Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie projektu zmiany Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczeniastanowiskoZEP-wykroczenia.pdf

opublikowany

18/01/2021

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządowePrezentujemy stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie projektu tzw. ustawy mandatowej. W ocenie Zespołu jego treść pozostaje w sprzeczności z postanowieniami Konstytucji RP oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Podważa również fundamentalne w społeczeństwie demokratycznym zaufanie obywateli do państwa8 stycznia 2021 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 866/IX kadencja Sejmu), który przewiduje nowelizację Kodeksu wykroczeń, Kodeksu karnego wykonawczego i ustawy o służbie cywilnej.

 

Najważniejsze zmiany proponowane w projekcie sprowadzają się do dwóch zagadnień: po pierwsze, do przyznania referendarzom sądowym kompetencji do wydawania nakazów karnych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (zgodnie z proponowanym art. 94a k.p.w., referendarz sądowy mógłby na posiedzeniu wydać nakaz karny w sprawach o wykroczenia, w których wystarczające jest wymierzenie nagany albo grzywny; nakazem karnym nie można by orzec środka karnego); po drugie, do zniesienia instytucji odmowy przyjęcia mandatu (uchylenie art. 97 § 2 k.p.w.) z daleko idącymi negatywnymi konsekwencjami dla obwinionego.

 

[…]


plik

stanowiskoZEP-wykroczenia.pdf

Pobierz

opublikowany

18/01/2021


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje pozarządoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200