Warszawska adwokatura jednogłośnie i zdecydowanie za obecnym optymalnym modelem samorządu adwokackiegoWarszawska-adwokatura-jednoglosnie-i-zdecydowanie-za-obecnym-optymalnym-modelem-samorzadu-adwokackiego-Okregowa-Rada-Adwokacka-w-Warszawie.pdf

opublikowany

04/07/2022

typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej i Uchwały

autor/źródło

Okręgowa Rada Adwokacka w WarszawieOkręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła dzisiaj jednogłośnie uchwałę w związku z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego skierowanym przez grupę posłów, na czele której stoi poseł Solidarnej Polski, w sprawie o sygn. akt K 6/22.   W przyjętej dzisiaj jednogłośnie uchwale ORA w Warszawie podkreśliła, iż historycznie ukształtowany ustrój Adwokatury, oparty o rozwiązania ustanowione przez Marszałka […]Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła dzisiaj jednogłośnie uchwałę w związku z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego skierowanym przez grupę posłów, na czele której stoi poseł Solidarnej Polski, w sprawie o sygn. akt K 6/22.

 

W przyjętej dzisiaj jednogłośnie uchwale ORA w Warszawie podkreśliła, iż historycznie ukształtowany ustrój Adwokatury, oparty o rozwiązania ustanowione przez Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w 1918 r., w tym m.in. wewnętrzna organizacja osadzona na izbach adwokackich działających na mocy art. 38 ustawy – Prawo o adwokaturze, stanowi emanację pieczy nad należytym wykonywaniem wolnego zawodu adwokackiego przez samorząd zawodu zaufania publicznego w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Wskazała także, iż rozwiązanie takie, będące optymalnym, pozostaje w zgodzie z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP.

Podkreśliła ponadto, iż aktualnie obowiązujący model ustrojowy Adwokatury, w tym niezależność samorządu adwokackiego, gwarantuje możność wykonywania zawodu adwokata w sposób wolny i niezależny. Tak funkcjonujący model zawodu adwokata zabezpiecza możliwość reprezentowania interesów Obywateli w sposób odważny i honorowy, dając jednocześnie gwarancję niezależności, w tym od jakiegokolwiek nacisku ze strony którejkolwiek z władz.

Stanowisko w sprawie w/w wniosku grupy posłów zajęła dziś także Naczelna Rada Adwokacka, wszystkie pozostałe Okręgowe Rady Adwokackie w Polsce oraz Krajowa Rada Radców Prawnych wraz ze wszystkimi radami okręgowymi. Link do uchwał NRA i innych okręgowych Rad Adwokackich publikujemy tutaj.

 

UCHWAŁA NR  165/2022

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

z dnia 4 lipca 2022 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

w składzie:

 1. Mikołaj Pietrzak – Dziekan
 2. Anna Atanasow
 3. Wojciech Bagiński
 4. dr hab. Zbigniew Banaszczyk
 5. Jakub Bartosiak
 6. Łukasz Chojniak
 7. Anna Czepkowska-Rutkowska – Skarbnik
 8. Michał Fertak – Zastępca Sekretarza
 9. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan
 10. Jakub Jacyna – Sekretarz
 11. Tomasz Korczyński
 12. Aleksander Krysztofowicz – Wicedziekan
 13. Andrzej Orliński
 14. Agata Rewerska
 15. dr Kamil Szmid
 16. Maciej Ślusarek

 

w trybie obiegowym, w dniu 4 lipca 2022 r., przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184) oraz § 2 ust. 10 Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich (Uchwała Nr 54/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 marca 2022 r.) w związku z art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2095, ze zm.),

w głosowaniu jawnym

(głosów: 16 – za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się)

postanowiła:

 

 1. W sprawie wniosku grupy posłów inicjującego postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, sygn. akt K 6/22, podjąć następującą uchwałę:

W związku z toczącym się przed Trybunałem Konstytucyjnym, w sprawie o sygn. akt K 6/22, postępowaniem o stwierdzenie niezgodności przepisu art. 38 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze z art. 17 ust. 1, art. 20 w zw. z art. 22 oraz
z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji, zainicjowanym przez grupę posłów, których przedstawicielem jest poseł Solidarnej Polski, a w którym to postępowaniu wnioskodawcy podnoszą, że przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania przekraczają wyznaczony mu przez ustrojodawcę zakres swobody legislacyjnej co do możliwości ukształtowania ustroju samorządu zawodowego i wymóg ustawowego jego uregulowania (art. 17 ust. 1 Konstytucji), jak również w sposób niezgodny z ustawą zasadniczą (art. 20 w zw. z art. 22 oraz z art. 65 ust 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji), ograniczają prawo wykonywania zawodu, wolność działalności gospodarczej i wolność zrzeszania się – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przypomina, że Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie stoi na stanowisku, że historycznie ukształtowany ustrój Adwokatury, oparty o rozwiązania ustanowione przez Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w 1918 r., w tym m.in. wewnętrzna organizacja osadzona
na izbach adwokackich działających na mocy art. 38 ustawy – Prawo o adwokaturze, stanowi emanację pieczy nad należytym wykonywaniem wolnego zawodu adwokackiego przez samorząd zawodu zaufania publicznego w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Rozwiązanie takie, będące optymalnym, pozostaje w zgodzie z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP.

Aktualnie obowiązujący model ustrojowy Adwokatury, w tym niezależność samorządu adwokackiego, gwarantuje możność wykonywania zawodu adwokata w sposób wolny i niezależny. Tak funkcjonujący model zawodu adwokata zabezpiecza możliwość reprezentowania interesów Obywateli w sposób odważny i honorowy, dając jednocześnie gwarancję niezależności, w tym od jakiegokolwiek nacisku ze strony którejkolwiek z władz.

Autonomia samorządów adwokatów i radców prawnych oraz niezależność pojedynczych przedstawicieli tych profesji służy realizacji prawa do sądu i prawa do obrony, a także skutecznej realizacji innych wolności i praw człowieka i obywatela, w ich aspekcie proceduralnym.

W należycie funkcjonującym systemie wymiaru sprawiedliwości każdy powinien mieć możliwość skorzystania z niezależnej pomocy prawnej. Jej zapewnianie i gwarantowanie przez ów system jest jednym z mierników praworządności. Ustrój samorządów zawodowych nie może być modyfikowany w sposób, który może naruszać konstytucyjne wolności i prawa oraz zasady ustrojowe państwa.

Tylko niezależna, samorządna i wolna Adwokatura może w interesie obywateli oraz w interesie publicznym spełniać swoją ustrojową i ustawową rolę opisaną w art. 17 Konstytucji RP oraz w art. 1 ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze.

 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Otrzymują:

 1. Minister Sprawiedliwości
 2. Naczelna Rada Adwokacka
 3. a/a

plik

Warszawska-adwokatura-jednoglosnie-i-zdecydowanie-za-obecnym-optymalnym-modelem-samorzadu-adwokackiego-Okregowa-Rada-Adwokacka-w-Warszawie.pdf

Pobierz

opublikowany

04/07/2022


typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej i Uchwały


autor/źródło

Okręgowa Rada Adwokacka w WarszawieWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200