Raporty
Trybunał Sprawiedliwości UE

Sprawa C-430/21 (pytanie prejudycjalne sądu rumuńskiego), Streszczenie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie z art. 98 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości ,

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ANTHONY’EGO MICHAELA COLLINSA przedstawiona w dniu 20 stycznia 2022 r.(1) Sprawa C‑430/21 RS (Skutki wyroków sądu konstytucyjnego) [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Craiova (sąd apelacyjny w Krajowie, Rumunia)] Odesłanie prejudycjalne – Państwo prawne – Zasada niezawisłości sędziowskiej – Artykuł 2 TUE – Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE – Artykuł 47 Karty praw podstawowych […]

Czytaj dalej

Najnowsze wpisy