Raporty
Europejski Trybunał Praw Człowieka i Raporty o stanie demokracji, praworządności, praw człowieka w Polsce

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC): Raport „Tymczasowe aresztowanie. O standardzie, który się nie przyjął (w Polsce)”

„O standardzie, który się nie przyjął (w Polsce). Praktyka stosowania tymczasowego aresztowania w świetle przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” – raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Tymczasowe aresztowanie jest najbardziej dolegliwym środkiem zapobiegawczym w postępowaniu karnym. W świetle standardów wynikających z art. 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wymagane jest, by pozbawienie wolności wynikało z rzeczywistych wymogów interesu publicznego, przeważających nad poszanowaniem […]

Czytaj dalej

Jak zapewnić wyborcom realną możliwość odmowy wzięcia udziału w referendum – list organizacji społecznych do PKW Jak zapewnić wyborcom realną możliwość odmowy wzięcia udziału w referendum – list organizacji społecznych do PKW

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z 36 organizacjami pozarządowymi apeluje do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej o zagwarantowanie wyborcom i wyborczyniom realnej możliwość odmowy wzięcia udziału w referendum ogólnokrajowym, zaplanowanym na dzień wyborów, 15 października 2023 r. Referendum ogólnokrajowe, planowane jest na 15 października 2023 roku, ten sam dzień, w którym ma się odbyć głosowanie w wyborach parlamentarnych. W liście skierowanym do PKW organizacje apelują o: Umieszczenie […]

Czytaj dalej

Iustitia; Projekt Ustawy o ustroju sądów powszechnych; 24.06.2023

Wymiar sprawiedliwości znajduje się w głębokim i strukturalnym kryzysie. Ostatnie 8 lat to zapaść sądownictwa. Było przeciętnie, jest tragicznie. Postępowania sądowe trwają coraz dłużej – dłużej czeka się na uregulowanie spraw majątkowych, rozwód, przyznanie opieki nad dziećmi, podział majątku – w sądach rejonowych jest to nawet 80% dłużej w sprawach cywilnych nieprocesowych w stosunku do […]

Czytaj dalej
Równe wybory 2023

Fundacja Batorego; Analiza (raport) Nowelizacji Kodeksu Wyborczego, 17.07.2023

Najnowsza nowelizacja Kodeksu wyborczego wzbudziła olbrzymie kontrowersje na etapie prac legislacyjnych. Ustawa ma w założeniu wpłynąć na zwiększenie frekwencji w wyborach, ale autorki analizy najistotniejszych zmian w Kodeksie wyborczym i ich skutków – dr hab. Aldona Domańska i Magdalena Wrzalik wskazują, że wiele wprowadzonych rozwiązań może mieć działanie odwrotne.

Czytaj dalej

TSUE; Komunikat prasowy nr 126/23; 17.07.2023

Trybunał orzekł wreszcie, że ani przepisy krajowe, które zakazują sądom krajowym, pod rygorem kar dyscyplinarnych, badania mocy wiążącej uchwały wydanej przez Izbę Dyscyplinarną, ani orzecznictwo sądu konstytucyjnego niepozwalające na takie badanie nie mogą stać na przeszkodzie odstąpieniu od stosowania tej uchwały. Zasada pierwszeństwa prawa Unii nakłada obowiązek odstąpienia od stosowania wszelkich sprzecznych z tym prawem krajowych przepisów i orzecznictwa. Jednocześnie fakt niezastosowania przez sędziego krajowego tych przepisów lub orzecznictwa nie może prowadzić do pociągnięcia go do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Czytaj dalej
Międzynarodowe zobowiązania Polski, Wolność mediów, i Wolność wypowiedzi

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC); Raport; „Od prasy regionalnej do Orlen Press. Sytuacja w mediach należących do Polska Press”

Przejęcie Polska Press przez PKN Orlen rozpoczęte w grudniu 2020 r. doprowadziło do  szeregu zmian w funkcjonowaniu redakcji mediów regionalnych, takich jak m.in. zmiany w zespołach redakcyjnych, zatrudnianie nowych osób oraz zmiany w warunkach zatrudnienia.

Czytaj dalej
Budżet i fundusze, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Komisja Europejska, Krajowa Rada Sądownictwa, Międzynarodowe zobowiązania Polski, Parlament Europejski, Rada Europejska, Raporty o stanie demokracji, praworządności, praw człowieka w Polsce, Sąd najwyższy, Sądy powszechne i administracyjne, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Sprawiedliwości UE, Ustrój, Wolności, prawa i obowiązki, i Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja

European mechanisms for safeguarding the rule of law and national responses

We, as part of the Osiatyński Archive, have produced a comprehensive report focusing on European mechanisms intended to restore the rule of law in Poland, as well as the responses of the Polish authorities to these measures. Our analysis delves into the political and legal instruments provided by the European Union, together with the relevant case law from the European Court of Human Rights. 

Czytaj dalej
Międzynarodowe zobowiązania Polski

Europejskie mechanizmy ochrony praworządności i krajowe odpowiedzi [Raport Archiwum Osiatyńskiego]

Archiwum Osiatyńskiego przedstawia raport o europejskich mechanizmach ochrony praworządności i krajowych odpowiedziach. Głos w dyskusji zabierają: Mariusz Jałoszewski | Jakub Jaraczewski | Paulina Pacuła | Dominika Sitnicka | Maria Skóra | Anna Södersten | Marcin Szwed. Redakcja: Anna Wójcik.

Czytaj dalej
Wolności, prawa i obowiązki i Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja

Liberties organizacja; Media Freedom Report 2023

Organizacja Liberties opublikowała dzisiaj Raport wolności mediów 2023. Jak z niego wynika, odnotowane w zeszłym roku zjawiska, takie jak coraz częstsze napaści, także ze strony policji, procesy sądowe przeciwko dziennikarzom czy wykorzystywanie bezpieczeństwa narodowego do uchwalania przepisów ograniczających wolność słowa w większości krajów UE pozostają obecne, a w niektórych przypadkach z uległy pogłębieniu. Pełna treść […]

Czytaj dalej

Stanowisko Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie wyborów polskich kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Rada Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec praktyki wyłaniania polskich kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.   27 stycznia br. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy już po raz trzeci odrzuciło listę kandydatów przedłożoną przez nasz rząd. Po raz drugi podstawą decyzji Zgromadzenia było niespełnienie przez żadnego z przedstawianych kandydatów wymogów do pełnienia urzędu sędziego ETPC, […]

Czytaj dalej

Najnowsze wpisy