arrow search cross


Reforma sądownictwa: sądy powszechne, KRS, SN  25-01-2017

 • Minister Sprawiedliwości przedstawia projekt ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

 • Kwiecień

 • 50 posłów PiS przedstawia projekt nowej ustawy o ustroju sądów powszechnych

 • Maj

 • Sejm uchwala ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

 • Czerwiec

 • Prezydent podpisuje ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

 • Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wchodzi w życie

 • Lipiec

 • Posłowie PiS w nocy składają w Sejmie projekt ustawy o Sądzie Najwyższym

 • Sejm przyjmuje nowelizacje ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych

 • Komisja Europejska wzywa rząd do odstąpienia od przyjęcia ustaw o SN, ustrojów sądów powszechnych i KRS

 • Senat w nocy bez poprawek przyjmuje nowelizację ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych

 • Społeczne protesty przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza zmianom w ustawie o Sądzie Najwyższym

 • PiS wnosi poprawki prezydenta do ustawy o Sądzie Najwyższym

 • Sejm przyjmuje ustawę o Sądzie Najwyższym

 • Ogólnopolskie protesty przeciwko zmianom w sądownictwie proponowanym przez PiS

 • Senat uchwala ustawę o Sądzie Najwyższym

 • Prezydent wetuje dwie ustawy: o KRS i Sądzie Najwyższym

 • Prezydent podpisuje ustawę o sądach powszechnych

 • Komisja Europejska wydaje kolejną rekomendację ws. praworządności w Polsce, negatywnie oceniając przyjęcie ustawy o ustroju sądów powszechnych

 • Ustawa o ustroju sądów powszechnych wchodzi w życie

 • Komisja Europejska wszczyna postępowanie wobec Polski przed TSUE ws. ustawy o sądach powszechnych z 12 lipca 2017 r.

 • Wrzesień

 • Prezydent Andrzej Duda prezentuje swoje projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk sejmowy 2002) oraz Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 2003)

 • Listopad

 • Sejm rozpoczyna prace nad prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa

 • Sejmowa komisja sprawiedliwości przyjęła poprawkę PiS do prezydenckiego projektu o SN, określającą m.in. liczbę stanowisk sędziowskich w SN na co najmniej 120

 • Grudzień

 • Sejm przyjmuje nowe ustawy o SN i KRS

 • Senat uchwala bez poprawek nowe ustawy o KRS i SN zgodnie z rekomendacją senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji

 • Prezydent podpisuje ustawy o KRS i SN

 • Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE w sprawie ustawy o sądach powszechnych

 • Komisja Europejska wydaje czwartą rekomendację negatywnie oceniając ustawy o SN, KRS i ustroju sądów powszechnych

 • Rok 2018

 • Nowa ustawa o KRS wchodzi w życie

 • Luty

 • Wyrok TSUE dotyczący sędziów portugalskich potwierdza kompetencje Trybunału do rozstrzygania w kwestii polskich reform sądownictwa

 • Marzec

 • Sejm powołuje do KRS 15 nowych sędziów i przedwcześnie wygasza umocowane w Konstytucji 4-letnie mandaty 15 poprzednich członków KRS

 • Kwiecień

 • Ustawa o SN wchodzi w życie

 • Sejm przyjmuje nowelizację ustaw o ustroju sądów powszechnych, KRS i SN

 • Senat uchwala bez poprawek nowelizację z 12 kwietnia

 • Pierwsze posiedzenie nowego składu KRS

 • Maj

 • Prezydent podpisuje nowelizację ustaw o SN, KRS i ustroju sądów powszechnych z 12 kwietnia

 • Ostateczna data składania oświadczeń o chęci pozostania w służbie sędziów SN objętych przepisami o przechodzeniu w stan spoczynku

 • Sejm uchwala kolejną nowelizację ustaw o SN i o ustroju sądów powszechnych. Zmiany dotyczące m.in. skargi nadzwyczajnej, mianowania asesorów sądowych

 • Senat przyjmuje nowelizację z 10 maja

 • Prezydent podpisuje nowelizację z 10 maja

 • Czerwiec

 • Wysłuchanie stanowiska Polski w Radzie UE w związku z procedurą art. 7.

 • Prezydent ogłasza nabór na 44 wakaty sędziowskie w SN

 • Lipiec

 • Komisja Europejska wzywa Polskę do usunięcia uchybień dotyczących ustawy o SN

 • Nowa KRS wydaje pierwsze opinie dotyczące przedłużenia mandatów obecnych sędziów SN – 5 pozytywnych i 7 negatywnych. Decyzje podjęto bez wskazywania kryteriów

 • Sejm przegłosowuje nowelizację ustaw o prokuraturze, SN, KRS i ustroju sądów powszechnych. Okrojono procedurę naboru do SN, ograniczono prawo do sądu kandydatów, których nie zarekomendowała KRS. Nowego prezesa SN będzie mogło wybrać już nie 110 a 80 sędziów

 • Rzecznik Praw Obywatelskich wydaje krytyczną opinię na temat zmian w ustawach sądowych z 20 lipca

 • O 1.40 w nocy Senat przyjmuje nowelizację z 20 lipca

 • Wyrok TSUE w sprawie ekstradycji Polaka przez sąd w Irlandii – TSUE nie wydaje jednoznacznej opinii, ale doprecyzowuje warunki niezawisłości sądów

 • Prezydent podpisuje nowelizację z 20 lipca

 • KRS z własnej inicjatywy uchwala, że Małgorzata Gersdorf przeszła na emeryturę i nie jest już pierwszą prezes Sądu Najwyższego a w konsekwencji nie jest już członkinią KRS

 • Sierpień

 • SN zwraca się do TSUE z pięcioma pytaniami prejudycjalnymi o zgodność ustawy o SN z unijnym prawem i wnosi o zastosowanie środka zabezpieczającego

 • Polski rząd odpowiada na pytania KE z 2 lipca odrzucając jej zastrzeżenia

 • Nowelizacja z 20 lipca wchodzi w życie z mocą wsteczną stosuje się do procedur powoływania do SN wszczętych w lipcu 2018 roku

 • Komisja Europejska wydaje tzw. uzasadnioną opinię w sprawie uchybień dotyczących ustawy o SN

 • Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) proponuje zawieszenie członkostwa KRS w ENCJ, twierdząc, że nie spełnia ona wymogu niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej

 • Podczas nadzwyczajnej sesji plenarnej w dniach 23-28 sierpnia KRS wyłania listę kandydatów na 44 opublikowane przez Prezydenta wakaty sędziowskie w SN

 • Prezydent publikuje kolejne 11 wakatów sędziowskich do SN, w tym stanowisko Pierwszej Prezes

 • Wrzesień

 • Zapowiedzi z 17 sierpnia potwierdzone – Polska KRS zostaje zawieszona w ENCJ

 • Kolejne wysłuchanie Polski przed Radą UE w ramach procedury art. 7

 • Prezydent powołuje 10 sędziów do Izby Dyscyplinarnej SN. Większość ma powiązania z politykami PiS

 • Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE w sprawie ustawy o SN. KE wnioskuje do Trybunału o orzekanie w trybie przyspieszonym i zastosowanie środka tymczasowego, tj. nieprzechodzenia sędziów w stan spoczynku do czasu wyroku TSUE

 • Naczelny Sąd Administracyjny blokuje wykonanie uchwały KRS ws. sędziów SN

 • ZUS w Jaśle wycofuje skargę kasacyjną z SN – pytania SN do TSUE z 2 sierpnia stają się bezprzedmiotowe

 • Centralny sąd śledczy w Madrycie pyta Sąd Okręgowy w Rzeszowie o gwarancje niezależności polskich sądów i wstrzymuje ekstradycję Hiszpana

 • Kolejne postanowienia NSA wstrzymujące wykonywanie uchwały KRS ws. sędziów SN

 • Październik

 • W związku z wycofaniem skargi ZUS SN ponownie zwraca się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi o zgodność ustawy o SN z unijnym prawem (pytania z 2 sierpnia)

 • Sąd w Amsterdamie wstrzymuje ekstradycję 3 Polaków i zwraca się do polskich sądów z pytaniem o gwarancje sprawiedliwego procesu w Polsce

 • Prezydent Duda powołuje 10 nowych sędziów do SN, nie czekając na decyzję TSUE w sprawie zawieszenia działania przepisów ustawy

 • Sędzia Igor Tuleya przesłuchany przez rzecznika dyscyplinarnego powołanego przez min. Ziobrę w sprawie swoich krytycznych wypowiedzi nt. reformy sądownictwa

 • Rok 2019

 • Data rozprawy TSUE w sprawie pytań prejudycjalnych zadanych przez SN 2 sierpnia 2018 r.