Sytuacja Polski w Unii Europejskiej


Poland reiterates its statement submitted to the General Secretariat of the Council with regard to the written procedure CM 2409/20, which is as follows:   Poland would like to abstain from voting regarding the approval of the contribution on economic/financial and MIP-related aspects of the draft Council Recommendations on the National Reform Programmes 2020 to […]

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

The Bar Council and the Bar Human Rights Committee have written to the Polish President and Prime Minister, and Marshals of the Senate and Sejm ahead of a scheduled hearing of a motion filed by the National Prosecution Office to the Disciplinary Chamber of the Supreme Court to waive the immunity of Judge Igor Tuleya

typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Samorządy zawodowe

Wspólne oświadczenie w obronie porządku prawnego Unii Europejskiej (oświadczenie zostało zaadaptowane na wymogi publikacji w języku polskim i przetłumaczone przez jednego z pierwotnych sygnatariuszy listu prof. Tomasza Tadeusza Koncewicza)

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Inne

Temat raportu: stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Odpowiedzialność instytucji zarządzających i beneficjentów środków finansowych unijnej polityki spójności za przestrzeganie zasady niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Responsibility of the Managing Authorities and beneficiaries of EU cohesion policy funds to comply with the principle of non-discrimination based on sexual orientation and gender identity

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Okres „dialogu politycznego” 2016–2017.

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

„Wielce Szanowny Panie Premierze, zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie pojawiających się w niektórych wypowiedziach Pana Premiera i członków rządu nierzetelnych informacji w odniesieniu do działań podejmowanych przez Unię Europejską na rzecz zwalczania epidemii koronawirusa
i jej skutków. Z niepokojem śledzę te wypowiedzi, bowiem ich motywy nie są dla mnie jasne, a stwierdzenia w nich zawarte często niezgodne z faktami.”

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2020

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowni członkowie Komisji Europejskiej, Zwracamy się do Państwa w związku z pogłębiającym się załamaniem rządów prawa w Polsce, a w szczególności w związku z działaniami, które muszą zostać podjęte przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi i wyborem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.   […]

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Dear Honourable Members of the European Commission, We are writing to you in respect of the worsening breakdown of the rule of law in Poland, as well as specifically in regard to actions that must be taken ahead of the upcoming presidential election and election of the First President of the Supreme Court.   […]

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w związku z postanowieniem Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19 R (Komisja Europejska versus Rzeczpospolita Polska)

typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej

opublikowany

2020

autor/źródło

Sąd Najwyższy

Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Artykuł 279 TFUE – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE – Niezależność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (Polska)

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe i Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Prezydenci Network of Presidents of Supreme Courts, European Association of Judges oraz European Network of Councils for the Judiciary wyrażają głębokie zaniepokojenie sytuacją w Polsce, w tym karami dla sędziów za stosowanie norm prawa europejskiego

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje samorządowe

Fundacja Batorego – Forum Idei – Pogłębiający się kryzys w Polsce. Kiedy w Europie umiera praworządność

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2019

Komunikat FOR 33/2019 – Izba Dyscyplinarna i nowa KRS pod unijnym pręgierzem: skutki wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2019

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

tagi


Najnowsze wpisy