicznej.

 

Słyszymy serię wypowiedzi członków rządu (np. premier Morawiecki, ministrowie Szumowski i Ziobro) oraz posłów PiS do Parlamentu Europejskiego (np. posłowie Karski i Czarnecki) kwestionujących przydatność UE lub bagatelizujących znaczenie jej działań i pomocy dla państw członkowskich.

 

Potem – w ostatnich dniach – znienacka sprzeczne z powyższymi wypowiedzi premiera (podkreślenie znaczenia solidarności między państwami Unii, apel o unijny plan odbudowy gospodarczej na wzór Planu Marshalla w rozmowie z 21 kwietnia 2020 roku z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles Michelem).

 

W rozmowie z przewodniczącym Michelem premier Morawiecki przedstawił „polskie oczekiwania dotyczące wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027”; podobnie uczynił w artykule opublikowanym we Frankfurter Allgemeine Zeitung 22 kwietnia 2020 roku.

 

Niestety nie ma żadnych informacji czy i gdzie obecne oczekiwania różnią się od przedstawianych poprzednio, jaki proces analityczny i decyzyjny poprzedził sformułowanie aktualnych oczekiwań, a także – szerzej – jak działa obecnie rządowo-parlamentarna machina kształtująca stanowisko Polski na forum instytucji Unii.

 

Zasadne wydaje się – dla zapewnienia poprawy przejrzystości i przewidywalności podejmowanych działań – sformułowanie pod adresem rządu szeregu pytań, na przykład:

 

 • Jakie są główne założenia stanowiska rządu w sprawie koncepcji Europejskiego Funduszu Odbudowy (wielkość, sposoby finansowania, kierunki przeznaczenia środków, relacja do innych instrumentów na czele z przyszłym wieloletnim budżetem UE)? Jak powstało to stanowisko?
 • Jak rząd definiuje obecne i przyszłe działania Polski na rzecz przywrócenia sprawnego i gwarantującego uczciwą konkurencję („wyrównane pole gry”) jednolitego rynku UE?
 • W jakim trybie rząd zapewni regularne i częste informowanie opinii publicznej o sposobach rozdysponowania środków z funduszy spójnościowych UE w ramach inicjatywy CRII (Coronavirus Response Investment Initiative) na pokonywanie zdrowotnych oraz społeczno-gospodarczych konsekwencji pandemii?
 • Czy – i w jaki sposób – rząd wypracowuje stanowisko dla potrzeb nadchodzącej dyskusji między państwami UE o usprawnieniu zarządzania kryzysowego i zacieśnieniu koordynacji w kwestiach o znaczeniu transgranicznym?
 • W ramach przygotowań do stopniowego znoszenia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się COVID-19: w jaki sposób rząd zapewni informowanie partnerów w UE, jak zamierza koordynować wewnętrzne kroki o implikacjach transgranicznych w Polsce z podobnymi posunięciami zwłaszcza krajów ościennych?
 • Jakimi działaniami rząd chce przyczynić się do ujednolicenia metod testowania, zapewnienia dostępności testów na dużą skalę w przekroju całej UE oraz osiągnięcia wzajemnej akceptacji wyników testów między państwami Unii?
 • Jak praktycznie prowadzona jest obecnie współpraca z właściwymi partnerami w innych krajach UE w zakresie przygotowań do skoordynowanego znoszenia kontroli na granicach wewnętrznych?
 • Jakich i kiedy praktycznych korzyści oczekuje rząd w związku z dokonanym w marcu 2020 r. przystąpieniem do unijnego porozumienia o wspólnych przetargach?
 • Jak w ostatnich kilku tygodniach usytuowany w procesie decyzyjnym jest minister do spraw Unii Europejskiej, rządowy Komitet do Spraw Europejskich, sejmowa Komisja do spraw UE? Czy pierwszy z ww. organów jest włączony w prace Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i/lub obrady Gospodarczego Sztabu Kryzysowego?

 

To tylko niektóre pytania wymagające od rządu jednoznacznych decyzji, przejrzystości działań i komunikacji publicznej pozbawionej pokusy fałszowania rzeczywistości.

 

Niespójny, a często agresywnie antyunijny przekaz polskiego rządu rodzi wątpliwości i obawy. Regularne łamanie praworządności (czego dowodem są kolejne wyroki TSUE) naraża Polskę na marginalizację w chwili, kiedy tylko wspólny wysiłek państw członkowskich UE może zatrzymać rozwój pandemii oraz uratować naszą gospodarkę przed poważnymi problemami.

 

Przezwyciężenie nadchodzącego kryzysu gospodarczego zależy od aktywności Polski w Unii Europejskiej a obywatele mają prawo do informacji o działaniach rządu w tym zakresie.

 

Konferencja Ambasadorów będzie je obserwować.

 

Podpisy:

 

Jan Barcz Maciej Klimczak Anna Niewiadomska
Iwo Byczewski Jacek Kluczkowski Jerzy Maria Nowak
Maria Krzysztof Byrski Tomasz Knothe Piotr Nowina-Konopka
Tadeusz Diem Maciej Kozłowski Agnieszka Magdziak-Miszewska
Paweł Dobrowolski Maciej Koźmiński Piotr Ogrodziński
Grzegorz Dziemidowicz Jerzy Kranz Ryszard Schnepf
Stefan Frankiewicz Andrzej Krawczyk Grażyna Sikorska
Urszula Gacek Andrzej Krzeczunowicz Tadeusz Szumowski
Marek Grela Henryk Lipszyc Andrzej Towpik
Andrzej Jaroszyński Bogumił Luft Wojciech Tomaszewski
Adam W. Jelonek Piotr Łukasiewicz Jan Truszczyński
Maria Wodzyńska-Walicka

 

Warszawa, 25 kwietnia 2020 r.”Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

27 kwietnia 2020


Inne artykuły tego autora

10.08.2022

Wyniki losowania sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej

27.07.2022

Sąd Najwyższy przeprowadził pierwszy test niezależności sędziego. Przełomowe orzeczenie [Gazeta Wyborcza]

15.07.2022

Warszawska adwokatura jednogłośnie i zdecydowanie za obecnym optymalnym modelem samorządu adwokackiego

13.07.2022

Sprawozdanie na temat praworządności z 2022 r. Komisja wydaje konkretne zalecenia kierowane do państw członkowskich (komunikat prasowy)

11.07.2022

Oświadczenie Pana Mariusza Muszyńskiego w sprawie tzw. maili Dworczyka i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego

17.03.2022

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN wzywająca do podjęcia rzeczywistych działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce

15.03.2022

Postanowienia końcowe Otwartego Kongresu Obywateli na rzecz trwałego pokoju, wolności i demokracji

14.03.2022

26 sędziów legalnego TK o wyroku Trybunału Przyłębskiej: niszczy podstawy Unii Europejskiej

14.03.2022

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 13 marca 2022 roku

11.03.2022

Prawnicy: Agresja Rosji na Ukrainę to zbrodnia, będzie ścigana przez Trybunał Karny i sądy krajowe

01.03.2022

Oświadczenie sędziów  polskiego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku 

25.02.2022

Polskie organizacje społeczne: Wyrażamy solidarność z obywatelami i obywatelkami Ukrainy

10.11.2021

Oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego z 10 listopada 2021 roku

05.11.2021

Porozumienie dla praworządności: obywatele apelują o wykonanie orzeczeń TSUE, ETPCz, SN i NSA

12.10.2021

Uchwała nr 04/2021 Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021 r. w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r.

12.10.2021

Stanowisko Kolegium Dziekańskiego WPiA UŁ w związku z wyrokiem TK

10.10.2021

Paweł Filipek: Na kolizyjnym kursie z Unią

08.10.2021

Przemówienie prof. Mirosława Wyrzykowskiego po otrzymaniu nagrody Der österreichische Verfassungspreis przyznanej przez austriackie stowarzyszenie Forum Verfassung

07.10.2021

Komisja Europejska po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym

07.10.2021

Komisja Europejska po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowymWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200