Raporty
Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w sprawie działań podejmowanych wobec Pana Damiana Gałka – Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia adekwatnie do swych celów statutowych, a w szczególności § 6 ust. 3, 4 i 5 dąży do zapewnienia prokuratorom podmiotowości, niezależności i autonomii w podejmowaniu decyzji oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom niezgodnego z prawem naruszania ich niezależności, podejmuje działania na rzecz stworzenia warunków do wykonywania przez prokuratorów swoich zadań rzetelnie, obiektywnie i bezstronnie, z […]

Czytaj dalej
Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja

Oświadczenie organizacji pozarządowych i środowisk prawniczych w sprawie konsekwencji orzeczeń TSUE dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce

Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej licznych nieścisłości i przekłamań na temat konsekwencji niedawnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce, jako przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk prawniczych działających na rzecz ochrony praw i wolności człowieka czujemy się w obowiązku przedstawić obywatelom rzeczywisty stan sprawy. Jesteśmy bowiem przekonani, że tylko rzetelna informacja […]

Czytaj dalej
Sąd najwyższy

Statement of Supreme Court Judges of 17 March 2021

We, the undersigned Supreme Court judges, oppose the practice of the Prosecutor’s Office of requesting for authorisation for criminal prosecution of judges based on allegations related to decision-making process and execution of judgments by the court’s staff […]

Czytaj dalej
Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Komunikat prasowy nr 31/21 – Wyrok w sprawie C-824/18 – Powołanie sędziów Sądu Najwyższego – Odwołanie

Kolejne nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosków o powołanie kandydatów do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo Unii

Czytaj dalej
Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C‑824/18 (Krajowa Rada Sądownictwa)

Wyrok w sprawie C‑824/18 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 28 grudnia 2018 r., uzupełniony postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 5 lipca 2019 r.,w postępowaniu […]

Czytaj dalej
Sąd najwyższy

Oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego w sprawie działań prokuratury z dnia 17 marca 2021 roku

My, niżej podpisani sędziowie Sądu Najwyższego sprzeciwiamy się praktyce kierowania przez Prokuraturę wniosków o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów opartych na zarzutach związanych z procesem orzekania i wykonywania orzeczeń przez pracowników sekretariatów sądu.

Czytaj dalej
Ustrój

Raport V-Dem: Autocratization Turns Viral. Democracy Report 2021

V-Dem is a unique approach to measuring democracy – historical, multidimensional, nuanced, and disaggregated – employing state-of-the-art methodology.

Czytaj dalej
Sąd najwyższy i Sytuacja Polski w Unii Europejskiej

Grzęda vs Poland – (application no. 43572/18) – Relinquished jurisdiction in favour of the Grand Chamber of the Court

The Chamber of the European Court of Human Rights to which the case of Grzęda v. Poland (application no. 43572/18) was allocated has relinquished jurisdiction in favour of the Grand Chamber of the Court – ECHR 066 (2021).

Czytaj dalej

Najnowsze wpisy