Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA; Stanowisko z 2 września 2022 r. w sprawie obniżenia wynagrodzeń sędziowskichStanowisko-Zarzadu-Stowarzyszenia-Sedziow-Polskich-IUSTITIA-z-2-wrzesnia-2022-r.-w-sprawie-obnizenia-wynagrodzen-sedziowskich-Stowarzyszenie-Sedziow-Polskich-Iustitia.pdf

opublikowany

03/09/2022

autor/źródło

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"Z głębokim oburzeniem odnotowujemy projekt ustawy tzw. okołobudżetowej na rok 2023, który w art. 5 przewiduje przyjęcie za podstawę ustalenia wynagrodzenia sędziów w 2023 r. kwoty w wysokości 5.444,42 zł. Jest to realne obniżenie wynagrodzeń sędziowskich, gdyż po raz trzeci z rzędu naruszona ma być ustawowa zasada odniesienia wysokości wynagrodzenia sędziów do przeciętnych wynagrodzeń w […]Z głębokim oburzeniem odnotowujemy projekt ustawy tzw. okołobudżetowej na rok 2023, który w art. 5 przewiduje przyjęcie za podstawę ustalenia wynagrodzenia sędziów w 2023 r. kwoty w wysokości 5.444,42 zł. Jest to realne obniżenie wynagrodzeń sędziowskich, gdyż po raz trzeci z rzędu naruszona ma być ustawowa zasada odniesienia wysokości wynagrodzenia sędziów do przeciętnych wynagrodzeń w II kwartale poprzedniego roku. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r., wyniosło ono 6.156,25 zł.

Proponowana regulacja nie ma racjonalnych podstaw. Premier Mateusz Morawiecki na konferencjach prasowych zapewnia, że sytuacja budżetu jest znakomita, wpływy mają być niespotykane w historii, więc w tym świetle brak jakiegokolwiek uzasadnienia dla trzeciego z rzędu zerwania kompromisu, który został zawarty po licznych protestach środowiska sędziowskiego. Takie działanie godzi w Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, który okazuje się być podmiotem niesłownym, na którego obietnicach i zapewnieniach nie można polegać. Mechanizm waloryzacji miał zapewniać sprawiedliwą regulację wynagrodzeń sędziów, niezależnie od aktualnej woli polityków. Jest to jedna z gwarancji sędziowskiej niezawisłości.

Jak stanowi art. 178 ust. 2 Konstytucji, sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków. Jesteśmy jedyną grupą zawodową, o której w tym względzie stanowią przepisy rangi konstytucyjnej. Przypomnieć przy tym trzeba, że poza wynagrodzeniem sędziowie nie otrzymują z tytułu pełnionego urzędu żadnych nagród, ani premii i zasadniczo nie mogą podejmować dodatkowego zatrudnienia. Doszło już do sytuacji, w której prokuratorzy na równorzędnych stanowiskach otrzymują wyższe wynagrodzenia od sędziów, gdyż otrzymują także nagrody.

W 2012 roku władza polityczna po raz pierwszy odstąpiła od obowiązującego sposobu ustalania naszych wynagrodzeń, co było przedmiotem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku z 12 grudnia 2012 r. w sprawie K 1/12 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1510) Trybunał wskazał m.in., że „zamrożenie” wynagrodzeń sędziowskich może być tolerowane tylko wyjątkowo, ze względu na inne wartości konstytucyjne, w szczególności ze względu na trudności budżetowe państwa, jeżeli występuje w kontekście szerszego programu oszczędnościowego i nie może w żadnym wypadku stać się ono systematyczną praktyką. Tymczasem obecna władza polityczna już trzeci rok z rzędu chce złamać przyjęte ustawowo zasady waloryzacji płac sędziów. W tym czasie jednak podwyższono płace wielu grupom zawodowym.

 

Ponadto wskazać należy na dodatkowe okoliczności:

  • –  w ostatnim czasie władza polityczna przyznała sobie podwyżki swych uposażeń o ok. 40 %;
  • – nie zawieszono wzrostu wynagrodzeń innych grup zawodowych, np. pracowników podmiotów leczniczych, dla których będzie ono kształtowane w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2021 r.;
  • –  od kilku miesięcy inflacja jest najwyższa od kilkunastu lat i osiągnęła już poziom ponad 16 %, co powoduje znaczny wzrost cen towarów i usług oraz dodatkowo obniża wartość otrzymywanych wynagrodzeń;
  • –  liczne transfery socjalne i zapowiedzi dalszych takich działań świadczą o braku zagrożeń dla finansów publicznych.

Zauważamy także, że od wysokości wynagrodzeń sędziów zależą zarobki referendarzy sądowych. Wykonują oni ważne zadania z zakresu ochrony prawnej, przez co zajmują zbliżoną pozycję zawodową i w zaistniałej sytuacji ich praca zasługuje na godne warunki materialne.

Wobec powyższego uznajemy, że proponowana regulacja nie jest uzasadniona ekonomicznie, ani w żaden inny merytoryczny sposób. Stanowi ona kolejną formę represji wobec środowiska sędziowskiego, walczącego o praworządność. Wzywamy Rząd do przestrzegania art. 91 § 1c usp i odstąpienia od planowanego uchwalenia art. 5 ustawy okołobudżetowej. Informujemy, że ustawa w tym kształcie wywoła protesty środowiska sędziowskiego. Będziemy podejmować działania prawne, aby wyegzekwować przestrzeganie mechanizmu waloryzacji wynagrodzeń.


plik

Stanowisko-Zarzadu-Stowarzyszenia-Sedziow-Polskich-IUSTITIA-z-2-wrzesnia-2022-r.-w-sprawie-obnizenia-wynagrodzen-sedziowskich-Stowarzyszenie-Sedziow-Polskich-Iustitia.pdf

Pobierz

autor/źródło

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200