arrow search cross


Komisja Europejska przeciwko Polsce przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej  15-06-2017

 • Komisja Europejska wszczyna postępowanie dyscyplinujące wobec Polski, Czech i Węgier w sprawie nieprzyjęcia uchodźców z procedury relokacyjnej

  Procedurę relokacji rozpoczęły w 2015 roku decyzje Rady Unii Europejskiej, wydane na podstawie art. 78.3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dotyczy on pomocy krajom członkowskim, które znajdują się w sytuacji kryzysowej w związku z napływem obywateli krajów trzecich. Polski rząd na czele z premier Ewą Kopacz w 2015 roku zobowiązał się do przyjęcia ponad 6 tys. osób i to ta liczba obowiązuje Polskę – według Komisji Europejskiej.

  Komisja ma więc niezbędną podstawę prawną, żeby postawić Polskę, Czechy i Węgry przed Trybunałem Sprawiedliwości.

 • Lipiec

 • Skargą Komisji Europejskiej do TSUE zostaje wszczęta sprawa C‑441/17 dotycząca wycinki Puszczy Białowieskiej

 • Komisja wydaje uzasadnioną opinię ws. nieprzyjęcia uchodźców z procedury relokacyjnej przez Polskę, Czechy i Węgry

  Komisja wysłała do Polski „uzasadnioną opinię”, stwierdzając, że „Udzielone przez te państwa członkowskie odpowiedzi nie zostały uznane za zadowalające, ponieważ żadna z nich nie zawierała informacji o tym, że rozpoczną one szybko relokację na swoje terytorium”. Ze względu na fakt, że państwa te były wielokrotnie wzywane do naprawy naruszenia, Komisja wyznaczyła zaledwie miesiąc (zamiast zwyczajowych dwóch) na odpowiedź i usunięcie naruszenia.

 • Zarządzenie zastosowania środków tymczasowych w sprawie C 441/17 dotyczącej wycinki Puszczy Białowieskiej.

  Wiceprezes Trybunału Antonio Tizzano zarządził na czas trwania procesu środki tymczasowe, czyli nakaz natychmiastowego wstrzymania wycinki, z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, do czasu rozstrzygnięcia sporu.

 • Komisja Europejska wszczyna postępowanie wobec Polski przed TSUE ws. ustawy o sądach powszechnych z 12 lipca 2017 r.

  Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 24 lipca 2017 r.

 • Wrzesień

 • Komisja Europejska wniosła do Trybunału wniosek o nałożenie na Polskę kar finansowych za nieprzestrzeganie środków tymczasowych w sprawie C 441/17 dotyczącej wycinki Puszczy Białowieskiej

 • Komisja Europejska wydaje uzasadnioną opinię wobec Polski w postępowaniu przed TSUE ws. ustawy o sądach powszechnych z 12 lipca 2017 r.

  Komisja stoi na stanowisku, że wspomniana ustawa jest niezgodna z prawem Unii z uwagi na wprowadzenie odmiennego wieku emerytalnego dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujących urząd sędziowski, co stanowi dyskryminację ze względu na płeć. Jest to sprzeczne z art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i dyrektywą 2006/54 w sprawie równości płci w dziedzinie zatrudnienia.

 • Listopad

 • Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-441/17 R dot. wycinki Puszczy Białowieskiej.